גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 005-2000

עלות נורמטיבית בענף הלול והיענים ליום 31/12/1999

בחוזר זה מובאים לפניכם הסכומים הנורמטיבים לענף הלול כפי שסוכמו בין מר מיכאלגל, מנהל תחום החקלאות בנציבות מס הכנסה ויחידת המיסוי הבין מושבית.

א. עלות נורמטיבית בענף הלול ליום 31.12.1999

כללי

1. בחוזר זה מובאים לפניכם הסכומים הנורמטיבים לענף הלול כפי שסוכמו בין מר מיכאל גל, מנהל תחום החקלאות בנציבות מס הכנסה ויחידת המיסוי הבין מושבית.

2. הפחתת ערך המטילה בתקופת הייצור

הערכים הנורמטיבים למטילות נקבעים על פי עקרון "תקופת ייצור הביצים". לפי עקרון זה צוברת המטילה עלויות עד חודש ההטלה הראשון וממועד זה ועד חודש ההטלה האחרון (שנקבע נורמטיבית) מופחת בכל חודש פוטנציאל היצור של המטילה שהוא ההפרש שבין עלות המטילה ביום ההטלה הראשון לערך הבשר לשחיטה של אותה מטילה.

3. הנדונים כמו חיסול מוקדם של להקה נא לפנות למשרדנו כדי לקבל ערך נורמטיבי מתוקן לאותן עופות בתיאום עם מס הכנסה. ראו חלק ב' לחוזר: חיסול מוקדם של להקות הטלה.

4. עופות שמתו בסמוך לתום שנת המס ולא התקבל פיצוי בגינם יוערכו באפס תוך צירוף אסמכתאות להוכחת התמותה.

5. במקרים של חיסול מוקדם ו/או הסדרים עם מועצת הלול בקשר לשחיטה מוקדמת קיימים הסדרים מיוחדים לפיהם נקבע ערך נורמטיווי מיוחד לתום השנה והפיצויים בגין אובדן ההכנסה העתידית מפוצלים בהתאם.

6. אומדן עלות מלאי "עופות הלול" ליום 31.12.99 שנת מס 1999 שלוחת ביצי מאכל

גיל

חודשים

מפרגיות קנויות

ש"ח

מאפרוחים בני יומם

ש"ח

1

4.70

2

6.20

3

14.50

7.70

4

16.50

9.70

5

18.10

11.30

6

17.00

11.20

7

16.20

10.80

8

15.00

10.10

9

13.80

9.80

10

12.70

9.40

11

11.50

9.00

12

10.40

8.30

13

9.70

7.70

14

8.90

7.10

15

8.10

6.50

16

7.30

5.80

17

6.50

5.20

18

5.70

4.60

19

4.90

4.00

20

4.10

3.40

21

3.30

2.80

22

2.50

2.20

23

1.80

1.60

24

1.00

1.00

שלוחת רבייה קלה

גיל

חודשים

מפרגיות קנויות

ש"ח

מאפרוחים בני יומם

ש"ח

1

5.10

2

6.50

3

14.40

8.50

4

17.80

10.80

5

18.20

14.40

6

17.00

13.10

7

15.50

11.70

8

14.20

10.50

9

12.90

9.00

10

10.80

7.60

גיל

חודשים

מפרגיות קנויות

ש"ח

מאפרוחים בני יומם

ש"ח

11

6.20

5.50

12

4.50

3.60

13

2.80

1.70

14

1.10

1.10

שלוחת רבייה כבדה

מאפרוחים בני יומם

ש"ח

מפרגיות קנויות

ש"ח

גיל

חודשים

8.80

1

9.80

2

11.50

3

16.30

4

20.10

32.20

5

22.40

35.20

6

20.30

31.70

7

18.20

28.20

8

16.10

24.70

9

14.00

21.20

10

11.90

17.70

11

9.90

14.20

12

7.80

10.70

13

5.70

7.10

14

3.60

3.60

15

ש"ח

שלוחת פטום

2.30

עד גיל שבועיים

3.50

מגיל 2-4 שבועות

5.00

מגיל 4-6 שבועות

6.40

מגיל 6-8 שבועות

7.50

מעל גיל 8 שבועות

שלוחת הודים לבשר

מאפרוחים בני יומם

גיל

ש"ח

7.50

עד גיל 1 חודש

10.90

מגיל 1 חודש עד 2 חודשים

15.40

מגיל 2 חודשים עד 3 חודשים

22.70

מגיל 3 חודשים עד 4 חודשים

31.40

מגיל 4 חודשים עד 5 חודשים

44.00

מעל גיל 5 חודשים

מהודונים קנויים

גיל

ש"ח

17.40

מגיל חצי חודש ועד לגיל חודשיים

23.10

מגיל 2 חודשים ועד לגיל 3 חודשים

30.00

מגיל 3 חודשים עד 4 חודשים

38.00

מגיל 4 חודשים עד 5 חודשים

48.70

מעל גיל 5 חודשים

שלוחת הודים לרבייה

ש"ח

גיל (חודשים)

