גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 084-2015

פיצויי השבת קרקע חקלאית שיעודה שונה - החלטה 1426

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 29.6.2015 החליטה מועצת מקרקעי ישראל על תיקון החלטת מועצה מספר 1285 בעניין " הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים ותעסוקה". ההחלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר עליה ביום 3.8.2015 ומספרה 1426.

להלן עיקרי השינויים בהחלטה החדשה


א. תיקון המונח שומה פרטנית
בהגדרת שומה פרטנית הורדה ההתייחסות לשווי "הפגיעה בפרנסה".
להלן ההגדרה החדשה:
"שומה פרטנית - אמדן שוויין של זכויות החוכר והשקעותיו במקרקעין אשר נערך על ידי שמאי מקרקעין מטעמו של השמאי הממשלתי הראשי."

ב. פיצוי לקרקע שאינה מעובדת ושינויים לתנאי הפיצויים
מהרישא הקובעת את היקף זכותו של החוכר לפיצוי נגרע המשפט "לרבות בגין הפגיעה בהשקעותיו במקרקעין".
נקבע כי גובה הפיצוי לקרקע שאינה מעובדת הוא 6,000 ש"ח צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע ביום 6.12.2010.
התווסף תנאי לקבלת הפיצוי לפיו הגידול בפועל תואם את הוראת החוזה או שנתקבלו כל האישורים הנדרשים על ידי הרשות לסוג הגידול.

ג. אפשרות למתן פיצוי עבור שטחים מצרניים
הוסף סעיף במסגרתו רשאית הנהלת רמ"י לאשר בקשה להשבה ולקבלת פיצויים עבור שטחים מצרניים (פאות שטחים, טרסות) עקב היותם זניחים ושאין כלכליות בעיבודם.

ד. פיצוי באזורי עדיפות עבור שינוי יעוד למטרות ציבוריות או למתקן הנדסי
הוסף סעיף לפיו באזורי עדיפות לאומית הורחבה תחולת ההחלטה לשינוי יעוד למטרות המפורטות בסעיף 188 (ב) לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה – 1965 (שטחים ציבוריים) ולמתקן הנדסי.
להלן הסעיף החדש:
" שונה ייעודם של מקרקעין באזורי עדיפות לאומית בתכנית למטרות המפורטות בסעיף 188(ב) לחוק התכנון והבנייה,תשכ"ה-1965 או למתקן הנדסי שאינו חלק מתכנית שעיקרה למגורים ו/או תעסוקה יהיה החוכר זכאי, בנוסף לסכום הפיצוי הקבוע בסעיף 1 לעיל ,לתמריץ המפורט בסעיף 3(א) בהחלטה זו".

ה. הנהלת רמ"י הוסמכה לקבוע כללים ולנהל מו"מ
להשבת קרקע חקלאית ולהחלת החלטה 1426 גם על מקרקעין שטרם אושרה או הופקדה לגביהם תכנית המשנה את ייעודם.

ו. הורחבה תחולת ההחלטה לחמש שנים ממועד אישור ההחלטה קרי עד 3.8.2020

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בת"א.