גרסת הדפסה
מושבים מספר: 071-2016

החזרי תשלומי דמי הסכמה, דמי חכירה מהוונים - החלטה 1464

ביום 6.07.2016 הוגשה עתירה למתן צו על תנאי בבית המשפט העליון (בג"צ 5414/16) ע"י עו"ד אלון נוקראי, ב"כ תנועת המושבים, תנועת האיחוד החקלאי ואח' נגד רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמי") בעניין ביטול ו/או שינוי סעיף 5.4 להחלטה 1464 "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, או אגודה חקלאית שיתופית", (להלן: "החלטה 1464 "), בה נקבע כי תתאפשר התחשבנות מחדש לעניין תשלומי דמי הסכמה בקשר להעברת זכויות בנחלה, תוספות בנייה ופיצול מגרש, בקשר לעסקאות בנחלות, החל מיום 9.6.2011 ולא מיום 27.3.2007 שהוא מועד אישור החלטה 979 של מועצת מקרקעי ישראל.

נימוקי העתירה:

העתירה נוגעת לכל עסקאות המכירה ורכישת זכויות בנייה ו/או פיצול בנחלות במושבים ובכפרים שיתופים שבוצעו בין התאריכים 27.3.2007 ועד ל-9.6.2011.

העתירה נוצרה בעקבות סעיף 5.4 להחלטה 1464 של מועצת מקרקעי ישראל שקיבלה תוקף ביום 18.4.2016 בחתימת שר האוצר עליה.

 

לעותרים מספר טענות:

 

הטענה הראשונה - הינה הסייג שהוכנס בסעיף 5.4 להחלטה, בו נקבע כי הזכות להתחשבנות מחדש בתשלומי עסקאות כאמור תחול מיום 9.6.2011 ולא מיום 27.3.2007, יום אישור החלטה 979 של רמ"י.

"5.4 זכות להתחשבנות

    פעולות של העברת זכויות, תוספת בניה למגורים או פיצול מגרש מנחלה שבוצעו
    לאחר יום 9.6.11, ובשל העיכוב ביישום החלטה זו בוצעו שלא על פי הוראותיה
    - ניתן לבקש בגינן התחשבנות מחדש, בהתאם לפירוט שלהלן. הבקשה לביצוע
    ההתחשבנות תוגש בתוך שנה מן המועד בו תודיע הרשות על הפעלתה המלאה של
    החלטה זו":

להרחבה ראו חוזרנו 59/2011 "החלטת בג"צ בעניין חלקת המגורים בישובים חקלאים".

 

הטענה השנייה - ההגבלות שהוטלו בסעיף 5.4.1 ו5.4.2 במסגרתה הוגבלה הזכות "להתחשבנות מחדש" רק למעביר הזכויות/המוכר, וזאת בסתירה להחלטת בג"ץ 979, ולהסכם העברת הזכויות והחלטת הנהלה 3139 של רמ"י.

הזכות "להתחשבנות מחדש" אושרה בהחלטת הנהלת רמ"י 3139 "נוהל החלטה 979/1155" בה הוחלט על ההתחשבנות מחדש מול מעבירי הנחלות שיבקשו ליישם את ההחלטה. ההחלטה מתייחסת לעסקאות שבוצעו החל מיום 9.6.2011, בהחלטה אין התייחסות לגודל שטח ההתחשבנות.

להרחבה ראו חוזרנו 93/2015 "יישום בדיעבד של הראות החלטה 1399 בעיניין זכויות חלקת המגורים".

    "5.4.1 בהעברת זכויות שההסכם בין הצדדים נחתם לאחר יום 9.6.11 - יהא מעביר
    הזכויות רשאי לבקש ביצוע התחשבנות."

 

הטענה השלישית - הגבלת ההתחשבנות ל-375 מ"ר בלבד:

    "5.4.2 בתוספת בניה למגורים מעל 160 מ"ר, בגינה שולמו דמי חכירה מהוונים ולא
    יותר מ-375 מ"ר בכל הנחלה - יהא בעל הזכויות רשאי לבקש ביצוע התחשבנות".

בעתירה יש התייחסות רחבה לדרך אישור החלטת 1464 של מועצת מקרקעי ישראל, שכן בעת קבלת ההחלטה לא הובאו בפני מועצת מקרקעי ישראל עובדות, מסמכים, נתונים והערכות רלוונטיות לעיניין הכנסת הסייג ו/או ההוראות הנוספות והמשמעותיות של הכנסתם, ומעיון בפרטיכל הדיון במועצה עולה כי לא התקיים בנושא דיון מהותי.

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בת"א.

חוזרים מקצועיים

קיבוצים

מושבים