גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 035-2005

הסדר מקרקעי מיוחדים בתוכנית ההתנתקות

במטרה להעמיד כלים למימוש תכנית ההתנתקות נתכנסה מועצת מקרקעי ישראל ישיבה מיוחדת ב- 18.4/2005 . להלן דברי ההסבר שנלוו להחלטה מס' 1019 " החלטה בעניין קביעת הזכויות למתיישבים המיועדים לפינוי במסגרת יישום תכנית ההתנתקות" הנוסח המלא של ההחלטה רצ"ב בנספח לחוזרנו.

במטרה להעמיד כלים למימוש תכנית ההתנתקות נתכנסה מועצת מקרקעי ישראל ישיבה מיוחדת ב- 18.4/2005 .

להלן דברי ההסבר שנלוו להחלטה מס' 1019 " החלטה בעניין קביעת הזכויות למתיישבים המיועדים לפינוי במסגרת יישום תכנית ההתנתקות" הנוסח המלא של ההחלטה רצ"ב בנספח לחוזרנו.

"סעיף 142 לחוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה-2005 שהתקבל בכנסת ביום ז' באדר א' התשס"ה,16.2.05הסמיך המחוקק את מועצת מקרקעי ישראל לקבוע את האזורים והתנאים להקצאת קרקע בפטור ממכרז למתיישבי חבל עזה וצפון השומרון (להלן-"הזכאים", לאחר התייעצות עם המינהלה לסיוע למתיישבי חבל עזה וצפון השומרון ליישום תכנית ההתנתקות, (להלן-"מינהלת סל"ע") ובאישור שר האוצר.

מוצע להעניק את הפטור באזורי עדיפות לאומית בלבד ולא להעניקו במרכז הארץ. כן מוצע כי יעוד הקרקע ושטחה יהיו בהתחשב בזכויות אשר היו לזכאים בשטחים שנדרשו לפנות.

כדי לאפשר בינוי מהיר, כמתחייב ממועד הפינוי, ולשם עידוד יזמים להשקיע בבניה כנ"ל, מוצע לאפשר התקשרות בחוזה פיתוח עם יזם, דבר שיאפשר לו לשעבד זכויות ולקבל מימון בנקאי ו/או אחר.

על מנת להוזיל עלויות ליזם מוצע לפטור אותו מדמי שימוש עבור הקרקע בשנתיים הראשונות, ובלבד שהמבנים יושכרו לזכאים.

מתחמי הקרקע שאותרו לשמש למטרה זו מצויים ברובם המכריע באזור עדיפות לאומית א' שם שיעור דמי ההיוון הינו 31% מערך הקרקע.

מוצע להשוות את שיעור ההיוון לשיעור זה גם בישובים המוגדרים אזור עדיפות לאומית ב' (שם שיעור ההיוון הינו 51%) , מנימוקים של שוויון.

כדי לאפשר את הגמישות הנדרשת, במקרה שיימצאו מתחמים נוספים בהם ניתן יהיה להיערך לבניית המבנים בלוח זמנים שיאפשר השכרתם לזכאים, מוצע כי מנהל המינהל יהיה רשאי, לבקשת מינהלת סל"ע, להוסיף ישובים נוספים לרשימה שבתוספת להחלטה זו.

על מנת להקל על היזמים לקבל החלטה ביחס להשקעה בפרוייקט, ולצמצם את אי הוודאות בכל הקשור לשיווק המגרשים בתום תקופת ההשכרה לזכאים, ולבקשת מינהלת סל"ע, הוזמנה שומה למתחמים לגביהם קיימת התכנות. השומה תעמוד בתוקפה למשך 5 שנים ממועד עריכתה, כאשר לסכום שנקבע בשומה יווספו הפרשי הצמדה בלבד.

לאחר שנתיים בהם הושכרו המבנים לזכאים, ובכך מילאו ייעודם, ובמגמה להקל על היזם להחזיר השקעתו מבלי להמתין עד למציאת רוכש למבנים, מוצע כי היזם יהיה רשאי להשכיר את המבנים בשוק החופשי. במקביל ניתנת ליזם, בכל שלב, האפשרות להתקשר בעסקה מהוונת לגבי המגרש, בכפוף לתשלום דמי חכירה מהוונים.

ההחלטה מתייחסת למתחמים שישמשו דיור זמני בבניה מתועשת לזכאים ולאלה בלבד, ואין היא משנה את הכללים שנקבעו בהחלטות מועצה אחרות, לרבות החלטות 959, ו- 751 ."