גרסת הדפסה
מושבים מספר: 003-2021

הסדרת שימושים לא חקלאיים בחלקת המגורים במושב- עדכון


התיקון להחלטה נחתם ע"י שר האוצר ב 7 לינואר 2021.

ראו חוזרינו 105/2020 "הסדרת שימושים לא חקלאיים בחלקת המגורים במושב"

 

נציין כי ההתייחסויות הבאות לא קיבלו ביטוי בהחלטת התיקון:

א) לא נקבע מנגנון של הפחתת היטל השבחה ששולמו מסכום דמי השימוש השנתיים. למרות האמור לא נקבע כי יועבר חלף היטל השבחה כמשמעותו בסעיף 21 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965.
משמעות: הטלת היטל השבחה בנוסף לדמי שימוש בשיעור 5% הינה תשלום הגבוה בעשרות אחוזים מעבר לשווי השימוש השנתי הנכס.

ב) גביית תשלומי דמי שימוש בגין תקופת עבר יחד עם תשלום דמי חכירה מהוונים עבור השימוש העתידי בנכס משמעותם - תשלום מעבר לשווי הנכס.
לא ניתנה אפשרות כעבר, לפיה בהסדרת שימושים ישולמו דמי חכירה מהוונים ממועד השימוש בנכס ללא תשלום נוסף ומכביד של דמי שימוש.

ג) לא התקבלו בקשות התנועות ההתיישבותיות כדלהלן:

1. להוריד את מגבלת הגיל הקבועה בסעיף 8.9.4 (ב).

2. לקבוע כי על שיעור התשלום הקבוע בפרק משנה 8.9, תחול הטבת אזורי עדיפות לאומית, עבור כל השימושים שניתן להסדירם בהתאם לפרק המשנה בדומה להחלת ההטבה על שימוש למבני קיט כפרי.
יצוין כי מרבית הישובים החקלאיים נמצאים באזורי עדיפות בגליל ובנגב שם ניתנות הטבות רבות היקף לטובת הקטנת חיכוך החוכרים עם רמ"י כגון הקניית בעלות על שטח למגורים של עד 3 דונמים ללא כל תמורה.

3. להחיל את הוראות הסעיף גם על המגזר הקיבוצי, כפי שסוכם עם נציגי משרד המשפטים והאגף החקלאי של רמ"י.

 

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר אורי ריטוב במשרדנו בעפולה טל 04-6484775.

חוזרים מקצועיים

קיבוצים

מושבים