גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 016-2019

תביעה לזכויות היסטוריות אינה מונעת ישום החלטה 1591

ב 19 לפברואר 2019 ניתנה החלטה בביהמ"ש המחוזי בחיפה ע"י כבוד השופט שמואל מנדלבום, בעקבות תביעה של אגודת עובדי אדמה בגן השומרון, כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ נגד קרן קיימת לישראל (קק"ל) ורשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מחוז חיפה.

האגודה יוצגה ע"י עו"ד גדי טיכו.

ת"א 43236-10-17 אגודת עובדי אדמה בגן השומרון, כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ נ' קרן קיימת לישראל ואח'.

האגודה ביקשה מביהמ"ש לתן פס"ד הצהרתי שיקבע שלאגודה זכויות היסטוריות הקיימות בפרדס שיושב בחלקה של "משבצת" האגודה. כלומר, לתן גושפנקה כי האגודה הינה הבעלים של הפרדס שהוא אחד מחלקות המקרקעין הכלולות בהסכם "המשבצת".

 

סירוב רמ"י למתן שירות

כתוצאה מהגשת התביעה סירבה רמ"י מלתת שירות לחברי האגודה בשטחים ובחלקות המקרקעין שאינן נכללות במסגרת התביעה.
הסירוב נומק ע"י רמ"י כך: "כי מדיניות הרשות אינה מאפשרת החלת החלטות מיטיבות מקום בו מתערערים הכללים הרגילים החלים על נחלות ונבחן מחדש טיב היחסים שבין הרשות לבעל הזכויות".
לפי רמ"י כל עוד מתנהל הליך משפטי כנגדה נשמט יסוד ההתקשרות בין האגודה לרמ"י. יתרה מזאת, רמ"י נדרשת לבחון את הסוגיה הכללית טרם תבחן את הסוגיות הספציפיות של המתיישבים.

 

פסק הדין

בית המשפט קבע שהחלטת רמ"י היא בלתי סבירה, אינה מידתית ובנוסף עלול להיגרם נזק לחברי האגודה עד קבלת פס"ד.

כמו"כ, מאזן הנוחות נוטה לטובת חברי האגודה הואיל ואם לא ינתן צו המניעה הזמני לא יוכלו חברי האגודה להצטרף להסדר המאפשר התחשבנות מחדש עקב פקיעתו בתאריך 09.04.2019.

ראו חוזרינו 74/2018 "מועד אחרון להתחשבנות כספית עם רמ"י – תזכורת נוספת"

מתוך כך, ביהמ"ש הכריע בסוגיה ונתן צו מניעה זמני וקבע כי באשר לשטח חלקת המגורים המצוי בנחלה, שאינו קשור לתביעה זו, חקלאי חבר האגודה העומד בתנאים שנקבעו בהחלטה זכאי להצטרף להסדר הקבוע בהחלטה.
בית המשפט מציין ומדגיש שבהחלטה 1591 נקבעה רק החובה לחתום על חוזה חכירה חדש, ולא הוצגה בפני בית המשפט ע"י רמ"י הוראה כלשהי בהחלטה 1591 , אשר מתנה את הזכות להצטרף להסדר "המיטיב" בחתימה ובהצהרה על ויתור גורף על כל טענה לזכות היסטורית ו\או הוראה שלפיה האגודה או מי מחבריה מחויבים לוותר על תביעותיה ההיסטוריות , כתנאי להצטרפותם להסדר "המיטיב".
החלטה זו של ביהמ"ש פותחת בפני רבים דלת שננעלה ע"י רמ"י בהצטרפות להחלטות "מיטיבות".

 

סיכום
לאור האמור לעיל אין מניעה לבעלי נחלות במושבים בהם מתנהלת תביעה מול רמ"י להכרת בזכויות היסטוריות לבקש ליישם לגביהם את החלטה 1591 ובכלל זה גם בעלי נחלות אשר שילמו בעבר תשלומים בגין תוספות בניה בנחלה או פיצול מגרש או דמי הסכמה בעת רכישה ומעוניינים בהתחשבנות מחדש.


לעניין התחשבנות מחדש יש להגיש את הבקשה ואת כל המסמכים הנלווים הנדרשים עד ליום 09.04.2019.

חוזרים מקצועיים

קיבוצים

מושבים