גרסת הדפסה
מושבים מספר: 071-2015

הסדרת תחנות דלק בישובים חקלאים

הנהלת רשות מקרקעי ישראל (להלן: "הנהלת רמ"י), קיבלה ביום 2.06.2015 החלטה בעניין "תחנות דלק במרחב החקלאי" (החלטה מס' 3741). עפ"י ההחלטה על האגודה לבחור האם התחנה תשמש כתחנה פנימית כאשר המשמעות היא תדלוק רכבים וכלים חקלאיים בלבד, או כתחנה מסחרית המחייבת עריכת עסקה לפי החלטה 1226. כמו כן הוחלט על חישוב דמי השימוש לתקופת העבר בגין שימוש בתחנת דלק באמצעות נוסחה אחידה שמטרתה למנוע את הליך הזמנת השומה וההשגה על השומה.

להלן מתווה ההסדרה כפי שהוצג בהנהלת רמ"י:

"ב. אפשרויות ההסדרה:

1. הפסקת השימוש המסחרי –
1.1 תשלום דמי שימוש עבור תקופת העבר (סעיף ג' להלן).

2. הסדרת השימוש המסחרי
2.1 תשלום דמי שימוש עבור תקופת העבר (סעיף ג שלהלן).

2.2 בנוסף, האגודה תעמיד ערבות בגובה של דמי שימוש, ללא הפחתה חקלאית ועל בסיס מכירות דלק לתקופה של שנתיים אחרונות עד להסדרה.

2.3 תקופת ההסדרה תוגבל לשנתיים מיום שליחת מכתבי ההתראה. מומלץ כי מכתבי ההתראה ישלחו באופן מרכז ממטה הרשות.

2.4 ביצוע עסקה בהתאם לכללי החלטת מוצה מס' 1226 – חיוב ע"פ שומה. כאשר לעניין התכנון רמ"י לא תחייב תכנון מגרש סטטוטורי, האגודה תידרש להמציא היתר בלבד.

ג. חישוב דמי שימוש לתקופת העבר (עד 7 שנים) –

1. דמי השימוש יבוססו על תמלוג ויחושבו באופן הבא:
כמות מכירות בנזין בליטרים X מרווח שיווק X אחוז תמלוג = דמי שימש עבר

2. כמות מכירות הבנזין בליטרים – בהתאם לנתונים שיומצאו ע"י רו"ח.

3. מרווח שיווק – הינו הפער שבין עלות הבנזין לבעל התחנה לבין המחיר הנמכר לצרכן. מחיר זה מתעדכן ע"י משרד האנרגיה פעמיים בשנה.

4. תמלוג – אחוז התשלום לרמ"י מתוך מרווח השיווק.

5. בהסתמך על נתוני המכירות שנמסרו אודות 73 תחנות דלק , מרווח השיווק הנתון והסכום שחושב בסעיף לעיל, אחוז התמלוג שנקבע הינו 11%.

6. מאחר וסולר משמש ברוב המוחלט של המקרים לתדלוק של כלי רכב חקלאיים, החישוב יתבסס רק עבור מכירת דלק מסוג בנזין. ממוצע מכירות סולר מתוך סל המכירות הינו 55%.

7. נוסחה סופית לחישוב דמ"ש לשנה –

כמות מכירות בליטרים לשנה X מרווח שיווק X 11% X45% = דמ"ש לשנה

8. יתרונות בשיטה זו:
8.1 חסכון בזמן – נתוני מכירות ניתן לקבל באופן מידי , שומה אורכת זמן.
8.2 לא ניתן להשיג על הסכום.
8.3 הסדר מידי ופשוט לחישוב.

מומלץ כי, ריכוז הנתונים והחישובים והכספיים יעשו במטה הרשות. הסכומים לחיוב יועברו למרחבים לצורך קליטה במערכת וגבייה.

החלטת הנהלת הרשות

1. "עמדת הנהלת הרשות היא שתחנת דלק פנימית אמורה לשרת אך ורק את הכלים החקלאים של האגודה, כפי שנקבע במפורש בהוראת אגף 60 ב'. ישובים אשר בתחומם תחנת דלק פנימית אשר מוכרת דלק גם לרכבים שאינם חקלאיים, יחויבו לבחור האם להפסיק את השימוש המסחרי או להסדירו בדרך של עסקת 1226, בהתאם לכללים הקבועים בהחלטה זו.

2. יש לערוך חשיבה נוספת ביחס לאחוז הסולר שיופחת מסך מכירות הדלק.

3. ההסדרה בגין העתיד תערך על בסיס היתר כדין.

4. חישוב דמי השימוש בגין תקופת העבר תיערך לתקופה בת 7 שנים בלבד.

5. יובהר לבעלי התחנות כי ההסדרה מוגבלת לתקופה בת שנתיים מיום קבלת החלטה זו. תחנת דלק שלא תסיים את תהליך ההסדרה תוך שנתיים, יוגש נגדה תביעה משפטית.

באחריות האגף להכין נוהל עבודה ע"ב המתווה שהמוצע, תוך התייחסות להערות לעיל".

ראו גם חוזרנו מס' 111/2014 "שימוש מסחרי בתחנת דלק פנימית בשטח משבצת אגודת המושב", מס' 3/2010 " תחנת דלק "פנימית" מיועדת לאגודה ולחבריה לרבות כלי רכב פרטיים", מס' 42/2003 " המינהל יפעל כנגד תחנות דלק מסחריות בקרקעות חקלאיות".

 לפרטים להבהרות נוספות ולקבלת החלטה אופטימלית ניתן לפנות למשרדנו בת"א.