גרסת הדפסה
מושבים מספר: 088-2020

הנחות אזורי עדיפות לאומית – הוראות מעבר

 

בישיבת הנהלת רשות מקרקעי ישראל שהתקיימה ביום 21.10.2020 התקבלה החלטה מספר 4954 בנושא "הוראות מעבר – אזורי עדיפות לאומית".

על פי ההחלטה ישובים אשר סיווגם כמפורט בסעיף 4.2.2 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל שונה בעקבות התיקון שנכנס לתוקפו ביום 20.10.2020, ימשיכו ליהנות מהנחות אזור שהיו נהוגות עד לקבלת ההחלטה, וזאת עד ליום 31.1.2021 בכפוף להגשת בקשה מלאה לרבות מסמכי חובה בהתאם לכללי רמ"י עד למועד זה.

ראו טבלת 20 הישובים שסיווגם יורד כתוצאה מההחלטה החדשה.

ראו טבלת ישובי מדד סוציואקונומי 9 הנפגעים מההחלטה החדשה.

ראו טבלת ישובי מדד סוציואקונומי 8 הנפגעים מההחלטה החדשה.

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר אילן כהן במשרדנו בת"א.