גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 101-2020

מענק סיוע לעצמאיים ובעלי שליטה חברי קיבוץ מתחדש או מושב שיתופי לתקופה 7-8/2020 – נוהלי הגשה

 

מועד הגשה: לא יאוחר מ - 25/11/2020.

ירידה במחזור: לפחות 40% בתקופה 7-8/2020 בהשוואה ל – 7-8/2019 או 7-8/2018.

בישובים אשר טרם הגישו דוחות מס לשנת 2019 ההשוואה היא לשנת 2018.


המסמכים להגשה:

מס' נספח מסמך נדרש
1   אישור ניהול ספרים (או אישור על פטור מניהול ספרים)
2   לתאגיד - אישור מורשי חתימה
3 ב טופס פרטי בנק
4 ג נוסח ייפוי כוח להעברת הכספים לקיבוץ - אופציונלי
5   לעוסק חייב - תדפיס שע"מ (שאילתת esna) לחודשים 7-8/2020 ותקופת הבסיס 7-8/2019 או 7-8/2018
    לעוסק חדש - דוחות לכל התקופות הרלוונטיות
    עוסק פטור - הצהרה על סטטוס עוסק פטור
    שכיר בעל שליטה - טופס 102 חתום לחודשים 7-8/2020 ותקופת הבסיס 7-8/2019 או 7-8/2018
6 א התחייבות והצהרה של מגיש הבקשה
7 א1 התחייבות והצהרה של רו"ח או יועץ מס
8   דוח 1301 (חתום ע"י מס הכנסה) לשנת 2018 או 2019, לפי העניין
9   שכיר בעל שליטה - טופס 106 לשנת 2018 וכן לשנת 2019, לפי העניין
10   עותק טופס 1443 (דיווח של חבר/תושב קיבוץ) לשנים 2018 ו - 2019 אם הוגש דוח לשנת 2019 (חתום על ידי מבקש הבקשה והקיבוץ)

 

 

הגשת הבקשה:

אתר האינטרנט להגשת בקשה באופן מקוון - בכפוף להזמנה מראש באתר הבא:

אתר האינטרנט להרשמה לפני הגשת הבקשה

מוקד סיוע: טל' 03-9485666, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

נוהל הסיוע


לסיוע בהגשת הבקשות ניתן לפנות לרו"ח יסמין מזרחי במשרדנו בת"א בדוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. או בטלפון 03-7773550.

חוזרים מקצועיים

קיבוצים

מושבים