גרסת הדפסה
מושבים מספר: 063-2016

חוזה חכירה לדורות לחלקה א' של נחלה ולמשבצת המושב

ביום 28.6.16 פורסם באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") דף מידע בעניין "חתימת חוזה חכירה לדורות לחלקה א' של הנחלה, חוזה ליתרת המשבצת החקלאית וחוזה הרשאה זמני במושבי עובדים ובכפרים שיתופים", בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל 1311, 823, 476.


לדעתנו מדובר בחוזה המקפח קשות את בעלי הזכויות בנחלות תוך התעלמות מנוסח חוזה החכירה לדורות, שאושר בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל 416 מיום 11.5.1989, ורמ"י הייתה מחוייבת לפעול על פיו.


להלן עיקרי "דף מידע לפונה" כפי שפורסם באתר רמ"י:


" הסבר

• מועצת מקרקעי ישראל אישרה שורה של החלטות מדיניות שמטרתן לאפשר לחברי אגודות חקלאיות לעגן את זכויותיהם בחוזה חכירה לדורות.
• במסגרת זו אישרה רמ"י החלטות אשר התוו את מדיניות עיגון הזכויות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים.
• בהתאם למדיניות המועצה, באגודה חקלאית שהיא מושב עובדים או כפר שיתופי רשאים בעלי הנחלות לחתום על חוזה חכירה לדורות לגבי חלקה א' של הנחלה. לאחר שחלקות א' של הנחלות הוסדרו בחוזים פרטניים, האגודות יכולות לחתום על חוזה חכירה לדורות על יתרת שטחי המשבצת ועל חוזי הרשאה זמניים כפי שיפרטו להלן.

תנאים מקדימים לחתימה על חוזים:

• תוכנית לצורכי רישום (תצ"ר) לחלקות א' של הנחלות, הרשומה בלשכת רישום המקרקעין (טאבו).
• הסדרת כל השימושים הן בחלקות א' וב' של בעלי הנחלות והן ביתרת שטח המשבצת שיוותר בידי האגודה, לרבות תשלום והסדרת חובות עבר.

החוזים שייחתמו:

• בעל הנחלה יחתום על חוזה חכירה לדורות לתקופה ל-4 תקופות מתחדשות של 49 שנים כל אחת:
• האגודות יחתמו על שני חוזים:
חוזה זמני מתחדש כל 5 שנים הכולל:
-שטחים שייעודם לצורכי ציבור.
-שטחים מתוכננים לתעסוקה בתוכנית תקפה שלא מומשו.
-חלקות א' של נחלות שלגביהן לא ניתן לחתום על חוזה חכירה עקב שימוש/ים לא מוסדר/ים.
-נחלות לא מאוישות כולל חלקות ב' של נחלות אלה.
-נחלות שבהן זהותם של בעלי הזכויות אינה ברורה.
-5 נחלות לא מאוישות לקליטה פוטנציאלית(בנגב ובגליל בלבד).
חוזה חכירה לדורות ליתרת שטח המשבצת (לאחר גריעת חלקות א' שלגביהן נחתמו חוזים פרטניים וגריעת השטח הכולל בחוזה הזמני).

הגשת הבקשה:

• רשאים להגיש בקשה אגודה חקלאית שהיא מושב עובדים או כפר שיתופי/בעל נחלה במושב חקלאי או כפר שיתופי אשר עומדים בתנאים המקדימים המפורטים לעיל. במקרים שבהם מוגשת בקשה על ידי האגודה, תצרף האגודה את בקשותיהם הפרטניות לבעלי הנחלות.
• הטיפול בבקשה על ידי רמ"י מותנה בהגשת טופס בקשה וכל מסמכי החובה כמפורט בטופס הבקשה לאגף "חוזים לדורות" במטה החטיבה העסקית של רמ"י:
- טופס בקשה למילוי ע"י האגודה
- טופס בקשה למילוי ע"י בעל הנחלה
• אם המסמכים הוגשו ומולאו כראוי, הבקשה תועבר להמשך טיפול אגף חוזים לדורות בהתיישבות, והודעה על כך, בצירוף מספר התיק, תישלח לפונה, אחרת, הבקשה תוחזר לפונה בלוויית כל המסמכים שהוגשו, לצורך תיקון והגשה חוזרת. אם תדחה הבקשה, תשלח הודעה בכתב.
• ייתכן שבמהלך הטיפול בבקשה תידרש על ידי רמ"י להמציא מסמכים נוספים, לצורך השלמת הטיפול."

אנו ממליצים במיוחד לבעלי החוזים הותיקים (ההיסטוריים) לעמוד על זכויותיהם לקבלת חוזה חכירה לדורות המשקף את זכויותיהם המלאות.לפחות זכויות שנקבעו על פי החלטת מועצת מקרקעי ישראל 416 אשר חייבה את רמ"י לנהוג לפיו במשך עשרות שנים ובעת חידוש החוזה הותיק.

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בת"א.

חוזרים מקצועיים

קיבוצים

מושבים