גרסת הדפסה
מושבים מספר: 030-2016

תיקון ההחלטה בדבר קביעת זכויות בחלקת המגורים בנחלה במושב

לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 21.3.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל הצעה לתיקון החלטה 1399 " קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, או אגודה חקלאית שיתופית".

להלן נוסח ההצעה לתיקון החלטה 1399:

"בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך – 1960, החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום __________ לתקן את החלטת מועצה מספר 1399 כלהלן:

 1. בסעיף ההגדרות יעודכנו ההגדרות שלהלן:
"קרוב" בן זוג, הורה, צאצא וצאצא בן הזוג, מאומץ ומאומץ בן הזוג, ובן זוגו של כל אחד מאלה. לעניין החלטה זו: "בן זוג" – לרבות ידוע בציבור כבן זוג. "אח" - ביחס לזכויות עקב ירושה בלבד.
"חוכר בישובי עוטף עזה"

חוכר באחד מן היישובים המנויים ברשימה המצורפת כנספח להחלטה זו, אשר יבקש להצטרף להסדר הקבוע בהחלטה עד ליום 31.12.18.

 1. סעיף 3.3 יעודכן ונוסחו יהא כלהלן:

"3.3        התחייבות האגודה לכך שמספר יחידות הדיור הכולל בשטח הישוב החקלאי יהיה בהתאמה לתמ"א 35, כפי שתעודכן בעקבות החלטת המועצה הארצית לתכנון ובניה מיום 1.12.15."

 1. סעיף 4.4.2.2 יעודכן ונוסחו יהא כלהלן:

"4.4.2.2       מימוש היקף הבניה הבסיסי למגורים יכול להיעשות במספר יחידות דיור ובגודל כפי שייקבע בתוכנית תקפה."

 1. סעיף 4.6 יעודכן ונוסחו יהא כלהלן:

"4.6        חוכר שיבקש להוסיף ו/או לממש זכויות בניה למגורים בחלקת המגורים, מעבר להיקף הבניה הבסיסי הכולל של 375 מ"ר, רשאי לעשות כן בכפוף לקיומה של תכנית תקפה ולתשלום דמי חכירה מהוונים בשיעור 91% בגין מימוש זכויות הבניה כאמור.

                כל הגשת תכנית להוספת יחידת דיור מעבר ליחידה שלישית בנחלה תהא מותנית בהסכמת האגודה."

 1. סעיף 4.7.1 יעודכן ונוסחו יהא כלהלן:

"4.7.1     חוכר אשר הצטרף להסדר רשאי לפצל מגרש/ים למגורים מחלקת המגורים ולחתום לגביו על חוזה חכירה למלוא זכויות הבניה למגורים ליחידת דיור אחת (הקיימות והעתידיות). פעולה זו תתאפשר בכפוף לכל התנאים המפורטים להלן:"

 1. סעיף 4.7.1.3 יעודכן ונוסחו יהא כלהלן:

"4.7.1.3       תכנית לפיצול מגרש/ים מהנחלה, ככל שהיא יוצרת יחידות דיור שאינן כלולות בנחלה, תהיה כפופה למגבלות תמ"א 35, כפי שתעודכן בעקבות החלטת המועצה הארצית לתכנון ובניה מיום 1.12.15."

 1. סעיף 4.8.1 יעודכן ונוסחו יהא כלהלן:

"4.8.1     החוכר רשאי לרכוש את מלוא הזכויות למגורים בבניה נמוכה (הקיימות והעתידיות) בחלקת המגורים תמורת תשלום דמי רכישה (להלן: "דמי הרכישה") בשיעור של 33% משווי הקרקע של חלקת המגורים, בהתחשב בזכויות הבניה המאושרות ובפוטנציאל התכנוני למגורים וכן בזכות לפיצול המגרש/ים כאמור בסעיף 4.7 לעיל:"

 1. סעיף 4.8.1.1.2 יעודכן ונוסחו יהא כלהלן:

"4.8.1.1.2    תשלום בשיעור 33% משומה פרטנית ליתרת הזכויות המאושרות בתכנית תקפה והפוטנציאל התכנוני למגורים בבניה נמוכה לרבות הזכות לפצל מגרשים, אשר בעבורם טרם שולמו דמי חכירה מהוונים."

 1. סעיף 4.8.1.2 יעודכן ונוסחו יהא כלהלן:

"4.8.1.2       חוכר אשר לא שילם דמי חכירה בשיעור של 3.75% כאמור בסעיף 4.5 לעיל, יחויב בתשלום בשיעור 33% משומה פרטנית למלוא הזכויות המאושרות בתכנית תקפה והפוטנציאל התכנוני למגורים בבניה נמוכה לרבות הזכות לפצל מגרשים."

