גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 111-2016

לא יחול שינוי בהוראות סעיף 62 לפקודת מס הכנסה

במהלך הדיון בוועדה לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי בכנסת ביום 15.12.2016, הוצאה ההצעה לתיקון סעיף 62 לפקודת מס הכנסה מהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2018 ו 2017) התשע"ז - 2016.

להלן הוראת סעיף 62 לפקודת מס הכנסה, אשר ישארו בתוקפם:

"דינה של אגודה שיתופית שסווגה כאגודה שיתופית חקלאית לעניין פקודת מס הבולים, יהיה בשנת מס פלונית כדין שותפות לעניין פקודה זו, אם האגודה תבעה כך בדו"ח לפי סעיף 131 לאותה שנת מס, המפרט את שמותיהם ומענם של חבריה ואת החלק המגיע לכל אחד מהם בהכנסתה החייבת באותה שנת מס, ובלבד שההחלטה על תביעה כאמור נתקבלה באסיפה כללית של האגודה בהתאם לתקנותיה וניתנה לה הסכמתם בכתב של רוב חברי האגודה."

 

לבחירה השנתית של אגודה שיתופית חקלאית בהוראת סעיף 62 לפקודת מס הכנסה להחשב לצורך חישוב המס כשותפות השפעה מהותית על מיסוי האגודה וחבריה. לפיכך יש חשיבות רבה לקבלת החלטה מושכלת מידי שנה.

 

ההוראות הקיימות מעל 64 שנים ואשר ימשיכו לחול, נותנות ביטוי לאופיין המיוחד של אגודות שיתופיות רבות, בנות עשרות רבות של חברים כל אחת, אשר נאלצו להתאגד כך, בין השאר, במסגרת משבצת קרקעות הנחלות החקלאיות שהוקצו לאגודה השיתופית החקלאית עבורה ועבור חבריה.

 צרור תודות לחברי הכנסת יצחק וקנין, איתן ברושי וחיים ילין אשר בזכותם הוסרה הגזרה.

להבהרות ולפרטים נוספים אודות סעיף 62 ראו חוזרינו 106/2011 "העברת הפסדי אגודה שיתופית חקלאית לחבריה" וחוזרנו מס' 65/2002 "מיסוי אגודה לפי סעיף 62 לפקודה".

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות לרו"ח אמיר כהן במשרדנו בת"א.

 

 

 

חוזרים מקצועיים

קיבוצים

מושבים