גרסת הדפסה
מושבים מספר: 111-2020

המרת נחלות למגרשי מגורים – החלטת מועצת מקרקעי ישראל

22.12.2020 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל החלטת מועצת מקרקעי ישראל מיום 2.11.2020 בעניין "תיקון פרק משנה 8.3 המרת נחלות פנויות למגרשי מגורים במושבים"


פרטים בדבר הצעת ההחלטה ראו חוזרינו 86/2020 "המרת נחלות פנויות למגרשי מגורים במושבים."

הצעת ההחלטה כפי שמפורט בחוזרנו התקבלה כלשונה ואושרה בישיבת המועצה האחרונה, עיקרי ההחלטה הינם הארכת תוקף החלטה 1445 אשר אפשרה המרת נחלות לא מאוישות למגרשי מגורים תוך מתן תמריצים למושב לבצע את ההמרה בבת בבד עם קביעת מגבלות חדשות.
ההחלטה מאריכה את תקופת הזמן המקורית של חמש שנים אשר עתידה הייתה להסתיים ב 31.12.2020 לתקופה של ארבע שנים נוספות קרי עד יום 31.12.2024.

 

פניות ההתיישבות וליקויים אשר לא תוקנו ע"י המועצה

א. לא תוקן הליקוי לפיו לא ניתן לבצע המרה של מגרשי הרחבה שכבר תוכננו בעיקר נוכח העובדה שההחלטה לא יושמה עד כה ועל רקע האמרת מחירי המגרשים.
ב. לא בוטל התנאי החדש שהוצע להתנות שיווק מגרשי המרת הנחלות בשיווק מגרשי הרחבה מתוכננים קיימים שטרם שווקו.
ג. לא התקבלה הפניה להאריך את תקופת מימוש מגרשי ההמרה לחמש שנים במקום ארבע שנים.

 

עמידה נחרצת על זכויות המושבים בכל שטחי משבצת הנחלות

על המושבים וחבריהם לבחון את משמעות הוראות ההחלטה הפוגעות בזכויותיהם בשטחים אותם הם מעבדים מעל שבעים שנים, והיותן של ההוראות בניגוד להוראות חוזה החכירה לדורות שהתקבל בהחלטה מועצת מקרקעי ישראל 416 "חוזי חכירה במושבי עובדים לפי חוק מנהל מקרקעי ישראל התש"ך- 1960" כבר ביום 11.5.1989.

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר אורי ריטוב במשרדנו בעפולה 04-6484775.

חוזרים מקצועיים

קיבוצים

מושבים