גרסת הדפסה
מושבים מספר: 076-2015

פניית רמ"י לקבלת אישור להקניית בעלות עפ"י החלטה 1370

בימים האחרונים פנתה רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י) באיגרת למושבים ולקיבוצים ברחבי הארץ בבקשות לאישור "להקניית בעלות בנכסי מגורים" וזאת מכוח סעיף 3.9.1 להחלטה 1370 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל".


השהיית הרפורמה ביחס למגרשי הרחבה


הפניה של רמ"י, נעשתה למרות החלטתו של משרד המשפטים על הקפאת יישום ההחלטה ביחס למגרשי הרחבה במושבים ובקיבוצים (מגרשי בינוי בפועל), זאת בעקבות עתירה לבג"צ של "התנועה לצדק חלוקתי" כנגד ההחלטה.


לאחר החלטת משרד המשפטים, הודיעה הנהלת רמ"י על הקפאתה החלקית של החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1370 ביחס לאוכלוסיות שרכשו זכויות במסגרת עסקאות הרחבה במושבים ובקיבוצים ("בינוי בפועל") ו-"יישובי עולים" וקבעה הוראות מעבר לגבי המשך יישום ההחלטה ביחס לאוכלוסיות אלו.


להרחבה ראו חוזרנו 12/2015 "השהיית חלק מהרפורמה במקרקעי ישראל בעקבות עתירה לבג"ץ"/ חוזרנו מס' 16/2015 "הוראות מעבר בעקבות ההקפאה החלקית של הרפורמה במקרקעי ישראל".

סעיפי החלטה 1370 המתייחסים לאיגרת רמ"י:


אישורים הנדרשים להקניית בעלות-


"3.9.1 בטרם העברת הבעלות בישוב קהילתי קטן וישוב חקלאי תפנה הרשות לסוכנות היהודית לארץ ישראל וההסתדרות הציונית העולמית (להלן "הסוכנות") או לאוגדה שיתופית של ישוב חקלאי בשאלה האם תועבר הבעלות בישוב ובאלו תנאים".


בנוסף על המושבים והקיבוצים להחליט בתוך 90 יום ממועד הפניה האם לאשר את העברת הבעלות ובאילו תנאים.


"3.9.2 הסוכנות והאגודה השיתופית ישיבו לרשות בתוך תקופה של 90 יום ממועד הפניה האם החליטו לאשר את העברת הבעלות ויעברו לרשות את הקריטריונים למתן הסכמתם להקניית הבעלות על ידי הרשות כאמור, לרבות נוסח הערה אותה הם מבקשים לרשום בפנקס המקרקעין לצורך הבטחת התניית העברת הבעלות במגרש בעתיד, מידי החוכר או מידי האדם אחר שיהיה בעל זכיות לגבי אותו מגרש, בהסכמתם".(הדגשה שלי- ב.מ)


בעקבות אגרת זו ועל רקע השהיית בהחלטה 1370 ככל שהיא מתייחסת להרחבות במושבים ובקיבוצים פנינו לרמ"י לקבלת הבהרות.


לקבלת החלטה מתאימה מוצע להמתין לקבלת הבהרות מרמ"י.


עפ"י ייעוץ משפטי שקיבלנו- באם תחליט אגודה לאשר את הקניית הבעלות יש לדרוש רישום הערת אזהרה בטאבו בדבר הצורך בקבלת הסכמת האגודה להעברת הזכויות אשר תינתן לאחר הליכי קליטה המקובלים בישוב וסילוק חובות של המוכר. ככל ותירשם הערה כאמור במרשם המקרקעין ינתן שריון ועיגון קנייני לצורך בהסכמת האגודה להעברת זכויות.


לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בת"א.

חוזרים מקצועיים

קיבוצים

מושבים