גרסת הדפסה
מושבים מספר: 083-2016

מדיניות אחידה למתן הנחות קרקע - שינויים ועדכונים

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ב- 5.9.2016 אושרה חלקית ההצעה לשינויים ולעדכון החלטה מס' 1443 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע".

להלן עיקרי הצעת השינויים והעדכונים המתייחסים למגזר הכפרי עפ"י הצעה שהונחה על שולחן המועצה (ראו נוסח מלא באתר רמ"י).

תוקף מפת אזורי העדיפות לעניין מגורים מסחר ותעסוקה בהתיישבות

נקבע כי תוקף מפת אזורי העדיפות לעניין מגורים מסחר ותעסוקה בהתיישבות יהיה על פי תוקפה של החלטת ממשלה מס' 1527, בשלב זה עד 31.12.2017.

שינויים בסיווג איזורי עדיפות למגורים

הצעת החלטה מבוססת על החלטת ממשלה מס' 1527 בעניין "קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון" מיום 19.6.2016 (ראו חוזרינו מספר 57/2016 "הטבות בתחום הבינוי והשיכון לפי אזורי עדיפות לאומית").

כתוצאה מכך, 53 ישובים יעלו מב' לא', ו-28 ישובים ירדו מא' לב'.

יובהר כי לא יחול שינוי במעמד יישובי קו העימות רמת הגולן ויישובי עוטף עזה.

העלאת תקרת שווי חישוב ההנחה בהקצאת מגרשי מגורים

תקרת שווי לחישוב הנחת דמי חכירה מהוונים למגורים תועלה ל- 450,000 ש"ח למגרש לא כולל הוצאות פיתוח ולא כולל מע"מ.

הקצאת מקרקעין לתעסוקה בהתיישבות עפ"י החלטה 1455

בהקצאת מקרקעין לתעסוקה בהתאם להחלטת מועצה מס' 1455 "החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים", ישולמו דמי חכירה מופחתים לפי השיעורים שנקבעו באותו אזור למגורים (כפי שנקבע בהקצאה למסחר).

העלאת תקרת שווי חישוב ההנחה בהקצאת מקרקעין לתעשייה ולמלאכה

תקרת שווי לחישוב הנחת דמי חכירה מהוונים תועלה ל- 400 ש"ח למ"ר, לא כולל הוצאות פיתוח ומע"מ.

הנחה בהקצאת מקרקעין לתיירות ולמסחר בטווח של עד 1 ק"מ מרצועת חוף

עד כה חל תשלום דמי חכירה מהוונים מלאים בהקצאת מקרקעין לתיירות ולמסחר בטווח של 1 ק" מרצועת חוף גם באיזורי עדיפות למעט קוי העימות. הוראה זו תבוטל ויחולו הנחות אזורי עדיפות.

פטור מלא מדמי חכירה מהוונים בחידוש חוזה יובל חכירה - בקווי עימות

הובהר כי באזורי קו עימות רמת הגולן ועוטף עזה יחול פטור מדמי חכירה מהוונים בחידוש במסגרת יובל חכירה.

העלאת תקרה השווי לחישוב ההנחה בהקצאת מקרקעין למסחר

הועלתה תקרה שווי לחישוב ההנחה בהקצאת מקרקעין למסחר ל-300 ש"ח למ"ר לא כולל הוצאות פיתוח ולא כולל מע"מ.

הנוסח הסופי והמחייב של ההחלטה החדשה יועבר אליכם מייד לאחר אישורה כדין בחתימת שר האוצר עליה, כמו כן יועבר אליכם קישור לרשימת הישובים המוגדרים כאזורי עדיפות.

לפרטים ולהבהרות נוספות ניתן לפנות למר אילן כהן, במשרדנו בתל אביב.