גרסת הדפסה
מושבים מספר: 096-2020

עדכון מדיניות האכיפה בעניין עבירות תכנון ובניה בישובים חקלאיים

להלן עדכון המשנה ליעוץ המשפטי לממשלה עו"ד ארז קמיניץ במכתב מיום 12.11.2020 לשר המשפטים בנדון:

"הריני מתכבד לפנות אליך, בקשר עם הנושא שבנדון, כדלקמן:

1. בהמשך לבקשתך מגורמי המקצוע במשרד המשפטים לבחון הקלות אפשריות במדיניות האכיפה בישובים ערביים והדרוזיים ובמגזר החקלאי, ובהמשך לישיבות הרבות שנערכו בעניין זה, מצ"ב שני מסמכי מדיניות שגובשו על ידי גורמי האכיפה ואושרו על ידי היועץ המשפטי לממשלה –

א) המסמך הראשון נוגע להקלה במדיניות האכיפה ביחד לעבירות בנייה בישובים הערביים והדרוזיים.

ב) המסמך השני נוגע להקלה במדיניות ביחס לפעילות לא חקלאית בישובים החקלאיים.

 

2. כפי שעולה ממסכמי מדיניות אלה, גורמי האכיפה מוכנים לפעול על דרך של שינוי מקל של סדר הקדימויות באכיפה בהקשרים הנ"ל. זאת, במקומות המתאימים ובהסתמך על ההכרה של כל הנוגעים בדבר, כי אכיפה יעילה תאפשר תכנון מודרני. יובהר, כי אין המדובר בשום אופן ב"הקפאת" הליכי האכיפה. (הדגשה שלי – ב.מ.)

 

3. אנו תקווה כי מסמכי המדיניות יאפשרו ולצדדים כולם להידרש להמשך התכנון והפיתוח בישובים במגזרים השונים, תוך שמירה על דיני תכנון והבניה ולרווחת כלל התושבים."

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר אורי ריטוב במשרדנו בעפולה.

חוזרים מקצועיים

קיבוצים

מושבים