גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 021-2005

החמרה נוספת במיסוי עובדים זרים

בקובץ התקנות 6375 מ- 28.2.2005 פורסמו תיקונים לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה לתושבי חוץ), התשל"ט – 1979 אשר תוקנו בחתימת שר האוצר.

בקובץ התקנות 6375 מ- 28.2.2005 פורסמו תיקונים לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה לתושבי חוץ), התשל"ט – 1979 אשר תוקנו בחתימת שר האוצר.

למיטב ידיעתנו התקנה תוקנה מבלי שהובאה לדיון בועדת הכספים של הכנסת, למרות ההחמרות הכלכליות של התיקון.

לגופו של עניין, עפ"י תקנה זו התיר מס הכנסה עד כה ניכוי הוצאות שהייה לעובדים זרים בשניים עשר החודשים הראשונים לשהייתם בישראל בגובה מחצית המשכורת וניכוי הוצאות טיסה. ראו פירוט והרחבה בחוזרנו 89/2004 "מיסוי עובדים זרים – הבהרות"

שינוי ההגדרות בתקנות יוצר מצב שבו החל מ- 1.3.2005 לא יחולו הוראות אלו על עובדים זרים בחקלאות וכתוצאה מכך תגדל חבות המס על שכר המינימום בסך 167 ₪ לעובד לחודש או 2,004 ₪ לעובד לשנה.

העובדים הזרים בחקלאות מגיעים ממדינות אמנת כפל מס ואין ספק כי פעולה זו כמו נושא מניעת נקודות זיכוי ממס מהעובד נוגדת אמנת כפל המס שהוראותיה מחייבות על פי סעיף 196 לפקודת מס הכנסה.

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות לרו"ח אמיל וינטרוב במשרדנו בתל אביב.