גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 051-2005

שינויים בביטוח לאומי- קיבוץ שיתופי

הנהלת המוסד לביטוח לאומי דנה לאחרונה בשינויים בביטוח לאומי ביחס לחברי קיבוצים . בחוזר זה נעסוק בשינויים בקיבוץ השיתופי (מסורתי ). הצעות המוסד לביטוח לאומי מחייבות שינוי חקיקה בכנסת.

כללי

הנהלת המוסד לביטוח לאומי דנה לאחרונה בשינויים בביטוח לאומי ביחס לחברי קיבוצים בחוזר זה נעסוק בשינויים בקיבוץ השיתופי (מסורתי ).

הצעות המוסד לביטוח לאומי מחייבות שינוי חקיקה בכנסת.

 • השינויים המוצעים בקיבוץ השיתופי

 1. חבר שאינו עובד במשק והוא אחד מאלה , עובד חוץ מלא/נכה /סיעודי לא יחויב הקיבוץ בדמי ביטוח עבורו.

 • ההכנסה החייבת בדמי ביטוח תחושב ע"פ חלוקת הוצאות המחיה במספר החברים ששולמו בגינם דמי ביטוח ולא בכלל החברים.

 • עיגון ההסדרים הקיימים בחקיקה ובתקנות.

 • חסימת האפשרות לקבלת דמי האבטלה מחבר העובד בתאגיד שבשליטת הקיבוץ באמצעות חקיקה .

 • התייחסותנו להצעות הבטוח הלאומי

 1. ההכנסה החייבת בדמי ביטוח לאומי

אין לערוך שינוי בחישוב הנוכחי המבטא מתמטית העובדה שכל הוצאות המחיה של כל החברים ללא קשר למעמדם בביטוח לאומי נכללים בהוצאות המחיה בדו"ח הרווח וההפסד של הקיבוץ.

הפחתת חברים שאינם מבוטחים מהמכנה של החישוב דורשת הפחתה מקבילה של סכומי הוצאות המחיה במונה .

 • חבר מקבל קצבת זקנה שאינו עובד

יש לקבוע מפורשות כי חבר מקבל קצבת זיקנה שאינו עובד דינו יהיה ככל פנסיונר אחר ולא יהיה חייב בדמי ביטוח לאומי .

 • חבר העובד מחוץ למשק במשרה חלקית

יש לקבוע מפורשות כי חבר העובד מחוץ למשק במשרה חלקית ישלם דמי ביטוח לאומי על עבודה בקיבוץ רק אם יעבוד בקיבוץ.

 • חיילים וחיילות בשירות סדיר

יש להחיל הוראות אך ורק ביחס לחיילים וחיילות העובדים בקיבוץ.

 • תושבי ישראל הגרים במשק ואינם עובדים – סוג 03

ביחס לנוער מעל גיל 18 הלומד, נוער שסיים כיתה י"ב אינו חבר ו/או מועמד - יש להחיל ההוראות אך ורק ביחס למי שעובד בקיבוץ.

 • ביטול ריצפת שכר המינימום

מאחר וחוק שכר המינימום לא חל במערכת היחסים שבין הקיבוץ וחבריו ומאחר וקיימת מחלוקת משפטית , האם חייב הקיבוץ בתשלום דמי ביטוח לאומי לפי ריצפת שכר המינימום , מוצע להבהיר מפורשות כי ריצפת שכר המינימום לא תחול ביחס לחברים בקיבוץ השיתופי.

 • מבחני הכנסה לגמלאות

מוצע לבטל את מבחן שעות העבודה היוצר תמריץ שלילי לעבודה ולהחיל את מבחן ההכנסות ככל אזרחי ישראל ובהתאם למבחן הזכאות לגמלת סיעוד של חברי קיבוצים.

מבחן ההכנסות יחול על תוספת תלויים בעד בן זוג ( תקנה 1א), קצבת זיקנה

(תקנה 5 ),קצבת שארים (תקנה 5).

לענין מבחן אי הכושר להשתכר של נכה, יש לקבוע מבחן מיוחד לקיבוץ או להישאר במבחן שעות העבודה .

לפרטים והבהרות ניתן לפנות לגב' שרונה שחר במשרדנו בעפולה בטלפון 04-6484785.