גרסת הדפסה
מושבים מספר: 010-2021

הקצאת קרקע לתיירות בישובים חקלאיים באזורי עדיפות

מפאת שינויים מהותיים שחלו בשנים האחרונות להלן הבהרות בעניין הקצאת קרקע לתיירות באזורי עדיפות לישובים חקלאים:

שיעורי דמי חכירה מהוונים ושיעורי דמי שימוש החל מ 20.10.2020

"בסעיף 4.2.4 "הקצאת קרקע לתיירות", בקובץ ההחלטות של מועצת מקרקעי ישראל" (להלן –"הקובץ") נקבע כדלקמן:


"(א) בהקצאת קרקע לתיירות, ישולמו לרשות דמי חכירה מופחתים, בהתאם למפות אזורי עדיפות לאומית בתיירות למלונאות, מלוניות ואטרקציות, על פי החוק לעידוד השקעות הון, כפי שתעודכנה מעת לעת, כמפורט בפסקאות (1) ו-(2):
(1) באזור קו עימות - פטור מלא מתשלום דמי חכירה מהוונים לתקופת חכירה מלאה ולחידוש במסגרת יובל חכירה ומדמי חכירה שנתיים, לא כולל היוון יתרת שנות חכירה;
(2) שאר האזורים במפות תיירות בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון - 51% מערך הקרקע.

(ב) בהקצאת קרקע לתיירות בהתאם לפרק משנה 8.12, ישולמו דמי חכירה מופחתים בהתאם לסעיף 4.2.2(ב) ולא פחות מ- 51% מערך הקרקע, ללא הגבלת מחיר תקרה." (הדגשה שלי – ב.מ.)

 

פרק משנה 8.12 דן בהקצאת קרקע לכלל מטרות התעסוקה בישובים חקלאיים וקובע כי סיווג אזורי העדיפות לכל סוגי הקצאות המקרקעין יהיו אלו שנקבעו למגורים כלומר שיעור דמי חכירה מהוונים של 91% באזורי עדיפות לתיירות שאינם אזורי עדיפות למגורים.

עד אותו מועד, 20.10.2020, בעקבות הצו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לעניין מפעלי תיירות )הוראת השעה) התשע"ז- 2016 (להלן - הצו) חלו מ 6.9.2016 שעורי דמי החכירה המופחתים הבאים:

51% - על כל המתקנים התיירותיים ללינה בכל רחבי הארץ למעט שטח השיפוט העירוני של הרצליה ות"א ועל האטרקציות באיזור פיתוח א' כהגדרתם בצו.
פטור מלא מדמי חכירה בישובי קווי העימות - בהתאם לחוק יסודות התקציב.

מתקן תיירותי הוגדר בצו כדלקמן:

"מתקן תיירותי ללינה – מבנה הכולל 11 חדרים או יותר, המספק בתמורה שירותי לינה לאורחים עוברים ושבים ולפרקי זמן קצובים, וכן שירותים נלווים ובכלל זה שירותי הסעדה, בילוי ופנאי."


נציין כי בהקצאת קרקע למבני קייט (צימרים) שאינם עונים על הגדרות משרד התיירות "למלונית, מלון או אטרקציה" חלים ההנחות הניתנות להקצאת קרקע למגרשים צמודי קרקע באותו אזור.

דמי שימוש לעסקאות תיירות נגזרים משעורי דמי החכירה דלעיל כלומר 3% למתקנים תיירותיים עד 20.10.2020 ברחבי הארץ למעט הרצליה ות"א ואטרקציות באזור פיתוח א' ולאחר מכן במקומות שאינם אזורי עדיפות למגורים – 5%. בישובי קו העימות חל פטור מלא בהתאם לחוק יסודות התקציב.

ראו פירוט והרחבה בחוזרינו 48/2017 "עידוד הקצאת קרקע לתיירות – עדכון"

 

מכסת שטח לתיירות לישוב חקלאי מ – 28.10.2018

הצו לעידוד השקעות הון דלעיל קבע כי לעידוד ההשקעות בתיירות מרבית אזורי הארץ למעט הרצליה ות"א יסווגו כאזורי עדיפות לאומית א' המזכה את הישובים החקלאיים במכסת קרקע מרבית למתקן תיירות או לאטרקציות באזורי פיתוח א' של 120 דונם נטו.

נציין כי הצו הוארך לאחרונה עד 31.12.2023. אולם בניגוד למדינות עידוד התיירות שקיבלה ביטוי בצו קיבלה מועצת מקרקעי ישראל את החלטה 1560 שתחילתה מ 28.10.2018 המצמצמת במחצית את שטחי התיירות ל 60 דונמים נטו במקומות שאינם אזורי עדיפות למגורים.

להלן מכסת שטחי התעסוקה מ 28.10.2018 כפי שהוגדרו בסעיף 8.12.2 (א) לקובץ:

"(א) שטחן המרבי של עסקאות למטרת תעסוקה, יהיה כמפורט בפסקאות (1) עד (4):
(1)
(א) ביישוב חקלאי שאינו באזור עדיפות לאומית - עד 60 דונמים נטו;
(ב) ביישוב חקלאי באזור עדיפות לאומית ב' - עד 80 דונמים נטו;
(ג) ביישוב חקלאי באזור עדיפות לאומית א' ובאזור קו עימות - עד 120 דונמים נטו;"

ו-" (3) אזור העדיפות הלאומית לעניין סעיף זה הוא אזור העדיפות הלאומית למגורים. הנהלת הרשות מוסמכת לקבוע הוראת מעבר לסעיף זה, אם יידרשו." (הדגשה שלי – ב.מ.)

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למר אילן כהן במשרדנו בתל אביב.

חוזרים מקצועיים

קיבוצים

מושבים