גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 025-2018

דיווח מקוון לרשות המיסים ע"י רשות מקרקעי ישראל

ביום 15.10.2017 פורסמו תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(דיווח מקוון), תשע"ח -2017 וכללי מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(דיווח מקוון) התשע"ח – 2017.

בהתאם לתקנות נקבעה חובת דיווח מקוון למיסוי מקרקעין החל מיום 1.12.2017 (למעט חריגים שנקבעו) על הצהרות לפי סעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין (להלן "החוק") ומסירת מסמכים לפי סעיף 96 לחוק.

עוד נקבע כי גם השגות ובקשות לתיקון שומה יוגשו באופן מקוון, אולם רק 30 ימים לאחר פרסום הודעת מנהל על הפעלת מערכת מחשוב לקליטת דיווחים אלו.

בהתאם לתקנות חייב שיגיש את מסמך המקרקעין (הצהרה לפי סעיף 73 לחוק / מסמכים לפי סעיף 96 / השגה / תיקון שומה – לפי העניין) שלא באופן מקוון יראו אותו כמי שלא הגישו לעניין החוק, ובלבד שאינו נמנה על החריגים שנקבעו.

בהתאם לתקנות ולכללים, ההגשה המקוונת לחייב שמיוצג על ידי עו"ד הינה באמצעות מערכת מייצגים (כהגדרתה בכללים) ואילו לחייב שאינו מיוצג באמצעות מחשב ציבורי – מחשב המוצב במשרדי מיסוי מקרקעין.

בהתאם לסעיף 73(ד1) לחוק, גם המדינה חייבת בהצהרות לפי סעיף 73 לחוק. כמו כן בסעיף 2(ב) לכללי הדיווח המקוון נקבע כי רשות מקרקעי ישראל (להלן – רמ"י) תהיה רשאית להגיש את הדיווחים באופן מקוון באמצעות רשת תקשורת פרטית (במקום דרך מערכת המייצגים או במחשב הציבורי) והיא גם רשאית לאפשר לרוכש המעוניין בכך להגיש את הדיווח המקוון באמצעותה באותה דרך.

החל מ 1.1.2018 להלן סוגי העסקאות המדווחות ע"י רמ"י:

1. עסקאות במכרז ובפטור ממכרז (לרבות עסקאות חליפין ופיצויים).
2. חידושי חכירה.
3. תוספות בניה ותוספות שטח.
4. הרשאות שימוש מעל 25 שנים (לעניין זה סופרים גם את תקופת האופציה שניתנת למקבל ההרשאה להאריך את התקופה).
5. הקניית בעלות.

אזרח שאין לו מייצג, רמ"י תיקח על עצמה להעביר ליזם / חוכר בנוסף למכתב אישור עסקה ושובר, את השומה העצמית ללשכת מיסוי מקרקעין. החוכר / יזם ימלא את הטופס ויגיש אותו לרמ"י חתום. רמ"י תעביר את הטופס לרשות המיסים – אגף מיסוי מקרקעין.

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות לעו"ד שרון בכר במשרדנו בתל אביב.

חוזרים מקצועיים

קיבוצים

מושבים