גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 030-2005

שיטת הדיווח הכספי וניהול החשבונות בוועדים מקומיים

בסעיף 134ד (א) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון), התשס"ד - 2004 נקבע: "חשבונות ועד מקומי יתנהלו בהתאם להוראות החלות על חשבונות המועצה" מהאמור לעיל עולה כי נדרש כי השיטה החשבונאית לדיווח כספי בוועד מקומי תהיה זהה לזו הנהוגה ברשויות מקומיות והנקבעת על ידי משרד הפנים.

בסעיף 134ד (א) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון), התשס"ד - 2004 נקבע:

"חשבונות ועד מקומי יתנהלו בהתאם להוראות החלות על חשבונות המועצה"

מהאמור לעיל עולה כי נדרש כי השיטה החשבונאית לדיווח כספי בוועד מקומי תהיה זהה לזו הנהוגה ברשויות מקומיות והנקבעת על ידי משרד הפנים.

הוראה זו הנה בתחולה משנת 2005 ואילך. ביחס דוחות עד שנת 2004 (כולל) לא חלה הוראה זו ושיטת הדיווח הכספי נקבעת בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים.

כפי שעדכנו בחוזרנו מספר 13/2005 מיום 4 בפברואר 2005, אומצו המלצות ועדת ברנע שעסקה בבחינת שיטת הדיווח ברשויות המקומיות אשר לפיהן הרישום החשבונאי ברשויות המקומיות יהא על בסיס שיטה מצטברת.

לאור אימוץ המלצות הוועדה פניתי למר דני רייף מנהל האגף לביקורת והממונה על החשבונות במשרד הפנים בבקשה להחיל על הוועדים המקומיים את השיטה המצטברת משנת 2005 ואילך.

במענה לפנייתי המליץ מר רייף במכתבו מיום 23 מרץ, 2005 למר גדעון בר לב, מנכ"ל משרד הפנים כי:

"בהמשך למכתבו של רו"ח בועז מקלר בעניין שיטת הרישום והדיווח החשבונאי בוועדים המקומיים, מבחינה חוקית כיום התקנות החלות על הוועדים המקומיים הינן רישום ודווח בהתאם לשיטה הנהוגה במועצות האזוריות היינו שיטת המזומנים המתוקנת.

לאור אימוץ המלצות ועדת ברנע לשינוי שיטת הרישום והדיווח ברשויות המקומיות, המלצתנו למנכ"ל משרד הפנים צריכה להיות שינוי שיטת הרישום והדיווח בוועדים המקומיים החל משנת 2005 כך שגם הרישומים יהיו בשיטה המצטברת המלאה.

משיחתנו עם מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות מר בנימין כהן, עלה כי ניתן לרשום בועדים המקומיים את הנהלת החשבונות בשיטה המצטברת ללא כל צורך בהדרכה, הסבת מערכות או עדכונים ורשומים מיוחדים. עוד עולה כי לוועדים המקומיים לא יהיו בדרך כלל התחייבויות לזמן ארוך , נכסים קבועים או עובדים רבים. מכאן, שאימוץ השיטה החדשה בוועדים המקומיים אינה מהווה בעיה, ותמנע בעתיד את הצורך בשינוי השיטה כפי שנהוגה במועצות האזוריות".

מנכ"ל משרד הפנים קיבל את המלצתו של מר רייף, ולפיכך אין מניעה חוקית לוועדים מקומיים להמשיך לנהל את הנהלת החשבונות ולבצע את הדיווחים החשבונאיים בהתאם לשיטה המצטברת המלאה שהיא השיטה המקובלת.

לפרטים נוספים בעניין ניתן לפנות לרו"ח אמיר כהן במשרדנו בת"א.