 1. סעיף 4.9.2 יעודכן ונוסחו יהא כלהלן:

"4.9.2     תשלומים לרשות

4.9.2.1  במועד העברת הזכויות בנחלה כולה, בין אם החוכר הצטרף להסדר בעבר ובין אם לא, יידרש החוכר, כתנאי להעברת הזכויות, לשלם לרשות דמי רכישה עבור מלוא הזכויות למגורים בחלקת המגורים בהתאם לסעיף 4.8 לעיל ולחתום על חוזה חכירה בהתאם להוראות סעיף 4.10 להלן. חוזה חכירה לא ייחתם במקרה בו טרם הושלמה ונרשמה הפרצלציה.

4.9.2.2  תשלום דמי רכישה כאמור יזכה את החוכר במלוא הזכויות למגורים בבניה נמוכה (הקיימות והעתידיות) בחלקת המגורים כמפורט בסעיף 4.8 לעיל לרבות הזכות לפיצול מגרש/ים והוא יהיה פטור מתשלום דמי הסכמה בגין חלקת המגורים.

4.9.2.3  יובהר כי הרשות תמשיך לגבות דמי הסכמה עבור שטחי הנחלה שאינם חלקת המגורים כתנאי להעברת הזכויות בנחלה.

4.9.2.4  דמי ההסכמה יחושבו כשליש משווי השטחים החקלאיים. השווי יחושב כמכפלת הדונמים החקלאיים של הנחלה בשווי דונם חקלאי, הקבוע כפיצוי לדונם בעל בהחלטת מועצה 1285, או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה.

               על תשלום דמי ההסכמה לא תחול הנחת אזור.

4.9.2.5  על אף האמור, דמי הסכמה בגין העברת הזכויות בנחלה ימשיכו להיות משולמים כאשר החוכר מחזיק חוזה בתוקף והוא עומד על המשך תחולתו או שהחוכר מבקש לממש זכאותו לחידוש חוזה שהיה בידו, בתנאים הנקובים בו. במצבים אלה, לא ישולמו דמי רכישה, ההסדר הקבוע בהחלטה זו לא יחול ויוסיפו לחול תנאי החוזה הקיים."

 1. סעיף 4.9.4 יעודכן ונוסחו יהא כלהלן:

"4.9.4     כל העברת זכויות בנחלה על פי החלטה זו תתבצע בהסכמת האגודה, על פי נהלי הרשות והחלטותיה. למרות האמור, במקרים חריגים רשאית הרשות לפעול ללא הסכמת האגודה כאשר סירובה הינו לדעת הרשות משיקולים בלתי סבירים ובלבד שניתנה לאגודה הזדמנות לנמק בפני הרשות את הסיבות לסירובה. לא העבירה האגודה את נימוקיה תוך תקופה שתקבע או לאחר בחינת הנימוקים לסירובה של האגודה, לפי העניין, תהיה הרשות רשאית להעביר את הזכויות בנחלה ובלבד שהודיע לאגודה על החלטתה הסופית לפני ביצוע ההעברה."

 1. סעיף 4.10.1 יעודכן ונוסחו יהא כלהלן:

"4.10.1   חוכר אשר הצטרף להסדר יהיה זכאי לחתום עם הרשות על נספח לחוזה החכירה לגבי חלקה א' של הנחלה, המעגן את זכויותיו על פי החלטה זו. בהעדר תצ"ר רשומה בלשכת רישום המקרקעין לא יחתמו חוזי חכירה עד לרישום התצ"ר בלשכת רישום המקרקעין."

 1. סעיף 4.10.1 יעודכן ונוסחו יהא כלהלן:

"4.10.2   בנספח לחוזה החכירה, כאמור, יקבע כי לא יחולו על שטח חלקת המגורים ההוראות הקיימות כיום בהסכמים מול הרשות בדבר השבת הקרקע לרשות בעת שינוי ייעודה."

 1. סעיף 4.10.5 יעודכן ונוסחו יהא כלהלן:

"4.10.5   במקרה שהסוכנות היהודית לארץ ישראל או ההסתדרות הציונית העולמית, לפי העניין, הינה צד לחוזה משבצת תלת צדדי בגין משבצת הישוב החקלאי, ההצטרפות להסדר תיעשה בתיאום עימה."

