גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 054-2018

הארכת ההנחות בהקצאת קרקע עד 30.11.2018

בעקבות דחיית הדיון בהצעת החלטת הממשלה בנושא שינויי אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון, התקבלה החלטת ממשלה חדשה שמספרה 4115 וכותרתה "קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון - הארכת תוקף ההטבות".

החלטה זו מאריכה את ההנחות הקיימות בהקצאת קרקע באזורי עדיפות לאומית עד 30.11.2018.

להלן נוסח ההחלטה 4115:

"קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון – הארכת תוקף ההטבות"

מחליטים:

א. לקבוע כי ההטבות שנקבעו במסגרת החלטת הממשלה מס' 1527 מיום 13.6.2016 (להלן: "החלטה 1527") ימשיכו לעמוד בעינן עד ליום 30.11.2018 או עד למועד תחילתה של החלטת ממשלה חדשה בנושא קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון, המוקדם מביניהם.

 

ב. מובהר כי תוקפן של ההטבות שנקבעו במסגרת ההחלטה 1527 לא ייפגע כתוצאה מסיום תוקף החלטת הממשלה מס' 667 מיום 4.8.2013 או כתוצאה מתחילת תוקפה של החלטת הממשלה מס' 3738 מיום 15.4.2018.

 

ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 19(ב) בתקנון לעבודת הממשלה."

 

לעניין השינויים הצפויים בסיווג אזורי העדיפות ראו חוזרנו מס' 52/2018 "אזורי עדיפות בתחום הבינוי והשיכון- עדכון".

כמו כן ראו חוזרנו מס' 41/2018 "הנחות בהקצאת קרקע באיזורי עדיפות – הבהרות".

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר אילן כהן במשרדינו בת"א.

חוזרים מקצועיים

קיבוצים

מושבים