גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 073-2005

הטבת מס לבעלי תואר אקדמאי ולעובד שחזר לעבודה

תיקון 147 לפקודת מס הכנסה קובע שורה של הוראות מיסוי חדשות ביניהם הענקת מחצית נקודת זיכוי ממס נוספת לסטודנטים בעלי תואר אקדמי לאחר שנכנסו למעגל העבודה. נדגיש כי תחולת הטבת מס הזו כפי שתפורט בהמשך היא מיום 1.7.2005.

כללי

תיקון 147 לפקודת מס הכנסה קובע שורה של הוראות מיסוי חדשות ביניהם הענקת מחצית נקודת זיכוי ממס נוספת לסטודנטים בעלי תואר אקדמי לאחר שנכנסו למעגל העבודה.

נדגיש כי תחולת הטבת מס הזו כפי שתפורט בהמשך היא מיום 1.7.2005.

תואר ראשון ושני

על פי התיקון, בחישוב המס של יחיד תושב ישראל תובא בחשבון מחצית נקודת זיכוי אם הוא זכאי לקבלת תואר אקדמי ראשון או שני ממוסד להשכלה גבוהה.

מחצית נקודת הזיכוי תינתן למשך מספר שנות הלימודים האקדמיות ובלבד שלא יעלו על שלוש שנים לבעלי תואר ראשון ושנתיים לבעלי תואר שני.

הזכאות להטבה כמפורט לעיל תובא בחשבון החל בשנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר ולאחר המצאת אישור לפקיד שומה על סיום לימודיו וזכאותו לתואר אקדמי. כמו כן, הזכאות תינתן עבור תואר ראשון אחד ותואר שני אחד.

סטודנט לרפואה ותואר שלישי

  1. יחיד שהיה זכאי לקבל תואר אקדמי שלישי ברפואה או ברפואת שיניים, תובא בחשבון חצי נקודת זיכוי, בחמש שנות מס, החל בשנת המס שלאחר השנה שבה הסתיימו לימודיו לתואר האקדמי השלישי.
  1. יחיד שלמד במסלול ישיר לתואר אקדמי שלישי, תובא בחשבון מחצית נקודת זיכוי כאמור לעיל, בעבור לימודיו לתואר ראשון, החל בשנת המס שלאחר השנה שבה הסתיימו לימודיו לתואר ראשון, ובמספר שנות המס כפי שזכאי בעל תואר אקדמי ראשון.

כמו כן, תובא בחשבון מחצית נקודת זיכוי, למשך שתי שנות מס, החל בשנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר שני.

תלמידי הוראה

מי שסיים לימודי הוראה ייהנה גם מתוספת של חצי נקודת זיכוי בחישוב המס ובלבד שהמציא אישור לפקיד השומה על סיום לימודיו וזכאותו לתעודת הוראה.

מחצית נקודת הזיכוי תובא בחשבון במספר שנות המס כמספר שנות לימודי ההוראה אך לא יותר משלוש שנות מס.

ההטבה תובא בחשבון בשנה שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודי ההוראה.

אדם שחזר לעבודה

במטרה לעודד אנשים לחזור למעגל העבודה נקבע בתיקון 147 כי בחישוב המס של יחיד תושב ישראל תובא בחשבון שישית נקודת זיכוי לחודש עבודה, למשך שישה חודשי עבודה רצופים בהתקיים התנאים הבאים:

  1. לפני החודש שבשלו תבע זיכוי הייתה לו הכנסה מעבודה במשך שישה חודשים רצופים לפחות.
  1. העבודה בשלה הייתה לו הכנסה, כאמור לעיל, החלה בין יום 1.7.2005 ועד ליום 30.6.2006.
  1. לפני שהחל לעבוד כאמור בפסקה (2) לא הייתה לו הכנסה במשך 12 חודשים רצופים לפחות.
  1. במהלך התקופה של 36 החודשים שקדמה לתקופה האמורה בפסקה (3) הייתה לו הכנסה מעבודה במשך 12 חודשים רצופים לפחות.

הכנסה מעבודה לצורך קבלת נקודת הזיכוי הינה גם עיסוק בעסק או במשלח יד.

תחולתה של הוראה זו בשנת המס 2006.

להבהרות ופרטים נוספות ניתן לפנות לרו"ח חן שחרור במשרדנו בת"א.