גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 033-2005

הארכת מועדים לביצוע עסקאות 737, 727, 717

על סדר יומה של מועצת מקרקעי ישראל, לקראת ישיבתה ביום 2.5.2005, מונחת הצעה להאריך בשישה חודשים את המועד האחרון לביצוע עסקאות על פי החלטות 727, 717, כלומר עד 10.11.2005.

החלטת 727, 717

 1. על סדר יומה של מועצת מקרקעי ישראל, לקראת ישיבתה ביום 2.5.2005, מונחת הצעה להאריך בשישה חודשים את המועד האחרון לביצוע עסקאות על פי החלטות 727, 717, כלומר עד 10.11.2005.

  להלן דברי הסבר הנלווים להצעה:

  "במחוזות המינהל מצוי מספר רב של בקשות לבצע עסקות עפ"י הוראות המעבר להחלטות 717, 727, אשר, בהתאם להחלטות התקפות, המועד לביצוען הינו 10.5.05.

  מחוזות המינהל טרם הספיקו לבדוק את כל הבקשות ולקבוע את זכאותן ו/או לבצע עסקה בכללים שנקבעו.

  מטרת ההארכה המבוקשת לאפשר סיום טיפול בבקשות התלויות ועומדות אשר הוגשו עד יום 10.4.05, חודש קודם למועד שנקבע לביצוען בתקופת ההארכה לא תתאפשר קבלת בקשות חדשות".

 2. החלטה 737

 3. המועד האחרון לביצוע עסקות לפי החלטה 737 הוא 8.8.2005 ביישובי קו העימות, מתחם התפר אזור עדיפות א' 5.2.07.

 4. בסדר היום לישיבת מועצת מקרקעי ישראל ליום 2.5.2005 נכללת פנייתו של מר יוסי ישי, מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר, להאריך המועד האחרון לביצוע עסקאות לפי החלטה 737 במגרשים שתמורתם מיועדת לכיסוי חובות על פי חוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, התשנ"ב – 1992 עד 31.12.2006.

 5. להלן דברי ההסבר שנלוו להצעתו:

 6. "למימוש ביצוע הסדרי החובות עפ"י חוק הסדרים המגזר החקלאי משפחתי, התשנ"ב – 1992 (להלן "חוק גל") האריכה הכנסת בחוק המדיניות הכלכלית לשנת 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה – 2005, את התקופה לקבלת הקלות מס במכירת מגרשים המיועדים לכיסוי חובות עד 31.12.2006.

  סעיף א(4) להחלטה 972 בעניין הוראות המעבר להחלטה 737 קובע הוראות מעבר לביצוע עסקה למגרשים בהרחבה שתמורתם מיועדת לכיסוי חובות על פי פסק משקם בהתאם לחוק גל.

  בהתייחסותו לחוק גל, קבע בית המשפט העליון (ע"א 6821/93) בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ. מגדל הכפר השיתופי מ"ט (4) 227, 338 (כבוד הנשיא מ' שמגר) כי "יש בחקיקה שבפנינו השתקפות של ערכי חברה המאמינה באחריותה של המדינה לגורל אזרחיה, המטפחת את התחושה שאזרחי המדינה ערבים זה לזה. מתן תשומת הלב לגורלו של אדם העמל היא סימן היכר ראוי ואף חיוני למשטר בעל ערכים אנושיים המכיר בשוויון בין בני האדם, ונכון להעמיד כלים חוקיים, אשר ישרתו פתרונות אפשריים לבעיותיהם".

  במטרה לממש הסדרי החובות בחוק גל לאור החלטת הממשלה והכנסת להאריך המועדים לקבלת הקלות המס עד 31.12.2006 ומאחר ובמרבית ההרחבות שווקו עד כה רק חלק מהמגרשים שיועדו לכיסוי החובות, לא ניתן להשלים הסדרי נושים שקיבלו תוקף של פסקי משקם בחוק גל ופועל יוצא מכך שלא ניתן יהיה לבצע עבודות פיתוח, לרבות למשתכנים אשר כבר רכשו מגרשים.

  לאור החלטת הממשלה והכנסת להאריך המועדים לקבלת הקלות המס עד 31.12.2006 מתבקשת החלטת מועצה בהתאם.

 7. עמדת מינהל מקרקעי ישראל המתנגד להצעה להאריך את מועדי 737 צורפה גם היא לסדר היום ותמציתה היא ש"טבען של הוראות מעבר הינו, כי הן מהוות שלב ביניים עד להפעלת ההחלטה החדשה, ואמורות להשלים עסקות שמצויות בתהליך, ואין זה סביר להאריכן חדשות לבקרים".

  ביצוע עסקה

 8. ביצוע עסקה לעניין הוראות המעבר פירושו "חתימה על מפרט כספי אישור העסקה על ידי המינהל וחתימה על חוזה פיתוח כאשר באחריות בעל הזכויות להמציא את כל האישורים הנדרשים על פי נוהלי המינהל, לביצוע העסקה".