גרסת הדפסה
מושבים מספר: 005-2015

החלטת הנהלת רמ"י בעניין סימון "שטחים עודפים"

ביום 9.12.2014 נתקבלה החלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מס' 3666 בנושא "חידוש חוזי משבצת – הגדרת שטחים עודפים לקבע וזמני". ההחלטה קובעת "מתווה עבודה" להסדרת סוגיית ה"שטחים העודפים" (השטחים מעבר למכסת הקרקע שהוקצתה לכל אגודה חקלאית).

להלן נוסח ההחלטה כלשונה:

" רקע מקוצר:

החלטת הנהלה מס' 3590 קבעה כי להביא את הנושא לדיון חוזר וכן קבעה כי יוקם צוות בשיתוף האגפים השונים אשר יבחן את ההחלטה בשנית.

להלן הצעת האגף החקלאי לאחר הטמעת תיקוני הצוות –

לאורך שנים מחזיקות האגודות החקלאיות בשטחים עודפים מעבר למכסת הקרקע התקנית שהוקצתה להם.

בעבר ניהלה הרשות משא ומתן עם תנועת המושבים המייצגת למעלה מ- 200 ישובים ביחס לחידוש חוזה משבצת, רק לגבי השטח שהינו בתחום מכסת הקרקע התקנית וללא עודפים.

לאחר שתנועת המושבים לא קיבלה את דרישת הרשות, הוחלט באופן זמני לחדש חוזה משבצת עבור כל השטח המוחזק (תקן ועודפים) ע"י האגודה לתקופה של 3-5 שנים.

החל משנת 2010, החלו המרחבים לפעול לחידוש חוזי המשבצת ולהגדרת שטחים עודפים, קרי, הפרדה בין שטחי הקבע שיוכנסו למשבצת, לבין שטחים שיועברו לחוזה שכירות עונתי (מעמד זמני), כאשר סך השטחים שיוגדרו כשטחי קבע לא יעלו על מכסת הקרקע שהוקצתה לאגודה לפי תקן.

בביצוע תהליך זה נתקלו המרחבים בחוסר שיתוף פעולה מצד האגודות, אשר סרבו להפריד את השטחים העודפים משטח המשבצת וכתוצאה מכך, חוזי משבצת רבים אינם בתוקף.

הסוגיה לדיון:

גיבוש תהליך עבודה כפי שיוצע כלהלן, מתן פתרונות ויצירת אחידות בין המרחבים להגדרת השטחים העודפים והפרדתם לשטחי קבע ושטחים זמניים. יש לשים דגש על הקריטריונים להגדרת שטחים עודפים בסעיף 3.1 ,לעניין התכנוני בפרט (סעיף 3.1.1) ועל ההשלכות לגבי פיצויים.

יש לציין כי התהליך הינו מהותי בטרם יחודשו חוזי משבצת או ייחתמו חוזי חכירה לדורות. ההצעה נכתבה בשיתוף הצוותים החקלאיים במרחבים.

הצעת החלטה לפרסום:

הגדרות :

א. מכסת קרקע מגעת : מס' נחלות בתקן * שטח בדונם לנחלה בתקן.

ב. מכסת קרקע מגעת לאחר גריעת שטחים : מכסת קרקע מגעת, פחות סך השטחים שנגרעו מהמשבצת.

ג. שטחים שנגרעו מהמשבצת : שטחים שנגרעו ממכסת הקרקע המגעת ברוטו לאורך השנים. לדוגמא: שטחים אשר מומשו ע"י האגודה (לדוגמא: עסקות תעסוקה והרחבות), שטחים אשר התקבל בגינם פיצוי (לדוגמא : הפקעות לצרכי ציבור, 727, פדיון זכויות וכו') או שטחים שנגרעו בהסכמה, בויתור מרצון מכוח חוק וללא פיצוי. בעתיד – שיוך שבגינו ייחתם חוזה פרטני בין הרשות לחבר הקיבוץ.

ד. שטח מוחזק : סך השטח המוחזק כיום מכוח חוזה המשבצת האחרון שנחתם עם האגודה החקלאית.

