גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 013-2023

קביעת אזורי עדיפות לאומית – החלטת ממשלה

בישיבת הממשלה ב 21.5.2023 עלתה הצעת החלטה בנושא "קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון"

בהודעת מזכיר הממשלה בתום הישיבה נאמר כדלקמן: "הממשלה קבעה אמות מידה להכרזת יישובים כאזורי עדיפות לאומית לצורך פעילות משרד בינוי השיכון במטרה להקל על מצוקת הדיור, לחזק את אזורי הפריפריה הגיאוגרפית, ובראשם הגליל והנגב, לעודד הגירה חיובית אליהם ולעודד שנייה בתוכם."

בעקבות החלטה זו צפויה החלטה משלימה של מועצת מקרקעי ישראל בדבר הנחות בהקצאת הקרקעות באזורי עדיפות.

 

בזיקה לסעיף 15 להצעת ההחלטה יפעל צוות בראשות מנכ"ל משרד רוה"מ לגיבוש החלטת ממשלה משלימה בתוך 30 ימים במטרתה לקבוע העמקת סבסוד עלויות קרקע ביישובים באזורי עדיפות לאומית, שיוגדרו במצוקה דמוגרפית ו/או ביטחונית, ולבחון את אופן העמקת הסבסוד.

 

להלן: רשימת 99 ישובים שדירוגם ירד בכפוף לסעיף 3(ד) להצעת ההחלטה הקובע כדלקמן:

"יישובים שמספר תושביהם אינו עולה על 600 נפש, ומאזן ההגירה בהם במועד החלטה זו גבוה ממאזן ההגירה במועד תחולת ההטבה הקודמת, ואשר בשל כך גובה ההטבה לה הם זכאים על פי דירוגם כאמור לעיל נמוך מגובה סבסוד הפיתוח על פי הכללים הקבועים החלטת הממשלה מס' 4302 מיום 25.11.2018 (להלן: "החלטה 4302" או "ההטבה הקודמת"), יהיו זכאים להטבה הקודמת"

 

להלן רשימת 66 ישובים שדירוגם עלה

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר אילן כהן במשרדנו בתל אביב.

חוזרים מקצועיים

קיבוצים

מושבים