גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 059-2005

מענק עבודה מועדפת לחיילים משוחריים בתעשייה

בתאריך 13.12.02 התקבל בכנסת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 58) התשס"ג – 2002 (ראה חוזרנו 45/2004). התיקון לחוק הוסיף לרשימת העבודות המוגדרות כעבודה מועדפת והמזכות במענק עבודה מועדפת, בין היתר, שורה של עבודות במפעלי התעשייה.

בתאריך 13.12.02 התקבל בכנסת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 58) התשס"ג – 2002 (ראה חוזרנו 45/2004).

התיקון לחוק הוסיף לרשימת העבודות המוגדרות כעבודה מועדפת והמזכות במענק עבודה מועדפת, בין היתר, שורה של עבודות במפעלי התעשייה.

התיקון לחוק נועד לתקן את אפליית התעשייה שהוכרה בעבר כעבודה מועדפת, אולם בוטלה לגבי חיילים שהשתחררו לאחר 1.7.2001

עמדת ביטוח לאומי הייתה כי הזכאות הנ"ל תחול רק על מי שהחל לעבוד במפעלי התעשייה החל מיום 1.12.02 – אפילו אם המשיכו ועבדו לאחר תאריך זה יותר מחצי שנה.

פועל יוצא מהחלטה זו, שחיילים משוחררים שהחלו לעבוד בתעשייה לפני 1.12.02 והגישו בקשה למענק עבודה מועדפת קיבלו הודעת דחייה מהמוסד לביטוח לאומי.

עו"ד מאיר הופמן, בשיתוף עם משרדנו, הגיש עתירה לבית הדין לעבודה עבור קבוצת חיילים משוחררים מקיבוץ משמר העמק, בטענה כי עמדת הביטוח הלאומי מוטעית, וחיילים משוחררים אשר החלו לעבוד לפני 1.12.02 והשלימו תקופה של חצי שנה לאחר תאריך זה זכאים למענק.

בתאריך 18/7/2005 הוחלט ע"י השופט חיים ארמון כי יש לפעול ע"פ פס"ד של בית הדין הארצי לעבודה 1188/04 "חורי ואח' – המוסד לביטוח לאומי" מיום 15/2/05 שעסק בנושא ושטרם פורסם.

בפס"ד "חורי ואח' – המוסד לביטוח לאומי" הוחלט ברוב דעות, כי נדחים הערעורים שהגיש המוסד לביטוח לאומי ומתקבל הערעור שהוגש כנגד המוסד. תוצאת ההחלטה היא שחייל משוחרר, העומד באמות המידה הקבועות בתיקון 58 לחוק הביטוח הלאומי, זכאי לתשלום מענק בגין עבודה מועדפת. זאת, בין אם עבד במפעל תעשייה לפני "יום התחילה" ובין אם החל לעבוד לאחר המועד הקובע, ובלבד שהתקופה בה עבד החייל לפני "יום התחילה" הקבוע בתיקון לחוק לא תיחשב לצורך תקופת העבודה המקימה את הזכאות למענק (כלומר, החייל המשוחרר עבד תקופה של חצי שנה לאחר 1.12.02).

להסברים נוספים, ניתן לפנות למשרדנו בעפולה: 6591488–04.