 1. יתווסף סעיף 4.10.6 ונוסחו יהא כלהלן:

"4.10.6   חוכר המחזיק חוזה בתוקף ועומד על המשך תחולתו או חוכר המבקש לממש זכאותו לחידוש חוזה שהיה בידו, בתנאים הנקובים בו, אינו רשאי להצטרף להסדר הקבוע בהחלטה זו אלא אם יסכים ויתחייב מראש לחתום על חוזה חכירה חדש בנוסח הקיים במועד ההצטרפות להחלטה."

 1. יתווסף סעיף 4.10.7 ונוסחו יהא כלהלן:

"4.10.7   חוכר של חלקה א' של נחלה שטרם נרשמה לגביה פרצלציה, רשאי להצטרף להסדר בתנאים שנקבעו בהחלטה זו, אך לא יהא זכאי לחתום על חוזה חכירה עד לרישום התצ"ר בספרי רישום המקרקעין."

 1. יתווסף סעיף 5.4 ונוסחו יהא כלהלן:

"5.4       זכות להתחשבנות

פעולות של העברת זכויות, תוספת בניה למגורים או פיצול מגרש מנחלה שבוצעו לאחר יום 9.6.11, ובשל העיכוב ביישום החלטה זו בוצעו שלא על פי הוראותיה – ניתן לבקש בגינן התחשבנות מחדש, בהתאם לפירוט שלהלן. הבקשה לביצוע ההתחשבנות תוגש בתוך שנה מן המועד בו תודיע הרשות על הפעלתה המלאה של החלטה זו:

5.4.1      בהעברת זכויות שההסכם בין הצדדים נחתם לאחר יום 9.6.11 - יהא מעביר הזכויות רשאי לבקש ביצוע התחשבנות.

5.4.2      בתוספת בניה למגורים מעל 160 מ"ר, בגינה שולמו דמי חכירה מהוונים ולא יותר מ-375 מ"ר בכל הנחלה - יהא בעל הזכויות רשאי לבקש ביצוע התחשבנות.

5.4.3      בפיצול מגרש מנחלה, שבוצע בתמורה לתשלום מלא של דמי חכירה מהוונים, עפ"י הנחות אזור עדיפות לאומית - יהיו בעל הזכויות בנחלה ובעל הזכויות במגרש המפוצל רשאים להגיש בקשה משותפת לביצוע ההתחשבנות."

 1. החלטה זו מבטלת את החלטת מועצה מספר 1399."

להלן דברי הסבר שצורפו להצעה לתיקון החלטה 1399:

"מוצע לתקן את החלטת המועצה מספר 1399 כלהלן:

 1. להרחיב את הגדרת "קרוב" באופן שתכלול אף אח - לצורך העברת זכויות בין יורשים עקב ירושה. התיקון מוצע על מנת לבצע התאמה להוראות חוק מיסוי מקרקעין.
 1. לבטל את הצורך בקבלת הסכמת האגודה למימוש זכויות על פי תכנית בניה תקפה. התיקון מוצע על מנת לחסוך בירוקרטיה, מקום שאישור האגודה כבר ניתן, ולאפשר לחוכר לנצל זכויות המגיעות לו במאמץ מינימלי.
 2. להבהיר כי חוכר המחזיק בהסכם חכירה בתוקף או חוכר הזכאי לחידוש חוזה חכירה ישן המבקש להצטרף להסדר הקבוע בהחלטה זו וליהנות מההטבות הגלומות בה, לא יהא רשאי להצטרף להסדר, אלא אם יתחייב לחתום על נוסח הסכם חכירה הנוהג ברשות במועד הבקשה להצטרפות.
 3. להבהיר כי עד לרישום פרצלציה בגין חלקה א' של הנחלה לא יחתם חוזה חכירה.
 4. לעדכן את ההתייחסות לתמ"א 35, כך שתייחס לזכויות לפי תמ"א 35 בהתאם להחלטת המועצה הארצית לתכנון ובניה מיום 1.12.15.
 5. במסגרת החלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל מספר 3139, שהתקבלה בשנת 2012, הוחלט על הענקת זכות התחשבנות לחוכרים שביצעו העברת זכויות, תוספת בניה או פיצול מגרש לאחר יום 9.6.11. בשל חשיבות ההחלטה, מוצע לעגן אותה בהחלטת המועצה."

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בת"א.  

 

 

 

לקבלת עדכונים מקצועיים שוטפים בנושא זה ובנושאים אחרים לחץ כאן

 

 

 

 

 

חוזרים מקצועיים

קיבוצים

מושבים