גרסת הדפסה
מושבים מספר: 089-2016

אישורי מיסים לרישום נחלות בטאבו ולמימוש זכויות החלטה 1464

משרדנו מוביל מזה תקופה ארוכה את הפעולות הדרושות לקבלת אישורי מיסים הדרושים לרישום בטאבו של הנחלות במושבים ולישום החלטה 1464 בעניין מימוש הזכויות בחלקת המגורים, ובכלל זה לבעלי נחלות במושבים ששילמו בעבר באופן מרוכז מס רכישה עבור הנחלה.

התשלומים שולמו בהסדר מיוחד שנערך בשנות השבעים באמצעות הסוכנות היהודית.

לקראת החתימה על חוזי החכירה לדורות עם המושבים וחבריהם ומימוש זכויות בחלקת המגורים בנחלה על פי החלטה 1464, קיימת חשיבות רבה לקבלת אישורי המיסים הדרושים ליישום הפעולות דלעיל.

 

רשות מקרקעי ישראל חייבת בדיווח למיסוי מקרקעין

מאחר ורשות מקרקעי ישראל (להלן – רמ"י) תדווח למיסוי מקרקעין הן על ביצוע עסקאות חוזי החכירה לדורות עם המושב וכל אחד מחבריו והן על הקצאת הזכויות בחלקת המגורים (החלטה 1464) קיימת חשיבות לקבלת אישורי המיסים הנדרשים מכל אחד מהמושבים וכל אחד מחבריהם.

מסקרים שביצענו בקרב בעלי נחלות במעל שישים מושבים בכל רחבי הארץ, עולה כי ל-75% מחברי המושבים זכאות לאישורי מיסים ללא תוספת תשלום מס רכישה.

לגבי 25% מבעלי הנחלות לא מצאנו דיווח ברשויות מיסוי המקרקעין, מהסיבה הנובעת מכך שבמועד רכישתם לא חלה חובת דיווח לחוק מס שבח מקרקעין(שבח ורכישה) תשכ"ג- 1963 על בר רשות בנחלה.

 

אישורי מיסים תנאי לרישום בטאבו.

על פי החוק, על מנת לבצע את הרישום בטאבו, יש להציג, בין השאר, אישור תשלום מס רכישה על הנחלה.

לאחרונה הבהירה רשות המיסים את עמדתה באופן חד משמעי שמתיישבים שלא שילמו מס רכישה לא יוכלו לרשום את זכותם בפנקסי המקרקעין, הנחיה זו הועברה על ידם גם לרמ"י.

 

אגרה למתן אישורי מיסים

 כתנאי למתן האישורים דרשה רשות המיסים אגרה בגין כל אישור, בסכום של 390 ש"ח (195 ש"ח עבור אישור מס שבח ועוד 195 ש"ח עבור אישור מס רכישה).

את עמדתם נימקה רשות במיסים בנוסח האמור בתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(קביעת אגרות בעד פעולות ושירותים) התש"ע-2009 שם נקבע חיוב באגרה לאישורים " לגבי מכירה שיום המכירה שנקבע לגביה מוקדם משנת המס 1983."

אנו מנגד טענו שהואיל ומדובר בהנפקת אישורים ראשוניים לתשלום אין מקום לגביית אגרה כלל.

 

הסדר לתשלום אגרה מופחתת

בתגובה לפנייתינו אושר ברשות המיסים הסדר במסגרתו תשולם אגרה של 54 ש"ח בלבד לצורך הנפקת אישורי מס שבח ומס רכישה.

ישום ההסדר מוגבל לזמן מסוים ומותנה בקיומם של מס' תנאים.

 

נקודות עיקריות לישום ההסדר לתשלום אגרה מופחתת:

א. תוקף ההסדר עד ליום 31.12.2017.

ב. ההסדר יחול אך ורק לגבי בעלי נחלות שדיווחו לרשויות המס על העסקה בעבר.

ג. ישום ההסדר מותנה בהמצאת רשימה/אסמכתא מסודרת על תשלום מס רכישה בעבר.

 

 

ראו גם חוזרינו מס' 20/2016 "אישורי מיסים הדרושים למימוש הזכויות בנחלה ובחלקת המגורים", וחוזרינו מס' 118/2015 "אישורי מס רכישה לרישום הנחלות בטאבו - מהלכה למעשה".

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למר אילן כהן במשרדנו בת"א או למר שמעון גדיש במשרדנו בעפולה.

 

 

 

לקבלת עדכונים מקצועיים שוטפים בנושא זה ובנושאים אחרים לחץ כאן

חוזרים מקצועיים

קיבוצים

מושבים