גרסת הדפסה
מושבים מספר: 105-2020

הסדרת שימושים לא חקלאיים בחלקת המגורים במושב

לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 15.12.2020 הועלתה בין השאר הצעה בעניין "תעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים במושב"

בין השאר מוצע ביחס למי שהגיע לגיל 62 לאפשר הסדרת השימושים בתשלומי עבר של ארבע שנים בשיעור דמי שימוש של 5%.
כמו כן מוצע לאפשר מסלול הסדרת שימושים באחריות ומעורבות מלאה של האגודה בתנאי שיוסדרו לפחות 80% מהמשקים בהם יש הפרות בחלקות א' וזאת בהנחה של 20% מדמי השימוש בתקופת העבר.

להלן דברי ההסבר שצורפו להחלטה:

"התופעה של שימושים שאינם מוסדרים בחלקות א׳ במושבים היא תופעה רחבת היקף אשר השלכותיה השליליות מחייבות נקיטת אמצעים שונים לשם מיגורה.
הסדרת השימושים נעשית הן במסגרת עריכת עסקות התואמות את מדיניות המועצה והן במסגרת הפסקת שימושים שלא ניתן להסדירם בהתאם למדיניות התקפה.
להסדרת השימושים חשיבות לכלל הציבור ולפרט המתנהל באופן לא חוקי.

בכדי להקל ולתמרץ את הסדרת ההפרות קיבלה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום 24.12.18 את החלטת מועצה מספר 1581 במסגרתה ניתנה תקופה של שנתיים להסדיר את השימושים בהפחתה של תשלום דמי השימוש בעד השימוש הלא חוקי שנעשה קודם לתאריך 13.1.2019, כך שהתשלום יהיה עבור תקופת השימוש אך לא יותר מ־ 4 שנים, גם אם השימוש נעשה יותר שנים מכך. ההטבה ניתנה לבעל זכויות אשר הגיע לגיל הפנסיה.

בכדי לעודד את ההמשך ההסדרה מוצע לחדש הטבה זו למשך שנתיים נוספות, עד ליום 31.12.2022.

כן מוצע לאפשר הקלות נוספות, כך שהטבה זו תינתן לבעל זכויות שהגיע לגיל 62, וכן כי התשלומים בהסדרה לא יכללו את מרכיב התשלום הנוסף עקב הפרה.
בנוסף מוצע לאפשר מסלול נוסף אשר יתמרץ הסדרה גורפת במושבים. במסגרת מסלול זה ניתנת חשיבות ללקיחת אחריות ומעורבות מלאה של האגודה בכל הליך ההסדרה והתשלום של השימושים המפרים ולהיקף ההסדרה הכולל אשר צריך לכלול את הסדרת כלל השימושים המפרים בחלקות ב׳ ו־ ג׳, והסדרת לפחות 80% מהמשקים בהם יש הפרות בחלקות א? מוצע לקבוע כי במסגרת מסלול זה, אשר יש בכוחו להביא להסדרת נפח משמעותי של הפרות, מוסמכת הנהלת הרשות בהתאם לתנאים שייקבעו על ידה, לתת הנחה נוספת של 20% בדמי השימוש בעד תקופת העבר.

כן מוצע לקבוע כי מקום בו שולם בפועל היטל השבחה, התשלום לרשות יופחת בסכום התשלום להיטל ההשבחה ובלבד שהסכום לתשלום לא יפחת מ־ 46%."

 

לדעתנו גביית דמי שימוש עבר בכל שיעור שהוא במקביל לגביית 91% דמי חכירה מהוונים מביא לתוצאה בלתי סבירה לפיה משלם בעל הנחלה יותר משווי הנכס.

הפתרון לעיוות דלעיל ניתן בעבר בדרך של ביצוע עסקת תעסוקה ממועד השימוש הנכס.

אנו קוראים לרמ"י לחזור לעמדתם מקדמת דנא בנושא זה.

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר אורי ריטוב במשרדנו בעפולה.

חוזרים מקצועיים

קיבוצים

מושבים