גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 068-2005

התייחסות המינהל להפרה בחוזה המשבצת

הנהלת המינהל החליטה לאחרונה בעניין : "מתן שירותים לישובים חקלאיים אשר מפרים את חוזה המשבצת " כדלקמן: ( החלטת הנהלה- 1351 )

הנהלת המינהל החליטה לאחרונה בעניין : "מתן שירותים לישובים חקלאיים אשר מפרים את חוזה המשבצת " כדלקמן: ( החלטת הנהלה- 1351 )

  1. "תבוטל ההחלטה הגורפת בדבר הפסקת מתן שירותים לבעל נחלה פרטני, עקב קיומו של חוב דמי חכירה לאגודה.

  2. תבוטל ההחלטה הגורפת בדבר הפסקת מתן שירותים לבעל נחלה פרטני, עקב אי חתימתה של האגודה על חוזה משבצת. במתן התחייבות לרישום משכנתא וכיוצ"ב, יציין המינהל כי ידוע לבעל הנחלה / הבנק שאין לאגודה חוזה משבצת בתוקף, ולפיכך שטח המשבצת אינו מוגדר.

  3. תוגשנה כנגד האגודות בעלות חוב דמי חכירה תביעות משפטיות, ופסקי הדין ימומשו באמצעות הוצל"פ, תוך עיקול חשבונות האגודה.

  4. לא יינתן שירות לאגודה אשר קיים לה חוב דמי חכירה או שלא חתמה על חוזה המשבצת, בכל אותם תחומים שאינם בגדר צורך קיומי להתנהלות החקלאית של הישוב, כגון ביצוע עסקות עפ"י 949, צירוף שטח למשבצת, אישור קרקע זמנית וכדומה.

  5. לא יינתן כל שירות לבעל הנחלה בה קיימת הפרה כלשהי בתחום חלקה א' של הנחלה, או בחלקה ב', אם ההפרה נעשית באופן ישיר ע"י בעל הנחלה, עד להסדרת ההפרה.

  6. אגודות הזכאיות לפיצויים בגין השבת קרקע מכל סיבה שהיא, יקוזז סכום חוב דמי החכירה מהפיצויים."

אנו עומדים לרשותכם לבדיקת נכונות דרישות חיובי דמי חכירה ולטיפול בהקטנת ו/או בהסדר תשלומים .

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות לשמעון גדיש ו/ או לאריאל וייל במשרדנו בעפולה.