גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 070-2005

הפחתת מס הרכישה לדירת מגורים יחידה

במסגרת תיקון 147 לפקודת מס הכנסה אשר התקבל בכנסת ביום 25.7.2005 התקבלה גם הוראת שעה אשר תיקנה באופן עקיף את חוק מיסוי מקרקעין בעניין מס הרכישה ברכישת דירת מגורים יחידה לעניין סעיף 9(ג1א) לחוק מיסוי מקרקעין. על פי התיקון, יופחת מס הרכישה החל על רכישת דירת מגורים יחידה.

1. כללי

במסגרת תיקון 147 לפקודת מס הכנסה אשר התקבל בכנסת ביום 25.7.2005 התקבלה גם הוראת שעה אשר תיקנה באופן עקיף את חוק מיסוי מקרקעין בעניין מס הרכישה ברכישת דירת מגורים יחידה לעניין סעיף 9(ג1א) לחוק מיסוי מקרקעין.

על פי התיקון, יופחת מס הרכישה החל על רכישת דירת מגורים יחידה.

2. תחולת התיקון

התיקון הינו רטרואקטיבי ויחול על רכישת דירה שנרכשה מיום 1.7.2005. יחד עם זאת, היות ומדובר בהוראת שעה שפגה ביום 31.12.2006 הרי שהתיקון לא יחול על רכישת דירה מעבר לתאריך זה.

3. שיעורי המס

להלן שיעורי מס הרכישה (שיעור המס משווי הזכות הנמכרת) כפי שפורסמו בתיקון 147:

 1. על חלק השווי שעד 550,000 ש"ח – לא ישולם מס כלל.

 2. על חלק השווי העולה על 550,000 ועד 682,000 ש"ח – יחול מס בשיעור 3.5%.

 3. על חלק השווי העולה על 682,020 ש"ח – יחול מס בשיעור 5%.

4. תחולת התיקון על דירת מגורים יחידה

 1. התיקון יחול רק על דירת מגורים יחידה כמשמעותה בסעיף 9(ג1א) לחוק מיסוי מקרקעין. לעניין זה יראו דירת מגורים כדירה יחידה גם אם מכר הרוכש דירת מגורים אחרת, שהייתה דירתו היחידה, עד מועד רכישה זה, תוך 24 חודשים או תוך 12 חודשים מיום המסירה הקבוע בהסכם (במידה והדירה נרכשה מקבלן

 2. התיקון חל על יחיד בלבד.

5. עדכון סכומים

היות ותחולת התיקון הוא מיום 1.7.2005 וביום 16.7.2005 עודכנו מדרגות מס הרכישה בהתאם לעליית המדד, שעור ההפחתה יהיה כדלהלן:

 1. במכירת דירת מגורים יחידה שנעשתה מיום 1.7.2005 ועד ליום 15.7.2005 ישולם מס רכישה כאמור בסעיף 4 לעיל.

 2. במכירת דירת מגורים יחידה שנעשתה מיום 16.7.2005, ישולם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כדלהלן:

  א. על חלק השווי שעד 559,350 ש"ח – לא ישולם מס כלל.

  ב. על חלק השווי העולה על 559,350 ועד 693,600 ש"ח – יחול מס בשיעור 3.5%.

  ג. על חלק השווי העולה על 693,600 ש"ח – יחול מס בשיעור 5%.

 3. סכומים אלו יתואמו בהתאם למדד ב – 16.1, 16.4, 16.7, 16.10 של כל שנה לפי שיעור עליית המדד החדש, לעומת המדד הבסיסי.