גרסת הדפסה
מושבים מספר: 118-2015

אישורי מס רכישה לרישום הנחלות בטאבו - מהלכה למעשה

אישורי מיסוי מקרקעין על רכישת הנחלה נדרשים להסדרת הרישום בטאבו של נחלה. אישורי מיסים על הזכויות בנחלה לעת רכישתה הינם שלב חשוב בהערכות למיזעור תשלומי מס הרכישה ביישום החלטה 1399 בעניין מימוש הזכויות בחלקת המגורים בנחלה.

יתכן ואישורים אלו ידרשו כתנאי להקצאת הזכויות בחלקת המגורים על פי החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1399 ו/או כתנאי לחתימת חוזה החכירה לדורות על חלקה א' וחלקת המגורים.

מתווה רשות המיסים להסדרת אישורי מס רכישה

להלן עיקרי המתווה שהוצע על ידי רשות המיסים (מתוך פרוטוקול סיכום הישיבה שהוצא ע"י רשות המיסים):

א. יום ושווי הרכישה ייקבע בסמוך למועד תיקון 33 לחוק מיסוי מקרקעין (01.01.1996), בו נקבע כי זכות "בר רשות" מהווה זכות במקרקעין.

כלומר שווי ומועד העסקה ייקבע לתחילת שנת 1996.

עפ"י המתווה יחויב הרוכש בריבית והפרשי הצמדה כקבוע בחוק.

ב. במצבים בהם לא קיימים לרשות המיסים שווי עסקאות דומות שנעשו בשנת 1996 שאותן הם יוכלו להשוות לצורך קביעת שווי הנחלה , תכין, רשות המיסים מודל אשר יחולק לשלוש קטגוריות: נחלות יקרות, בינוניות וזולות, שיתבסס על שמאויות שערך מינהל מקרקעי ישראל בשנת 1996 למגרשים בהרחבות של כל המושבים בארץ.

משרדינו העביר לרשות המיסים את נתוני שווי מגרשים אלו שנקבעו ע"י מינהל מקרקעי ישראל ואנו פועלים במשותף עם רשות המיסים לקביעת שווי הנחלות במודל.

ג. ההסדר הינו וולנטרי, בעלי נחלה שאינו מוכן להיכנס אליו, רשות המיסים תקבע את שווי העסקה ושיעור המס ליום הדיווח על פי יום מתן האישור לטאבו.

ד. בענין תשלום קנסות במסגרת ההסדר טרם נקבעה עמדה סופית , כאשר ההערכה היא כי לא יהיה חיוב בקנס. כמו כן פנינו לרשות המיסים למתן הקלה בהפחתת הריבית.

ה. התבקשנו ע"י הנהלת רשות המיסים וכדי לקדם את ההסדר, להעביר לרשות המיסים על סמך הסקרים שערכנו, הערכה לגודל האוכלוסיה שתזדקק לאישורי המיסים לצרכי הרישום בטאבו.

נוהלי עבודה

לאור ניסיון רב השנים של משרדנו גיבשנו נוהלי עבודה מול רשויות המס המאפשרת עבודה מקצועית, יעילה ומדוייקת.

להלן עיקרי נוהל העבודה:

- מיפוי בעלי הנחלות לאיתור שלל המקרים הדורשים טיפולים שונים

- ריכוז וטיוב המסמכים הנדרשים להמצאת אישורי המיסים

- טיפול מול מיסוי מקרקעין להמצאת האישורים

אוכלוסיית ההסדר המתגבש

מהסקרים שבצענו בקרב אלפים רבים של בעלי נחלות בכל רחבי הארץ, עולה כי ל-75% מחברי המושבים זכאות לאישורי מיסים ללא תשלום מס רכישה נוסף.

לעומת זאת, ב-25% מהנחלות לא קיים דיווח לרשויות מיסוי מקרקעין – מאחר שבעת מכירת הנחלות לא חל חוק מס שבח מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963, על בר רשות בנחלה.

מיפוי נתוני הנחלות ומזעור תשלומי מס הרכישה

משרדנו מיפה את ערכי הנחלות לאורך השנים ומצא תנודות חריפות בערכי הנחלות בתקופה הרלוונטית בשנות התשעים.

בעקבות מיפוי זה ביכולתנו להגיע לתוצאות מס מיטביות עבור בעלי הנחלות הנדרשים לדיווח לעת הרישום בטאבו.

אנו נמשיך לקדם עם רשות המיסים את מתווה המס וקביעת ערכי השווי, לטובת בעלי הנחלות שטרם דיווחו ושילמו את מס הרכישה.

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למר אילן כהן במשרדנו בתל אביב או למר שמעון גדיש במשרדנו בעפולה.

חוזרים מקצועיים

קיבוצים

מושבים