גרסת הדפסה
מושבים מספר: 086-2020

המרת נחלות פנויות למגרשי מגורים – עדכון

בסדר היום לישיבת מועצת מקרקעי ישראל ליום 2.11.2020 צורפה "הצעה לתיקון פרק משנה 8.5 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל- המרת נחלות פנויות למגרשי מגורים"

להלן דברי ההסבר שצורפו להצעת החלטה:

1. "במסגרת בחינת המדיניות בהתייחס לנחלות שאינן מאוישות במושבים, קיבלה מועצת מקרקעי ישראל בשלהי שנת 2013 החלטה המאפשרת תקופת מעבר לאיוש נחלות בנגב ובגליל וכן הוסיפה אפשרות לביטול נחלות והמרתן למגרשים זמינים לבנייה. (החלטת מועצה מספר 1317, קיבלה תוקף ביום 12.2.14). ההחלטה הוגבלה בזמן.

בשנת 2015 תוקנה ההחלטה ותוקפה הוארך עד ל – 5 שנים מיום 1.1.2016 (החלטת מועצה מספר 1445, קיבלה תוקף ביום 22.11.2015).

בהתאם להחלטות התקפות היום , ניתן לאייש נחלות בנגב ובגליל עד ליום 1.1.2021.

המרת נחלות למגרשי מגורים אפשרית גם כן עד מועד זה, כאשר לאחר מועד זה, ביישובים במרכז הארץ מגרשים שלא הוקצו למומלצי אגודה ישווקו על ידי הרשות במכרז פומבי.

מגרשי מגורים בנגב ובגליל יוכלו להיות מוקצים בהתאם לקבוע בפרק משנה 8.6 לקובץ החלטות המועצה בכפוף לקיומה של ועדת קבלה אזורית בהתאם לפקודת האגודות השיתופיות.

נכון למועד זה, טרם הושלמו תוכניות והוקצו מגרשים בהתאם להחלטה זו.

מפניות המגיעות לרשות וממידע שהועבר לבקשת הרשות מתנועת המושבים, עולה כי נדרש היה פרק זמן להבנת המשמעויות וקבלה החלטה ביישובים על ביטול הנחלות והמרתן למגרשים וכן כי מדובר בהליך תכנוני ארוך.

מאחר וההחלטה לא מאפשרת כלל להנות מההטבות הגלומות בהחלטה לאחר המועד הקבוע בה, קיים חשש בקרב היישובים להשלים את התוכניות בהן החלו או להתחיל תכנון כעת.

המרת נחלות למגרים מהווה פתרון הן לנחלות הלא מאוישות והן תומכות בצורך הלאומי להוספת יחידת דיור, ומשכך מוצע לאפשר ארכה עד ליום 31.12.2024.

המרת נחלות למגרשים אפשרית בכלל הארץ, גם במקום בו ניתן לאייש נחלות, לפיכך אוחדה ההחלטה כך שהמרת נחלות למגרשים תתאפשר באופן דומה בכלל האזורים ולא תלות באפשרות איוש הנחלות.

2. החלטה 1445 קבעה מפורשות כי המרת הנחלות למגרשים אינה אפשרית מתוך תכנית הרחבה מתוכננת, אלא נדרשת הוספת מגרשים חלף הנחלות, בכדי לקבל את התמריצים הקבועים בהחלטה. מוצע להבהיר כי מקום בו קיימים מגרשי הרחבה אשר אינם משווקים, לא ניתן לראות במגרשי התמריץ מגרשים נוספים, כל עוד התוכנית התקפה אינה משווקת (אף ספק אם יש הגיון תכנוני באישור מגרשים נוספים, כאשר קיימים מגרשים לא משווקים).

לפיכך מוצע לקבוע באופן ברור כי מימוש מגרשי התמריץ מכוח החלטה זו, חייב להיעשות לכל הפחות בד בבד עם מימוש מגרשי הרחבה קיימים. (הדגשה שלי – ב.מ)

 

הערותינו

א. כידוע תקופת הזמן לאישור תכנית מתאר בסמכות ועדה מחוזית הוא כ-5 שנים וזאת כאשר מדובר בתכנית פשוטה , כאשר מדובר בתכנית אשר מוסיפה מגרשים ולמעשה יוצרת "יש מאין" תקופת הזמן ארוכה אף יותר, לכן גם תקופה האורכה המוצעת בספק אם תספק את המושבים אשר לא הפנימו והחלו בתהליך.


ב. על המושבים וחבריהם לבחון היטב את השלכות הצעת החלטת המועצה על זכויותיהם המשפטיות בנחלות שטרם הוקצו ובמיוחד את זכויותיהם על כל שטח משבצת הנחלות החקלאיות המוחזקות על ידם מעל שבעים שנים.

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למר אורי ריטוב ממשרדנו בעפולה 04-6484777

חוזרים מקצועיים

קיבוצים

מושבים