גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 030-2016

תעסוקה לא חקלאית בשטח המחנה בקיבוץ

לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 21.3.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל הצעת החלטה חדשה בעניין " התעסוקה הלא חקלאית בשטח המחנה בקיבוץ ".

להלן נוסח ההצעה:

"בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך –1960, החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום                     לקבוע כללים להסדרת השימושים בקיבוצים.

הגדרות

מכסת תעסוקה מותרת - סך השטח המותר לתעסוקה בהתאם להחלטת מועצה 1226 או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה.
קיבוץ - אגודה שיתופית חקלאית שהיא קיבוץ או מושב שיתופי אשר מושכרים או מוחכרים לה מקרקעין כמשבצת בתנאי נחלה או מחזיקה במשבצת בתנאי נחלה כבת רשות.
שימוש ביתי - שימוש עסקי הנעשה על ידי חבר הקיבוץ או הקיבוץ בדירת המגורים שבו מתגורר חבר קיבוץ או במבנה פנוי ששטחו לא יעלה על 25 מ"ר.
שימוש חברתי - שימוש הנעשה על ידי הקיבוץ לצרכי חברה, קהילה וחינוך מתוך רשימה סגורה.
שימוש משולב - שימוש הנעשה על ידי הקיבוץ שעיקרו לחברי הקיבוץ ומקצתו לציבור הרחב מתוך רשימת שימושים סגורה.
שימוש נלווה - שימוש באזור מבנה המשק ו/או בשטחים החקלאיים הצמודים לשטח המחנה לצורך פעילות הקשורה במישרין לפעילות החקלאית ו/או המורשתית של הקיבוץ מתוך השימושים המפורטים בהחלטה מועצה מספר 1316 או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה.
שימוש עסקי - כל שימוש אשר אינו מהווה שימוש ביתי או שימוש חברתי או שימוש משולב או שימוש נלווה, לרבות שימוש כאמור החורג מהשטח המרבי שנקבע לגביו.
שימוש עצמי -

שימוש הנעשה על ידי הקיבוץ עבור חבריו וכן לאוכלוסייה נוספת המתגוררת בקיבוץ.

     
 1. כללי
 1. 1.תנאי לביצוע השימושים בהתאם להחלטה זו הינו הסדרת השימושים הלא מוסדרים בקיבוץ ככול שישנם, או חתימה על מתווה הסדרה לרבות תשלום בגין תקופת העבר והעמדת ערבויות להבטחת ההסדרה, בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל התקפות לעניין זה.
 1. 2.כלל השימושים המפורטים בהחלטה זו כפופים לכך שאושרו בתכנית בהתאם לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965 או לקיומו של היתר לשימוש חורג.
 1. שימוש עצמי

שימוש עצמי אינו מחייב עסקה ואינו כרוך בתשלום.

 1. שימוש ביתי
 1. 1.רשות מקרקעי ישראל (להלן: "הרשות") לא תדרוש תשלום עבור שימוש ביתי.
 2. 2.חדל חבר קיבוץ להתגורר בדירת המגורים ו/או חרג מהשטח שנקבע לשימוש ביתי, יחויב הקיבוץ בעריכת עסקה ותשלום על כלל השטח בהתאם לכללי החלטת מועצה מספר 1226 או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה.
 3. 3.שטח השימוש הביתי לא יגרע ממכסת התעסוקה המותרת.
 4. 4.שימוש ביתי הנעשה שלא על ידי הקיבוץ או חבר קיבוץ, יהווה שימוש עסקי.
 1. שימוש משולב
 1. 1.רשימת השימושים אשר מהווים שימוש משולב תהיה מתוך רשימת שימושים סגורה ובהיקף שטח מוגבל כפי שיקבע על ידי הנהלת הרשות.
 2. 2.שימוש משולב מחייב עריכת עסקה עם הרשות, תוך הגדרת סוג השימוש והיקף השטח המותר.
 3. 3.שימוש משולב כאמור, לגביו נערכה עסקה עם הרשות אינו כרוך בתשלום.
 4. 4.הרשות תהא רשאית לבצע עסקה לשימוש משולב ע"פ תשריט.
 5. 5.שטח השימוש המשולב אשר נקבע בעסקה לא יגרע ממכסת התעסוקה המותרת.
 1. שימוש נלווה
 1. 1.השימושים הנלווים יהיו בהתאם לשימושים המפורטים בהחלטת מועצה מספר 1316 או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה.
 2. 2.השימוש הנלווה יותר בשטח המחנה או בשטח החקלאי צמוד דופן לשטח המחנה, בכפוף לאישור תכנוני.
 3. 3.שימוש נלווה מחייב עריכת עסקה עם הרשות בה יוגדר סוג השימוש והיקף השטח המותר.
 4. 4.הרשות תאשר עד עשרה שימושים נלווים, כאשר השטח לכל שימוש נלווה לא יעלה על 500 מ"ר מבונה.
 5. 5.הרשות תהא רשאית לבצע עסקה לשימוש נלווה ע"פ תשריט.
 6. 6.הקיבוץ ישלם דמי חכירה מהוונים מלאים. על תשלומים אלו יחולו הנחות אזורי עדיפות לאומית בהתאם להחלטות מועצה התקפות.
 7. 7.שטח השימוש המשולב אשר נקבע בעסקה לא יגרע ממכסת התעסוקה המותרת.
 1. שימוש חברתי
 1. 1.שימוש חברתי מחייב עסקה בתשלום דח"ש סמלי בהתאם לכללי החלטת מועצה מספר 1007 או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה, ויהיה בהתאם לרשימת השימושים שתאושר על ידי הנהלת הרשות.
 2. 2.שימוש חברתי מחייב עריכת עסקה עם הרשות בה יוגדר סוג השימוש והיקף השטח המותר.
 3. 3.הקיבוץ יהיה רשאי לבצע ללא תשלום עד שלוש עסקות לשימוש חברתי.
 4. 4.הרשות תהא רשאית לבצע עסקה לשימוש חברתי ע"פ תשריט.
 5. 5.השימושים החברתיים יותרו, ככלל, במבנים קיימים.
 6. 6.שטח השימוש החברתי לא יגרע ממכסת התעסוקה המותרת.
 1. עריכת עסקה עבור שימוש עסקי

