גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 013-2017

עידוד הסדרת שימושים לא מוסדרים בישובים חקלאיים

בהחלטת הנהלת רמ"י מס' 3967 בעניין "עידוד הסדרת שימושים לא מוסדרים בישובים חקלאיים" נקבע כדלקמן:

"בשנים האחרונות התקבלו מספר החלטות מועצה משמעותיות בעניין חתימת חוזים לדורות במושבים, עיגון זכויות בחלקת המגורים במושבים ובקיבוצים ואימוץ חלופת האגודה בקיבוצים (החלטות מועצה 1311, 1464, 1456 ו-1447).

בחודשים האחרונים החל אגף חוזים לדורות ביישום החלטות המועצה הנ"ל. הסדרת שימושים לא מוסדרים בישובים אלה מהווה תנאי הכרחי להצטרפות להחלטות.

נוכח רצון הרשות לפעול ליישום מהיר של ההחלטות הנ"ל ובמטרה לעודד הסדרת השימושים הלא מוסדרים בישובים החקלאיים אשר מהווה תנאי להצטרפות להחלטות הנ"ל, מאשרת הנהלת הרשות מבצע גביית תשלום דמי שימוש בגין תקופת שימוש של שבע שנים קודם לפרסום החלטה זו בלבד אף אם השימוש נעשה קודם לכן.

יובהר כי בכל תקופת המבצע תקופת החיוב תהיה החל מה-1.7.09 ועד למועד ההסדרה. תנאי לאמור הינו הסדרת כל השימושים הלא מוסדרים, לרבות תשלום דמי שימוש עבור תקופת עבר וביצוע ההסדרה עד ליום 31.12.17.

הוגשה בקשה מלאה להסדרה עד ליום 31.12.17 והרשות לא שלחה לבעל הזכויות דרישת תשלום עד מועד זה, תוארך התקופה האמורה עד למועד האחרון הקבוע בשובר התשלום שישלח לבעל הזכויות.

לעניין הסדרת שימושים על ידי האגודה, יובהר כי על האגודה להסדיר את כלל השימושים בחלקות ב' וג' בשטח המשבצת.

על אף האמור, בהתקיים אחת מהעילות לעצירת תקופת ההתיישנות בהתאם לעילות הקבועות בחוק, הרשות תגבה דמי שימוש גם בגין תקופה הקודמת לשבע שנים מיום פרסום החלטה זו (1.7.09).

אין באמור לגרוע מחובתו של המתיישב/אגודה לפעול במידי להסדרת השימושים הלא מוסדרים. כל זאת בהתאם להחלטות המועצה ונהלי הרשות.

יובהר כי האמור לא חל לגבי הליכים משפטיים ו/או לא יהיה בו כדי לעכב נקיטת הליכים משפטיים.

בקשות פתוחות להעברת זכויות, אשר מעוכבות עקב חוב דמי שימוש בגין שימוש לא מוסדר שכבר הופסק (דוגמת מקרים שהמשק נמכר והשימוש הופסק), יטופלו בהתאם להסדר זה.

בתום שנה המרחבים ידווחו על מספר התיקים שהוסדרו בהתאם להחלטה זו תוך התייחסות לתקופת השימוש בפועל אל מול תקופת החיוב.

ההסדר יחול אך ורק ביחס לקיבוצים ומושבים במטרה לעודד הצטרפותם להחלטות המועצה הנ"ל".

נזכיר כי ביום 3.8.2016 פורסמה הודעה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") בנושא "מבצע להסדרת שימושים לא מוסדרים ביישובים חקלאיים".

להלן ההודעה במלואה כפי שהובאה באתר רמ"י:

"לנוכח רצון רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) לעודד הסדרת שימושים לא מוסדרים ביישובים החקלאיים, אישרה הנהלת רמ"י מבצע הסדרה וגביית תשלום דמי שימוש בגין תקופת שימוש של עד שבע שנים אחרונות , גם אם השימוש החל קודם לכן.

המבצע יסתיים ב 31.12.17.

בתקופת המבצע תהיה תקופת החיוב החל מ-1.7.09 ועד למועד ההסדרה, בתנאי שיוסדרו כל השימושים הלא מוסדרים, לרבות תשלום דמי שימוש עבור תקופת עבר וכן ביצוע ההסדרה עד ל-31.12.17.

על אף האמור, בהתקיים אחת מהעילות לעצירת תקופת ההתיישנות בהתאם לעילות הקבועות בחוק, תגבה רמ"י דמי שימוש גם בגין השימוש שנעשה לפני 1.7.09

יובהר כי האמור לא חל לגבי הליכים משפטיים ו/או לא יהיה בו כדי לעכב נקיטת הליכים משפטיים."

ראו גם חוזרנו 30/2016: "תעסוקה לא חקלאית בשטח המחנה בקיבוץ."

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בת"א.

חוזרים מקצועיים

קיבוצים

מושבים