גרסת הדפסה
מושבים מספר: 062-2020

הצעה לתקנות פחת מואץ לציוד בפעילות מזכה

בימים אלו עולה לדיון בועדת הכספים ולשל הכנסת הצעת משרד האוצר לתקנות מס הכנסה – תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לציוד לציוד המשמש בפעילות מזכה) (הוראת השעה) התש"ף - 2020.

לתשומת לבכם כי הפחת המואץ יחול אך ורק על ציוד שירכש מ 1.9.2020.

להלן עיקרי דברי ההסבר שצורפו להצעה:

"מטרת התקנות המוצעות לעודד השקעות בענפי התעשייה, החקלאות, הבנייה והמלונאות, לאור ההתרחשויות הכלכליות האחרונות בארץ ובעולם כתוצאה ממגפת הקורונה ועל רקע התחזיות לצמיחה מתונה יותר מאשר בשנים האחרונות, וזאת במסגרת מאמצי הממשלה לסייע לעסקים בהתמודדות עם השלכותיו הכלכליות של משבר הקורונה. מוצע לקבוע כי נישום בענפים האמורים, ולפי הקבוע בתקנות, יהיה רשאי לבקש כי על ציוד שנרכש בתקופה שמיום י״ב באלול התש״פ (1 בספטמבר 2020) ועד כ״ו בכסלו התשפ״ב (30 בנובמבר 2021) (להלן - תקופת ההטבה) יחול פחת בשיעור כפול משיעור הפחת החל לגביו על פי דין.

פחת מואץ הוא שיטה לעידוד השקעות הון באמצעות הטבת מס, בה מקדים הנישום את ניכוי ההוצאה בא נשא בגין רכישת נכס מסוים. בשגרה נפרש ניכוי ההוצאה על פני תקופה של מספר שנים, שנקבעה בדיני המס, ואילו בשיטת הפחת המואץ מקוצרת תקופה זו. הגדלת שיעור הפחת לצורכי מס הניתן לציוד בענפים אלה, והעמדתו על שיעור גבוה יותר לתקופת זמן קצובה, הופכת רכישת ציוד לכדאית יותר מבחינה כלכלית, ומעודדת רכישה של ציוד בתקופת ההטבה. יודגש כי עיקר האפקטיביות של צעד מסוג זה נובעת מכך שהוא מכסה השקעות מסוימות לתקופה מוגבלת בה יש האטה. שימוש בלתי מוגבל ובלתי מבוקר בו עשוי להביא גם לתוצאות כלכליות שליליות.


לפי הנוסח המוצע הזכות לפחת מואץ תינתן לנישום שעיקר פעילותו בשנת המס בה נתבע הפחת מוגדרת כ"פעילות מזכה", ו-50% מהכנסתו (למעט הכנסה ממכירת נכס או זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין) בשנת המס היא הכנסה מאותה הפעילות. לעניין זה הוגדר "פעילות מזכה" ככוללת פעילות ייצור בישראל בכל אחד מתחומי התעשייה, לרבות ייצור מוצרי תוכנה ופיתוח, חקלאות ובנייה, אך למעט אריזה, מסחר, תחבורה, החסנה או מתנן שירותים בתחום התקשורת, בתחום הסניטרי ובתחום האישי. כמו כן, פעילות מזכה כוללת הפעלת בית מלון בישראל (לרבות שטח שהוכשר ללינה בתנאי שדה שבו מספקים או מציעים לספק, בתמורה, שירותי לינה לתשעה אנשים (או יותר בעת ובעונה אחת. (הדגשה שלי – ב.מ.)

הנישום יוכל לנכות פחת מואץ לגבי ציוד בר-פחת, ובלבד שנרכש בידיו במהלך תקופת ההטבה, שהחל לשמש אותו במישרין בפעילותו המזכה בתקופת ההטבה, וששימש אותו במישרין בפעילות המזכה בשנת המס שבה נתבע הפחת.

יצוין , שתחולת ההטבה במתווה המוצע כמעט זהה לתחולת ההטבה במתווה שנחקק בשנת 2008, בתקנות תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לציוד המשמש בפעילות מזכה) (הוראת שעה תשס"ח-2008), אשר נועד גם הוא לתמרץ את המשק והפעילות הכלכלית בתקופה בה הדבר נדרש."

 

פחת מואץ לחממות ולרשתות השקייה בחקלאות

על פי הבהרות רשות המיסים בעבר, בקשר עם תקנות הפחת המואץ, הגדרת 'ציוד' אינה שוללת הכללה של רשתות של השקייה וכל ציוד אחר המשמש בחממה.

 

מוצע לפעול מול רשות המיסים ובועדת הכספים של הכנסת להכרה מלאה בהשקעות בחממות ובמתקנים אחרים בחקלאות.

חוזרים מקצועיים

קיבוצים

מושבים