ה. שטח עודף : שטח מוחזק (סעיף ד'), פחות מכסת קרקע מגעת לאחר גריעת שטחים (סעיף ב').

ו. שטח במעמד זמני : שטח שיצא משטח המשבצת ויועבר לחוזה עונתי מתחדש.

ז. שטח במעמד קבע : שטח שייכלל במכסת הקרקע המגעת.

תהליך עבודה מוצע :

1. הצוות החקלאי במרחב יעביר את תיקי המשבצת למחלקת המיפוי לצורך עריכת מפת משבצת עדכנית של השטח המוחזק כיום ע"י האגודה החקלאית. באחריות הצוות החקלאי, בשיתוף מחלקת המיפוי למפות את כלל השטחים שנגרעו לאורך השנים מהמשבצת.

2. לאחר מיפוי השטחים, הצוות החקלאי במרחב יחשב את השטח העודף (כמפורט בסעיף ה' בהגדרות).

3. אם לאגודה קיימים שטחים עודפים, הצוות החקלאי יפעל כלהלן :

3.1. הצוות החקלאי ישלח מכתב לאגודות החקלאיות בדבר הסדרת השטחים העודפים, במסגרת זמנים של 90 יום משליחת המכתב. למכתב יצורפו כל הנספחים הרלוונטיים לחישוב השטחים העודפים. בתום התקופה יזומנו האגודות לפגישה במרחב ויציגו את ההפרדה המוצעת. (בעת שליחת המכתב יש לקבוע תאריך לפגישה, פורמט אחיד יועבר בהמשך). האגודות יתבקשו להגדיר את השטחים העודפים בהתאם לקריטריונים הבאים :

3.1.1. שטחים הנכללים בתוכנית בקליטה יוגדרו במעמד זמני (האגודה תהיה זכאית לפיצויי השבה).

3.1.2. שטחים נטועים יוגדרו במעמד קבע.

3.1.3. שטחים בהם ישנן השקעות בקרקע יוגדרו במעמד קבע.

3.1.4. שטחים עודפים אשר יוגדרו במעמד זמני יהיו רציפים בעלי נגישות אליהם מחוץ לישוב.

3.1.5. הפרדת השטחים תיערך על גבולות החלקות בשלמות. (ככל שניתן)

3.2. במסגרת 90 יום ובמקביל לבדיקת האגודות, הצוות החקלאי יבקש חוות דעת תכנונית עבור השטחים החקלאיים המוחזקים, יש לבדוק אם ישנן תוכניות בהפקדה לשינוי יעוד (וכדומה), אשר יש להתחשב בהן בטרם הפרדת השטחים העודפים לקבע וזמני. יש לבדוק האם השטחים מעובדים והאם ישנן נטיעות, גידולי שדה , בהתאם לקריטריונים בסעיף 3.1 לעיל.

3.3. בתום לוח הזמנים שהוקצב, תיערך פגישה עם האגודות ויוגדרו השטחים העודפים שיועברו למעמד זמני וקבע באופן סופי.

4. לאחר הגדרת השטחים שיועברו למעמד זמני, באחריות הצוות החקלאי להעבירם לחוזה עונתי לתקופה של 3 שנים, ללא צורך בועדת השכרות עונתית. חידוש החוזים העונתיים יטופל בהליכים המקובלים ובהתאם לסדרי עדיפויות ונהלים שנקבעו בבחירת שוכר לקרקע לטווח קצר.

5. במקרים בהם האגודות מחזיקות בשטחים נטועים מעבר למכסת הקרקע המגעת ולא קיימים שטחים פנויים אשר ניתן להעבירם לחוזה זמני, השטחים הנטועים יועברו למעמד זמני (כאמור בסעיף 4 לעיל), כאשר יוכנס תנאי מיוחד לחוזה כי המשך גידול המטעים הקיימים לא יהווה הפרת חוזה, אולם נטיעה חדשה תתאפשר רק בהתאם לכללי השכרות עונתיות. הפיצויים יוגבלו למחוברים ולא לאבדן הכנסות.

