גרסת הדפסה
מושבים מספר: 087-2020

איוש נחלות פנויות בנגב ובגליל – עדכון

בסדר היום לישיבת מועצת מקרקעי ישראל ליום 2.11.2020 צורפה "הצעה לתיקון לפרק משנה 8.3 – סימן ח': איוש נחלות פנויות במושבים"

להלן הצעת ההחלטה:

להלן דברי ההסבר להצעה

"במסגרת בחינת המדיניות בהתייחס לנחלות שאינן מאוישות במושבים, קיבלה מועצת מקרקעי ישראל בשלהי שנת 2013 החלטה המאפשרת תקופת מעבר לאיוש נחלות בנגב ובגליל וכן הוסיפה אפשרות לביטול נחלות והמרתן למגרשים זמינים לבנייה. (החלטת מועצה מספר 1317, קיבלה תוקף ביום 12.2.14). ההחלטה הוגבלה בזמן.

בשנת 2015 תוקנה ההחלטה ותוקפה הוארך עד ל – 5 שנים מיום 1.1.2016 (החלטת מועצה מספר 1445, קיבלה תוקף ביום 22.11.2015).

בהתאם להחלטות התקפות היום, ניתן לאייש נחלות בנגב ובגליל בלבד וזאת עד ליום 1.1.2021.

עוד נקבע בהחלטת המועצה כי מועצת מקרקעי ישראל תבחן סעיף זה לרבות את האפשרות לשיווק הנחלות שלא אוישו במכרז פומבי.

בשל משבר הקורונה הפוקד את המדינה בשנה האחרונה, חלה עצירה והאטה במשק אשר בגינה נכון לאפשר ארכה למועד סיום איוש הנחלות המחייב במקרים מסוימים אף הכנת תוכנית, והקבוע כיום לסוף שנה זו.

תקופה זו תאפשר הן להשלים תכנון בתהליך והן להשלים את האיוש. מאחר ומדובר בתוספת ארכה אין מקום לאפשר התחלת תכנון חדש באזורים בהם על פי החלטות המועצה אין אפשרות לתוספת נחלות.

מכוח החלטה זו ניתנות זכויות הדומות לזכויות בעת הצטרפות להסדר לפי סימן ז' לפרק משנה 8.3. על הצטרפות להסדר כאמור חלים תשלומים גם באזור קו עימות. החלטת המועצה הקובעת כי הנחלות בקו עימות יאוישו ללא תשלום, מביאה לכך שהמתיישבים החדשים מקבלים תנאים מטיבים על פני בעלי הזכויות הוותיקים המצטרפים להסדר. משכך מוצע להשוות את תנאי התשלום.

סעיף 5.4.8 לקובץ החלטות המועצה קובע את מדיניות הרשות להעברת זכויות בנכס בבנייה נמוכה שהוקצה בפטור ממכרז שעיקרה התנאים בהם תאשר הרשות העברת זכויות אם טרם חלפו 5 שנים ממועד סיום הבנייה. למען הסר ספק מוצע להבהיר כי תנאי סעיף זה חלים גם בהעברת זכויות בנחלה."

 

הערותינו

א. משמעות ההחלטה הינה ארכה של שנתיים לאיוש נחלות לא מאוישות בנגב ובגליל עד לתאריך 31.12.2022 וכל זאת בתנאי שנחלות אלו מאושרות בתכנית שקיבלה תוקף או לחלופין שמתוכננות בתכנית אשר נמצאת בהליכי תכנון, כאמור לא יתאפשר התחלת תכנון של נחלות חדשות, כלומר יישובים בנגב ובגליל אשר בשטחם נחלות לא מאוישות ולא מתוכננות שלא החלו בתהליך תכנון לנחלות חדשות יאלצו לוותר על נחלות אלו בהתאם לתיקון בסימן ט' לפרק משנה 8.3 .

ארכה זאת של שנתיים נוספות תוכל לשרת מושבים אשר ברשותם נחלות לא מאוישות אך מתוכננות שכן תקופה של שנתיים אינה מספקת לצורך הכנה ואישור תכנית.

חריג לאמור לעיל הם הישובים אזור קו עימות ובמועצות האזוריות – אשכול, תמר, הערבה התיכונה וחבל אילות, וכן יישובי פתחת ניצנה, בהם בהתאם לסעיף 8.15.20(ב) להוסיף ולהגדיל את תקן הנחלות.

ב. על המושבים וחבריהם לבחון את משמעות ההחלטה ביחס לזכויותיהם המשפטיות לשטחי משבצת הנחלות שהם מחזיקים מעל שבעים שנים נוכח ההחלטה אשר עלולות להוציא מהמושבים מאות ולעיתים מעל אלף דונמים.

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למר אורי ריטוב ממשרדנו בעפולה 04-6484777

חוזרים מקצועיים

קיבוצים

מושבים