גרסת הדפסה
מושבים מספר: 025-2021

המרת נחלות למגרשי מגורים במרכז – הסרת חסמים

בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1445, ובהמשך התיקונים להחלטה שעדכנו סעיף 8.5.2 בפרק משנה 8.5 לקובץ החלטות המועצה, נקבעו כללים להמרת נחלות שטרם אויישו למגרשי מגורים ושיווקם ע"י אגודה במושב גם במרכז הארץ.


לעניין זה והשגותינו על התיקונים, ראו חוזרנו מס' 111/2020 "המרת נחלות למגרשי מגורים – החלטת מועצת מקרקעי ישראל".

עיקרי הכללים בתמצית:

א. מימוש ההחלטה מוגבל לתקופה של עד ליום 31.12.2024.

ב. ביטול הנחלות הפנויות ושינוי תקן נחלות בהתאם לסימן ט' לפרק משנה 8.3.

ג. ניתן להמיר עד 3 מגרשים חלף ביטול נחלה במגבלות תקרת איכלוס – לוח 2 של תמ"א 35.

ד. אגודת המושב זכאית לתמריץ בסך 500,000 ש"ח לא כולל מע"מ עבור כל נחלה במידה ויוקצו בגינה 3 מגרשים.

ה. המגרשים ישווקו ע"י אגודת המושב ללא מכרז גם במרכז הארץ.

לא מעט מושבים אשר מספר יחידות הדיור המתוכננות בהם עולה על התקרה המפורטת בלוח 2 של תמ"א 35, או אשר יתרת יחה"ד הלא מתוכננות קטן ממספר המגרשים להמרה לפי החלטות המועצה, אינם יכולים לממש את זכויותיהם הקבועות בהחלטה.

משרדנו פועל בימים אלו, מול רשויות התכנון למימוש ההחלטה גם במקומות בהן קיימות מגבלות תמ"א 35 בדרך של החרגת מגרשי ההמרה מתקרת האיכלוס.

כמו כן משרדנו פועל להמרת נחלות ולשיווק כ – 500 מגרשים במרכז הארץ להם תב"ע אשר לא ניתן לשווקם מאחר וסעיף 8.5.2 (2) חוסם את שיווקם.

יצויין כי מחסום זה לא היה קיים בהחלטה הבסיסית של המרת נחלות למגרשי מגורים מס' 1317 מיום 31.12.2013 שהתבססה על המלצת הצוות הבין משרדי שניתנה כבר ב 10.12.2013.

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר אורי ריטוב במשרדנו בעפולה 04-6484775.