גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 064-2005

תחולת החלטות מועצת מקרקעי ישראל על חוזי חכירה פרטניים

יו"ר מועצת מקרקעי ישראל חתם ב- 27/7/05 על החלטת המועצה מישיבתה מיום 27 ביולי 2005 בעניין תחולת החלטות מועצת מקרקעי ישראל על חוזי חכירה פרטניים.

יו"ר מועצת מקרקעי ישראל חתם ב- 27/7/05 על החלטת המועצה מישיבתה מיום 27 ביולי 2005 בעניין תחולת החלטות מועצת מקרקעי ישראל על חוזי חכירה פרטניים.

ההחלטה

1. להלן נוסח ההחלטה:

"חוכר המבקש למצות זכויות שבחוזה החכירה הפרטני אשר הינו צד לו המיטיבות ביחס להסדרים תקפים שנקבעו ע"י מועצת מקרקעי ישראל בהחלטותיה, לא יהיה זכאי להקלות ולתנאים מיטיבים לפיהם נוהג המינהל עפ"י החלטות מועצת מקרקעי ישראל המאוחרות למועד תחילת החכירה, ויחולו עליו, לכל דבר ועניין, הוראות חוזה החכירה הפרטני".

דברי ההסבר להחלטה

2. להלן דברי ההסבר להצעת ההחלטה כפי שהוצגו לחברי מועצת מקרקעי ישראל:

  א. המינהל הינו גוף ציבורי אשר חלים עליו כללי המשפט הציבורי. יחד עם זאת הינו פועל במסגרת המשפט הפרטי, בהסכמים (חוזי חכירה) פרטניים (דואליות נורמטיבית).

  ב. תשלומי דמי חכירה לסוגיהם (רנטה) נגבים מכח חוזה התקשרות פרטני, שבינו , כמי שמנהל בשם הבעלים (קק"ל, מדינה, ר"פ) את המקרקעין, לבין האזרח הפרטי.

  ג. עם כניסתו לתוקף של חוק מינהל מקרקעי ישראל, תש"ך – 1960 הקמת מינהל מקרקעי ישראל ומועצת מקרקעי ישראל וקביעת מדיניות מקרקעין במסגרת החלטות מועצת מקרקעי ישראל, הוחכרו מקרקעין ע"י בעליהן (ר"פ/מדינה/קק"ל) על פי תנאי חכירה רבים ומגוונים, שביטויים בחוזי החכירה הפרטניים השונים שבין המחכיר לחוכר.

  ד. רק לאחר הקמת מינהל מקרקעי ישראל נקבעה מדיניות אחידה בכל הקשור לתנאי חכירה (זכויות וחובות), לרבות תשלומים שונים,ובכללם דמי חכירה (ראשוניים, שנתיים, מהוונים ועוד).

  ה. תנאי חכירה אלה קבלו ביטוי בנוסח אחיד של חוזה חכירה הנהוג במינהל, ואף כי הוכנסו ומוכנסים בו שינויים במהלך השנים, הוא אחיד לכל החוכרים.

  ו. המינהל מטפל כיום במאות חוזים, המחייבים תשלום דמי חכירה בשיעור השונה מחוזה לחוזה, בתנאי עדכון ובמועדי עדכון שונים של דמי החכירה, ובתנאי חכירה (מטרה, שימוש) מגוונים.

  ריבוי החוזים בנוסחם הלא אחיד ובמהותם השונה מחייב טיפול ובדיקה פרטניים של חוזה וחוזה, עובדה המקשה מאוד על התנהלות המינהל, ועל בניית מערכת ממוחשבת ומודרנית אשר לניהולה יש צורך בקביעת כללים אחידים, המאפשרים טיפול וגביה ממוחשבת.

  אשר על כן, גיבש המינהל אחידות בנהליו באמצעות החלטות מועצת מקרקעי ישראל, אשר התנאים הנקבעים בהן עדיפים על תנאי רובם המכריע של החוזים ומיטיבים עם החוכרים.

  ז. אם בחר החוכר לפעול על פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל ונהלי המינהל הנגזרים מהוראותיהן המנחות, פועל עמו המינהל על פי המדיניות הכללית והאחידה הנהוגה לגבי כלל החוכרים.

  אולם אם בחר החוכר לפעול על פי חוזה החכירה נוהג בו המינהל על פי חוזה החכירה, לכל דבר ועניין, שכן תנאי החוזה משקפים מכלול של זכויות וחיובים אשר יש לראותם כמקשה אחת.

  ח. עמדת המינהל היא כי בקשת החוכר להנות ממדיניות שהתקבלה לאחר כריתת החוזה בהיותה מיטיבה ובהשוואה לחוזה החכירה יכולה להתקבל במסגרת הראיה הכללית של מדיניות המועצה בדבר זכויות וחובות חוכרים ואין לאפשר בחירה סלקטיבית של הוראה, סעיף, משפט מיטיב מתוך המכלול, בצד הצמדות דווקנית לסעיף מסוים בחוזה החכירה.

  עמדת המינהל היא כי בכל האמור לתנאי חכירה, אין מדובר "בתכנית כפי בקשתך " וכי על החוכר לבחור האם ברצונו כי יוחלו עליו כל תנאי החכירה כפי שנקבעו בחוזהו, המהווים מקשה אחת, או רצונו כי תוחל עליו המדיניות הקרקעית כפי שבאה לידי ביטוי בהחלטות המועצה ונהלי המינהל המוצאים מכוחן והמבטאים אף הם מקשה אחת של זכויות וחובות.

עמדת ההתיישבות

3. עמדת ההתיישבות אשר הוצגה לחברי המועצה היא כי החלטה זו שוללת מהחוכר המבקש לעמוד על זכויותיו על פי חוזה שבידיו מלקבל הקלות והטבות הניתנות ע"י ממ"י וכי מדובר בנוסח החלטה הנגוע באפליה פסולה, כולל שיקולי ענישה שלא נועד אלא להניע חוכרים ותיקים ואגודות מלעמוד על זכויותיהם בנחלה. גישה זו נשללה מספר פעמים ע"י בתי המשפט, וחבל להעמידה למבחן חוזר שתוצאתו ידועה מראש.

למרות התנגדות התנועות ההתיישבותיות, עלה הנושא על סדר יומה של המועצה בישיבתה מיום 2.5.2005 ובישיבתה מיום 27.7.2005 ואושר.

לפיכך לא נותר לחוכרים הותיקים אלא למצות זכויותיהם בבתי המשפט.