גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 036-2018

עבודת מטה וסדרי קבלת החלטות במועצת מקרקעי ישראל

בדוח שנתי 68ג של מבקר המדינה שפורסם ביום 8.5.2018 נכלל פרק שכותרתו "רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) - עבודת מטה וסדרי קבלת החלטות במועצת מקרקעי ישראל"

 

א. להלן הליקויים העיקריים שהעלה מבקר המדינה:

 

• ליקויים בעבודת המטה לפני קבלת החלטות.

• ליקויים הנוגעים לסדר היום של המועצה.

• כשלים בפיקוח על פעולות רמ"י וליקויים במעקב אחר ביצוע החלטות.

• ליקויים בנושא הרכב המועצה.

 

ב. להלן ההמלצות העיקריות של מבקר המדינה:

 

"על המועצה לפעול לעדכון תקנון המועצה, כדי שיכלול את מלוא המרכיבים הנדרשים לביצוע עבודת המטה.

על כל אחד מחברי המועצה לוודא כי למועצה מוגש מלוא המידע הרלוונטי להצעת ההחלטה הנדונה כדי לאפשר לחבריה לקבל החלטות מושכלות, המשרתות את האינטרס הציבורי בקביעת מדיניות קרקעית מיטבית. על הנהלת רמ"י לטייב את עבודת המטה שהיא מבצעת לקראת הגשת הצעות החלטה ועל מזכיר המועצה לוודא כי להצעות מצורף כל החומר הנדרש לקבלת החלטות מיטביות.

על המועצה לבחון שוב את האפשרות לפרסם את הצעות ההחלטה 14 יום לפני ישיבת המועצה, פרק זמן אשר המועצה ראתה בו בעבר סביר וראוי.

על המועצה לבצע שידוד מערכות בכל הנוגע לפיקוח שלה על פעולות רמ"י, ובכלל זה לדון בהצעות התקציב, בתכניות העבודה ובדוחות הפעילות של רמ"י. עוד עליה לדרוש מרמ"י למסור לה דיווחים תקופתיים על אופן יישום החלטותיה ולעגן זאת בתקנון המועצה.

על המועצה לוודא כי ועדת הביקורת וועדת התקציב פועלות כנדרש ולקבוע סדרי דיווח למועצה על פעולותיהן.

על רמ"י לבחון את מידת ההתאמה בין המבנה של אגף תיאום, מעקב ובקרה ובין המשימות שעליו לבצע. בהתאם לבחינה זו על רמ"י להגדיר את תפקידי האגף, וכן לקבוע את השיטות ואת הכלים שבאמצעותם אפשר יהיה לעקוב באופן אפקטיבי אחר יישום החלטות המועצה.

על המועצה לסיים לגבש את קודקס החלטות המועצה ללא דיחוי נוסף. לצורך כך עליה לקבוע לוחות זמנים, אבני דרך וסדרי מעקב ודיווח, ולעקוב אחר התקדמות התהליך.

על שר האוצר, הממונה על ביצוע החוק, לפעול ללא דיחוי למינוי נציגי קק"ל החסרים, למינוי נציג של אוכלוסיית המיעוטים ולמינוי משקיף למועצה, כקבוע בחוק.

נוכח כל ממצאי דוח זה על שר האוצר לשקול להתקין, מכוח הסמכות שהקנה החוק לשר הממונה, תקנות אשר יסדירו בצורה טובה יותר את עבודת המועצה וועדותיה".

 

ג. להלן סיכום מבקר המדינה בדוח הנדון:

 

"קרקע היא משאב לאומי חיוני ובעל ערך רב למדינה ולאזרחיה. לפי חוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך-1960, רמ"י מופקדת על ניהול המקרקעין השייכים למדינה, לרשות הפיתוח ולקק"ל.

על מועצת מקרקעי ישראל לקבוע את המדיניות הקרקעית שרמ"י תפעל לפיה, לפקח על פעולותיה של רמ"י ולאשר את הצעת תקציבה.

מאחר שהחלטות המועצה משמשות תשתית נורמטיבית מרכזית לפעילות רמ"י בכל הנוגע לניהול מקרקעין - לרבות הענקת זכויות במקרקעין, תכנונם, פיתוחם ושמירה עליהם - יש להחלטות המועצה משמעויות חברתיות, כלכליות ומשפטיות כבדות משקל.

ואולם ממצאי ביקורת זו מצביעים על כך שהמועצה הפגינה חולשה בתפקידה כקובעת מדיניות וכמפקחת על פעולות רמ"י.

במקרים רבים המועצה הסתפקה במידע לוקה בחסר שהציגה לפניה רמ"י הרלוונטי לקבלת החלטות;

במקרים מסוימים, שבהם חברי מועצה ניסו לתהות על המידע שהוצג לפניהם ודרשו לקבל נתונים נוספים, סיפקה לכך רמ"י מענה דל, ולמרות זאת הוא סיפק את חברי המועצה.

תוצאות הדבר היא שהמועצה קיבלה החלטות ללא תשתית המידע הנדרשת וכשלה בפיקוח שלה על רמ"י.

כשלים מהותיים נמצאו גם בפעולות ועדת הביקורת של המועצה, שהיא אחד מכלי הפיקוח שלה על רמ"י.

 

ליקויים נמצאו בכל השלבים של עבודת המטה במועצה:

הכנת החומר לקראת דיוני המועצה, פרסום סדר היום של המועצה.

קבלת ההחלטות של המועצה ומעקב אחר ביצוע ההחלטות.

גם עבודת המטה שרמ"י מבצעת לקראת דיוני המועצה נמצאה לקויה ביותר.
להצעות החלטה לא צורפו מרכיבים מהותיים ובהם נתונים רלוונטיים, חוות דעת מקצועיות וחלופות להצעות ההחלטה.

 

על המועצה לנקוט את כל הפעולות הדרושות כדי להבטיח כי ההחלטות שהיא מקבלת יביאו את מירב התועלת לציבור.

בכלל זה עליה לשפר את עבודת המטה הנלווית להצעות ההחלטה, לקבוע הוראות שיבטיחו שגופי המקצוע ברמ"י יניחו לפניה את כל המידע הנוגע להצעות ההחלטה שעל סדר יומה של המועצה, ולהעמיק את הדיונים בנושאים עקרוניים הנמצאים בליבת עבודתה של רמ"י.

כמו כן, על המועצה לקבוע הוראות בנוגע למעקב אחר ביצוע החלטותיה.

נוסף על כך, על המועצה לעשות שימוש אפקטיבי בכלים העומדים לרשותה כדי לפקח כנדרש על פעולות רמ"י. שיפור תהליכי העבודה במועצה וברמ"י יתרום לקבלת החלטות מיטביות לטובת הציבור".

חוזרים מקצועיים

קיבוצים

מושבים