גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 074-2018

אזורי עדיפות בתחום הבינוי והשיכון- הצעת החלטה חדשה לממשלה


תוקף ההחלטה יהיה עד 30.9.2021


להלן השינויים העיקריים ביחס להצעת ההחלטה הקודמת מיום 19 ליולי 2018 שלא עלתה לבסוף לדיון בישיבת הממשלה, ראו חוזרנו 52/2018: אזורי עדיפות בתחום הבינוי והשיכון- עדכון.
 

 -  סך הישובים ברשימה צומצמה מ- 591 ישובים ל- 583 ישובים.
 - "ד. ישובים שסעיף קטן(ג) לעיל לא חל עליהם, אשר גובה ההטבה לה הם זכאים על פי דירוגם כאמור לעיל נמוך בשתי דרגות לפחות מגובה ההטבה הקודמת – קרי ישובים שירדו מקבוצה א1 לקבוצה ב׳ או ב1 וישובים שירדו מקבוצה א2 לקבוצה ב1, יהיו זכאים, ביחס לבניה צמודת קרקע, להטבה הניתנת לקבוצה העולה בדרגה אחת על קבוצת דירוגם לפי החלטה זו."

"השיקולים והנימוקים לקביעת החלטה זו

בחינה מקצועית של הישובים הכפריים אשר היו אמורים לרדת לפחות שתי דרגות סבסוד העלתה כי הירידה החדה ברמת הסבסוד עלולה, בסבירות גבוהה, להביא לכישלון השיווקים המתוכננים בכל אחד מהם, ובכך לסכל את המטרה הבסיסית שלשמה מתקבלת החלטה זו. העלאת דרגת הסבסוד בדרגה אחת בלבד מאפשרת לאזן בין השגת המטרה של הצלחת השיווקים, על פי הצפי המקצועי, לבין השינוי שחל בנתוני הישובים ביחס להחלטה הקודמת."

להצעת החלטת הממשלה גם השפעה ישירה על שעור דמי החכירה המהוונים, ומכסת שטחי התעסוקה בהתאם להחלטה מועצת מקרקעי ישראל 1560.


נדגיש כי ביישובי קו עימות מכסת שטחי התעסוקה תהיה מירבית, 120 דונם נטו ושעור דמי החכירה המהוונים ודמי השימוש יעמדו על 0%.

רשימת השינויים המפורטים בסיווג אזורי עדיפות ליישובים תועבר אליכם מיד עם פרסומה.

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר אילן כהן במשרדנו בת"א.

 

לקבלת עדכונים מקצועיים שוטפים בנושא זה ובנושאים אחרים לחץ כאן

 

 

חוזרים מקצועיים

קיבוצים

מושבים