גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 038-2005

שינויים בחוק הביטוח הלאומי

חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה) התשס"ה-2005, התקבל בכנסת ביום י"ח באדר ב' התשס"ה (29 במרס 2005). להלן עיקרי השינויים בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה- 1995:

חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה) התשס"ה-2005, התקבל בכנסת ביום י"ח באדר ב' התשס"ה (29 במרס 2005). להלן עיקרי השינויים בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה- 1995:

א. נפגעי עבודה:

נקבע כי על מנת להגביר את מחויבותם של המעבידים לשמירה על בטיחות במקום העבודה ולהקטין את ההוצאה הציבורית בהקשר זה, יחזיר המעביד למוסד לביטוח לאומי את דמי הפגיעה שמשלם המוסד בגין 12 ימי הזכאות הראשונים ולא תשעת הימים הראשונים כפי שהיה עד כה.

ב. קצבה או מענק לנכה עבודה:

בעבר לפי חוק הביטוח הלאומי, השתלמה קצבה לנפגע עבודה שדרגת נכותו היא דרגה יציבה של 20% ומעלה או דרגה שאינה יציבה של 5% ומעלה. התיקון לחוק קבע כי הקצבה תשתלם למי שדרגת נכותו היציבה 20% ומעלה או דרגה שאינה יציבה של 9% ומעלה.

בעבר נקבע לפי חוק הביטוח הלאומי, כי ישתלם מענק למי שנקבעה לו דרגת נכות יציבה הפחותה מ-20% אך אינה פחותה מ-5%. התיקון לחוק קובע כי המענק ישתלם למי שדרגת נכותו היציבה פחותה מ-20% אך אינה פחותה מ-9%.

ג. תביעות נגד צד שלישי- זכות לתביעה:

לפני התיקון לחוק סעיף 328 לחוק הביטוח הלאומי קבע כי במידה ובעקבות פגיעה של צד שלישי שולמה לעובד גמלה והמעביד החזיר למוסד את דמי הפגיעה ששולמו ע"י המוסד לעובד בגין תשעת ימי הפגיעה הראשונים, רשאי המוסד או המעביד לתבוע מאותו צד שלישי פיצוי בעד הסכום שהוחזר למוסד.

התיקון לחוק הוסיף את האפשרות לתבוע צד שלישי גם במידה ודמי הפגיעה בעד 12 ימי הפגיעה הראשונים שולמו ע"י המעביד ולא ע"י המוסד לביטוח לאומי.

ד. הפחתת גמלה עקב מרמה:

בעבר בחוק הביטוח הלאומי אדם שניסה להשיג גמלה במרמה, הופחתה הגמלה לה הוא זכאי ב- 25%. התיקון לחוק קבע כי יש להחמיר עם תופעה זו.

     במקרה בו אדם מסר למוסד לביטוח לאומי מידע מטעה או נמנע ביודעין ממסירת מידע שיש בו כדי להשפיע על זכותו לגמלה:

ביטוח לאומי קבע כי אדם  מסר מידע מטעה לצורך הבקשה לגמלה או נמנע ביודעין ממסירת מידע שיש בו כדי להשפיע על זכותו לגמלה

 

     

ה.  חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980:

הוראות חוק הביטוח הלאומי לגבי הפחתת גמלה עקב מרמה רלבנטיות גם לעניין חוק הבטחת הכנסה.

כמו כן יחולו שינויים בשיעורי הגמלה למי שהגיע לגיל פרישה ומי שמקבל קצבת זקנה, שאירים או תלויים לפי חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה- 1995.

החוק משפר את מצבם של קשישים מקבלי גמלאות הבטחת הכנסה. גמלאות הבטחת ההכנסה הניתנות להם הוגדלו בסכום של 170 שקלים חדשים בחודש - לקשיש יחיד, ו-230 שקלים חדשים בחודש - להרכב משפחתי אחר שבין יחידיו גם קשיש, בתהליך מדורג שיסתיים בחודש דצמבר 2005.

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות לגב' שרונה שחר במשרדנו בעפולה בטלפון 04-6484785.