גרסת הדפסה
מושבים מספר: 006-2021

סוגיות בהקצאת קרקע למתקן סולארי

בפרק משנה 7.3 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל נקבע באופן כללי שבעד הקצאת קרקע למיזם ישולמו דמי חכירה מהוונים מלאים על פי שומה, למעט במקרה של הקצאת קרקע שבה התעריף לייצור חשמל נקבע בהליך תחרותי שנערך על ידי רשות החשמל. במקרה זה ישולם מחיר אחיד לקרקע.

בהחלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל מס' 4718 "עדכון מחיר אחיד לקרקע בהליכים תחרותיים של רשות החשמל על התעריף לייצור חשמל" נקבעו כללים חדשים בנוגע לתשלום מחיר אחיד עבור מתקנים פוטו וולטאים בהליכים תחרותיים, כך שהמחיר האחיד ייקבע לפי הספק (מגה/ MW), במקום לפי גודל השטח (דונם).

להלן טבלת השוואה של השינוי במחיר האחיד:

 

סוג הקרקע מחיר אחיד לדונם ש"ח מחיר אחיד למגה/MW ש"ח
קרקע פנויה ללא זכויות חכירה 15,000 200,000
קרקע בתחום משבצת של יישוב חקלאי או קרקע מוחכרת על ידי חוכר עבור מתקנים סולאריים שיחוברו לרשת החלוקה

 

20,000

 

250,000

קרקע בתחום משבצת של יישוב חקלאי או קרקע מוחכרת על ידי חוכר עבור מתקנים סולאריים שיחוברו לרשת הולכת חשמל

 

25,000

 

350,000  

קרקע בתחום משבצת של יישוב חקלאי או קרקע מוחכרת על ידי חוכר עבור מתקנים סולאריים שיוקמו על מאגרי מים ובריכות דגים ויחוברו לרשת החלוקה

 

6,000

 

75,000

קרקע בתחום משבצת של יישוב חקלאי או קרקע מוחכרת על ידי חוכר עבור מתקנים סולאריים שיוקמו על מאגרי מים ובריכות דגים ויחוברו לרשת הולכת חשמל

 

7,500

 

100,000

 

 

הבהרות:

המחיר האחיד מתייחס ליחס ניצול דונם/MW, העומד כיום על 13 דונם למגה.
בהקצאת שטחים למיזמים סולאריים החורגים מהיחס דונם/מגה סביר, יש לקבל את אישור אגף שמאות, ובכל מקרה המחיר האחיד עבור כל דונם נוסף מעבר ליחס זה יהיה 6,000 ש"ח.

העדכון נכנס לתוקף החל מהליכים התחרותיים שהתפרסמו מ- 11.11.2019 (מהליך תחרותי 4 למתקני קרקע, ומהליך תחרותי 2 למתקנים על גבי גגות ומאגרים). אין שינוי במחיר האחיד בהתייחס להליכים קודמים.

יצוין שהתשלומים לרמ"י מותאמים מדי תקופה בין רשות החשמל לבין רמ"י, בהתאמה להליכים התחרותיים המתפרסמים מדי פעם ע"י רשות החשמל.

כדוגמא לכך ניתן לראות הודעת שמאי רשות מקרקעי ישראל מיום 01.09.2020 בדבר המחיר האחיד לקרקע בהליך תחרותי מספר 3 במאגרי מים בריכות דגים.

 

לפרטים ולהסברים נוספים ניתן לפנות למר אריאל וייל במשרדנו בעפולה.

חוזרים מקצועיים

קיבוצים

מושבים