52.60

2

58.90

3

67.40

4

74.10

5

80.80

6

88.40

7

78.10

8

67.70

9

57.40

10

47.00

11

36.70

12

26.30

13

ש"ח

שלוחת אווזים

50.00

אווזים לפיטום

20.00

אווזים ירוקים

אווזים לרבייה

32.10

עד לגיל 3 חודשים

35.90

מגיל 3 חודשים ועד גיל 4 חודשים

46.10

מגיל 4 חודשים ועד גיל 5 חודשים

54.50

מגיל 5 חודשים ועד גיל 6 חודשים

58.40

מעל גיל 6 חודשים

מחירים נורמטיביים ליענים

ש"ח

גיל

56

עלות ביצה

130

אפרוח בן יום

169

חודש

204

חודשיים

245

שלושה חודשים

327

ארבעה חודשים

327

חמישה חודשים

368

שישה חודשים

430

שבעה חודשים

478

שמונה חודשים

ש"ח

גיל

526

תשעה חודשים

573

עשרה חודשים

622

אחד עשר חודשים

681

שניים עשר חודשים

717

שלושה עשר חודשים

767

ארבעה עשר חודשים

814

חמישה עשר חודשים

862

ששה עשר חודשים

910

שבעה עשר חודשים

958

שמונה עשר חודשים

1,005

תשעה עשר חודשים

1,114

עשרים חודשים

1,080

עשרים ואחד חודשים

1,128

עשרים ושניים חודשים

חיסול מוקדם להקות הטלה

במקרה של חיסול מוקדם של להקת הטלה עקב מחלה עד 3 חודשים לאחר תום שנת המס כאשר לא נתקבלו פיצויים עקב אובדן הכנסה מחב' ביטוח (למעט תמורה עבור מחיר הבשר) יקבע הערך הנורמטיבי של העופות לפי ערכם בגיל הנורמטיבי המירבי בתוספת ערך נורמטיבי לפי מספר חודשי ההטלה עד מועד החיסול.

ב.

להלן ערך נורמטיבי לחודש הטלה:

ש"ח

1

ביצי מאכל:

1.5

רביה קלה:

2

רביה כבדה:

6

הודים לרביה:

לדוגמה:

להקת מטילות לביצי מאכל בגיל 10 חודשים ביום 31/12/99 חוסלה במהלך חודש פברואר 2000 ולא נתקבלה תמורה פרט למחיר הבשר.

ערכה הנורמטיבי ליום 31/12/99 ייקבע לפי גיל מטילה בת 24 חודש (1 ש"ח) בתוספת ערך נורמטיבי לשני חודשי הטלה בשנת 2000 (2 ש"ח) קרי 3 ש"ח למטילה.


נספח
=====

שינויים במדדים חקלאיים ב - 1999 לעומת 1998

ממוצע 1999

12/99-7

12/99-10

דצמבר 99

יוני 99

ממוצע 1998

12/98-7

12/98-10

דצמבר 98

יוני 98

6.17%

6.07%

4.27%

3.45%

7.28%

מדד תשומות כללי בחקלאות

7.80%

6.69%

4.62%

3.81%

8.41%

מדד תשומות בענפי השדה

3.09%

4.88%

3.61%

2.79%

5.04%

מדד תשומות בענפי החי

5.53%

4.69%

4.79%

4.72%

5.00%

מדד שכר עבודה

0.45%

4.68%

3.11%

2.15%

4.20%

מדד מחירי מיספוא

ללא מרכיב שכר עבודה*

6.34%

6.48%

4.11%

3.06%

7.95%

מדד תשומות כללי בחקלאות

8.73%

7.52%

4.56%

3.46%

9.82%

מדד תשומות בענפי השדה

3.29%

4.9%

3.65%

2.83%

5.10%

מדד תשומות בענפי החי

מדדים בענפי החי:

2.81%-

1.10%

0.82%-

1.53%-

0.69%

תערובת פיטום

1.32%

5.30%

3.94%

2.58%

4.41%

תערובת הטלה

2.07%-

4.76%

0.07%

1.33%-

1.85%

תערובת הודים

2.04%-

2.04%

1.24%

0.15%

0.53%-

תערובת גידול

2.97%

7.42%

5.22%

3.45%

7.82%

תערובת בקר

* מרכיב שכר עבודה:

במדד תשומה כללי בחקלאות 15.05%

במדד תשומה בענפי השדה 20.06%

במדד תשומה בענפי החי 8.08%