6. אגודות חקלאיות אשר הגישו בקשה להגדלת מכסת הקרקע המגעת, יגדירו את השטחים העודפים כשאר האגודות וללא קבלת התחייבות מהרשות. לאחר המלצת ועדת פרוגראמות להגדלת המכסה, ככל שתהיה, הרשות תשקול הגדלת המשבצת והכללת השטחים העודפים שהוגדרו במעמד זמני למעמד קבע.

7. בהעדר מענה של היישוב להגדרת השטחים העודפים, בסמכות הצוות החקלאי במרחב, באישור מנהל האגף לשימושים חקלאיים, להגדירם באופן חד צדדי.

8. כל יישום של החלטות מועצה מטיבות יותנו בהגדרת שטחים עודפים, לרבות עסקות תעסוקה, אנרגיה סולארית ואיוש נחלות בהתאם להחלטות מועצה 1226, 1272, ו-1317, שיוך וחתימה על חוזה לדורות על פי החלטות מועצה 1155 ו-823. ככל שקיימות עסקות בשלבי הכנה מתקדמים, הרשות לא תעכב את אישור העסקה בהגדרת שטחים עודפים.

9. לאחר הגדרת שטחי קבע וזמניים, יפעל הצוות החקלאי להכנת עסקה במערכת "כוכב" לחידוש חוזה המשבצת.

בתאריך 09/12/2014 סוכם:

המתווה המוצע עקרונית מאושר. נושא סעיף 9 האמור לעיל ייבחן בהמשך ע"י סגנית יועמ"ש הרשות ומנהל האגף החקלאי ויובא בשנית. "

דרישת חוזה חכירה לדורות כתנאי לסימון שטחים

הגורם העיקרי אשר מעכב ומונע, במשך עשרות שנים, את חתימת חוזי החכירה לדורות עם המושבים וחבריהם הוא רמ"י, אשר לא מיישמת את החלטה מס' 416 של מועצת מקרקעי ישראל מיום 11.5.1989, אשר קבעה נוסח חוזה חכירה לדורות למושב ולחבר (חלקה א').

לפיכך, יש לדרוש קבלת חוזה חכירה לדורות כתנאי מקדים לסימון שטחי המשבצת, ולא להיפך.

נציין כי, לטעמנו, ההחלטה החדשה בעניין "חוזה חכירה לדורות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים" מס' 1311, מיום 31.12.2013 (אשר קבעה את עקרונות ה"חוזה הנחות") אינה יכולה לפגוע בזכויותיהם של חוכרים ותיקים (שתקופת החכירה שנקבעה בחוזה שלהם נסתיימה עד ליום 31.12.2013) לקבל את נוסח חוזה 416, שרמ"י הייתה אמורה להחתימם.

זכות אגודת המושב ל"קרקע נוספת" ול"קרקע עודפת"

בהחלטת ההנהלה אין התייחסות להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 476 ('החכרת קרקע לדורות למושבי עובדים וכפרים שיתופיים') מיום 29.10.1990, בעניין "קרקע נוספת" ו"קרקע עודפת" כמשמעותן בהחלטה 476.

החלטה 476 קובעת במפורש את זכותה של אגודת המושב לכלול במשבצת הנחלות "קרקע נוספת" – "קרקע ראויה לעיבוד בשטח העולה על מכסת הקרקע אך אינו עולה על סכום נחלות לפי שלושה דונם לנחלה על פי תקן שאושר לישוב."

לדוגמא: לתקן מכסת קרקע של מושב, לו 100 נחלות, בנות 30 דונם כל אחת תתווסף "קרקע נוספת" כדלקמן:

3,300 דונם = 100*3 + 100*30.

יודגש כי החלטה 476 קובעת מפורשות כי "גבולות הקרקע להחכרה ושטחה לכל ישוב יהיו, לצורך החלטה זו, לפי המלצת שר החקלאות או המלצת ועדת הקרקעות שהוא מינה."

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בת"א.

חוזרים מקצועיים

קיבוצים

מושבים