חרג הקיבוץ מגודל השטח ו/או מסוג השימוש המאושר לכל אחד מהשימושים המפורטים בהחלטה זו ו/או הושכר השימוש, יחויב הקיבוץ בתשלום עבור כלל שטח העסקה, בהתאם לכללי החלטת מועצה מספר 1226 או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה, לרבות גריעת השטח ממכסת התעסוקה המותרת.

 1. השכרה למגורים
 1. 1.הקיבוץ יהיה רשאי להעמיד דירות ללא תשלום לרשות, לטובת חיילים משוחררים יוצאי קיבוץ, מועמדים לחברות בקיבוץ וקבוצות נוער.
 2. 2.הקיבוץ יהיה רשאי להשכיר דירות קיימות, עד גודל של 55 מ"ר, בתשלום דמי שימוש שנתי בשיעור של 5% מערך הקרקע.
 1. הוראות מעבר

רשות מקרקעי ישראל תאפשר לקיבוצים הנמצאים בהליך משפטי בגין שימושים לא מוסדרים, בכפוף לסעיף 8, להסדיר את השימושים בהתאם להחלטה זו ובלבד.

 

להלן דברי הסבר שצורפו להצעת ההחלטה:

 

יו"ר מועצת מקרקעי ישראל הקים צוות בין משרדי במטרה לבחון את סוגיית השימושים הלא מוסדרים בקיבוצים, הגדרתם והמתווה להסדרתם.הצוות מצא כי נדרשת הבחנה בין השימושים השונים וקביעת כללים ברורים ופשוטים ליישום.

התייחסות הרשות לפעילות המסחרית המתבצעת על ידי החברים בביתם צריכה להיות דומה להתייחסותה לפעילויות דומות במרחב העירוני ולכן אין לגבות תשלום בגינה.

האופי הייחודי של החיים בקיבוץ, גם לאחר סיווגם מחדש של רבים מהקיבוצים כמתחדשים, מחייב התייחסות מיוחדת לסוגי השימושים הנדרשים לחיים השיתופיים והקהילתיים ואשר מוצדק לאפשר המשך קיומם. במידה והשימושים הינם במגבלת גודל הנדרשת לחברי הקיבוץ, ניתן לאפשר גם למי שאינו חבר קיבוץ לצרוך שירותים אלו תמורת תשלום.

על פי המלצת הצוות מדובר בשימושים הבאים: מוסך, בתי מלאכה, מכבסה, חדר כושר, מספרה, צרכנייה, בריכת שחייה ובית סיעודי.

מבנה הקיבוץ בהתחשב בהיבט הפיזי (בשטח המחנה ובאזור מבנה המשק קיימים מבנים חסרי שימוש) ובפן החברתי אידיאולוגי, מתאים לסוגי פעילויות חברתיות וחינוכיות.

על פי המלצת הצוות מדובר בשימושים הבאים: מכון גיור, אולפן, מרכז קליטה, מכינה קדם צבאית, מדרשה וגני ילדים (מעבר למכסה של כיתה לכל שנתון).

השיקולים שעמדו ביסוד החלטת מועצה מספר 1316 בעניין השימושים הנלווים במושבים, מתאימים ויפים גם לקיבוץ.

לצד קביעת הכללים להגדרת והסדרת השימושים, על הרשות לפעול בכלים העומדים לרשותה להפסקת השימושים שלא יוסדרו לרבות גביית דמי שימוש."

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בת"א.

חוזרים מקצועיים

קיבוצים

מושבים