גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 125-2015

האצת שיווק מגרשי ההרחבה באזורי עדיפות

על פי הגדרת "חכירה לדורות" בסעיף 1 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965 ועל פי הנוסח הקיים של סעיף 21 לתוספת השלישית לחוק, על מרבית מקרקעי ישראל (להלן רמ"י) החכורים לדורות לרבות קרקעות שיש למחזיקיהם הזכות להתקשר עם רשות מקרקעי ישראל בחוזי חכירה לדורות לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל - לא חל היטל השבחה, במקום זאת מעבירה הרשות חלף היטל השבחה בשיעור 12% מתשלומי דמי החכירה המהוונים, אשר באזורי עדיפות לאומית הינם מופחתים או אפסיים.

יחד עם זאת נציין כי ממועד פס"ד בלוך (3.9.2014) חל היטל השבחה על זכויות תכנוניות שטרם מומשו עד מועד זה בחלקת המגורים למעט זכויות תכנוניות שנוצרו לפני 1.7.1976.

הוראת החוק דלעיל מפלות לרעה ופוגעות קשות במקורות הפיתוח, והתשתיות בעיקר באזורי עדיפות, שהינם מרבית קרקעות הישובים החקלאיים, בהם הקרקע חקלאית ששונה יעודה משווקת בדמי חכירה מהוונים מופחתים (ואף אפסיים) ולכן תשלומי חלף היטל ההשבחה קטנים (או מתאפסים) בהתאמה.

עקב כך, ישובים חקלאיים באזורי עדיפות לאומית, סובלים ממחסור חמור במקורות מימון, מצב שאינו מאפשר שדרוג ופיתוח תשתיות והקמת מוסדות ציבור באותם הישובים, כך שתתאפשר קליטת מתיישבים חדשים בישובים אלו.

מציאות זו, בה ישובים חקלאיים באזורי עדיפות לאומית אינם עומדים בנטל הוצאות פיתוח, אינה מאפשרת לאותם ישובים לקלוט מתיישבים חדשים וכך לא מתאפשר לממש פוטנציאל שיווק עשרות אלפי מגרשי מגורים באזור הפריפריה מחד גיסא וחיזוק ההתיישבות באזורים אלו מאידך גיסא.

יצוין כי, החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 888 אשר אפשרה גביית כספים מהמומלצים, הביאה במישרין, לתנופת התיישבות בישובי קו העימות בצפון, בהם הוקצו מעל 3,000 מגרשים בתקופת זמן קצרה (מתוך כ-30,000 מגרשים ששווקו במשך למעלה משני עשורים).

לפיכך אנו מציעים כי רמ"י תעביר תשלומי השלמה במקומות בהם כספי חלף היטל השבחה הינם קטנים או אפסיים.

מוצע כי עידוד זה יעשה בדרך של תיקון החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1315 "בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עבדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית".

התיקון יקבע כי יועברו ע"י רמ"י "סכומי השלמת החלף" למועצה האזורית בישובים חקלאיים בהם חלים דמי חכירה מהוונים מופחתים, אשר יחושבו על פי שעור חלף היטל ההשבחה (12%) מוכפל בהפרש שבין דמי החכירה המהוונים המלאים (91%) לדמי החכירה המופחתים (בהתאם להנחות האזור).


צעד זה יביא להסרת חסמים ולשיווק מיידי של עשרות אלפי מגרשים בישובים חקלאיים באזורי עדיפות לאומית להגדלת מקורות הפיתוח והתשתיות באזורי העדיפות, להגשמת מדיניות התיישבות של הממשלה באזורי עדיפות לאומית מחד ולהורדת רמת המחירים הגואה של הקרקעות מאידך.

חוזרים מקצועיים

קיבוצים

מושבים