גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 015-2005

מס בולים על מסמכים

חוק מס הבולים על מסמכים, תשכ"א-1961 (להלן: החוק) מטיל על מסמך בכתב, שנחתם בישראל, או שנחתם מחוץ לישראל והוא מתייחס לנכס או לדבר אחר שבישראל או למעשה שנעשה או עומד להיעשות בישראל, חבות במס בולים בשיעורים שבין 1.5% - 0.4%.

חוק מס הבולים על מסמכים, תשכ"א-1961 (להלן: החוק) מטיל על מסמך בכתב, שנחתם בישראל, או שנחתם מחוץ לישראל והוא מתייחס לנכס או לדבר אחר שבישראל או למעשה שנעשה או עומד להיעשות בישראל, חבות במס בולים בשיעורים שבין 1.5% - 0.4%.

ועדת הכספים אישרה לאחרונה את הרפורמה לביטול מדורג של מס הבולים עד לביטולו המוחלט בשנת 2008.

בשלב הראשון, החל מה- 1.1.2005 תבוטל חבות המס על הסכמים לקבלת משכנתאות והסכמי הלוואה אחרים, על הסכמי שכירות למגורים ועל מסמכים נוספים (כדוגמת ערבויות ומשכונות) הקשורים במישרין להסכמים אלו.

יחד עם זאת, לאחרונה החלו רשויות המס והמע"מ באכיפה של הוראות החוק. הדבר בא לידי ביטוי בדרישה להמצאת מסמכים והסכמים העלולים לגרום לשומות ודרישות תשלום.

סעיף 16 לחוק מאפשר ביצוע ביקורת במקום העסק לצורך בדיקה ותפיסת מסמכים.

מסמכים חייבים במס

המסמכים המנויים בתוספת א' לחוק יהיו חייבים במס בולים, בשיעורים המפורטים בתוספת וכוללים בין היתר:

 1. הסכם או חלק ממנו, לרבות זיכרון דברים, בין שהוא בבחינת ראיה להסכם ובין שהוא מחייב את הצדדים (להלן בסעיף זה - הסכם), למעט הסכם הלוואה והסכם שכירות של דירת מגורים (שנחתמו מ-1.1.05 ואילך), וכן מסמך אחר שיש בו התחייבות או הקניית נכס או חלק ממסמך כאמור, שאינם חייבים מס לפי סעיף אחר לתוספת.
 1. שטר חוב ושטר חליפין כמשמעותם בפקודת השטרות, למעט שיק.
 1. איגרת חוב – מסמך שהנפיקה חברה לרבות אגודה שיתופית רשומה, המעיד על קיומה של התחייבות כספית שחבה החברה ומגדיר את תנאיה, למעט שטר חוב או שטר חליפין שניתן במהלך העסקים – שעור המס בהתאם לסוג האג"ח: סדרה, למוכ"ז, אחרת.
 1. הסכם לפי חוק המשכון וכן מסמך שיש בו שעבוד אחר, למעט מסמכים כאמור שנחתמו ביום 1.1.05 ואילך.
 1. מסמך שהוא התחייבות או ערבות לתשלום סכום כסף נקוב, למעט מסמך כאמור שנחתם ביום 1.1.05 ואילך אם הוא קשור במישרין להסכם הלוואה או להסכם שכירות של דירת מגורים.
 1. שטר נאמנות כמשמעותו בפקודת החברות.
 1. דוח על הקצאת מניות.
 1. הסכמי ביטוח.

במידה ובויל מסמך והוצא אחריו מסמך נוסף, בין אותם הצדדים ולאותה עסקה, הבא לתקן ו/או לשנות את המסמך הראשון, או שיש בו העברה או הסבה של הזכויות או החובות כולן או מקצתן שבמסמך הראשון (להלן: המסמך הנוסף) – יסווג המסמך הנוסף לפי סיווגו של המסמך הראשון, ויהיה חייב במס.

לגבי מסמכים מסוימים נקבעו החייבים בביול המסמך כדלהלן:

איגרת חוב - המוציא את איגרת החוב;

הסכם ביטוח - המבטח;

שטר משכון - הממשכן;

דוח הקצאת מניות - החברה המקצה;

מסמך אחר - הצדדים החתומים על המסמך, יחד או לחוד או צד למסמך שהתחייב

באותו המסמך לשלם את המס.

מסמך שלא בויל כחוק לא יתקבל כראייה בבית המשפט, בית דין, בורר, גוף או אדם בעל הסמכות השיפוטית או מעין שיפוטית.

מסמכים פטורים ממס

הוראות החוק הקובעות פטור מתשלום מס בולים מתייחסות בין היתר:

 1. הסכם בין מוסד מיישב לבין אדם המתיישב על קרקע בנוגע לתנאי התיישבותו.
 1. הסכם מטעם חבר לאגודה שיתופית לנהוג לפי תקנות האגודה לפי הסכמים בעניין שיווקים שנעשו ע"י האגודה.
 1. הסכם המתייחס כולו או חלקו למכירת זכות במקרקעין או פעולה באיגוד מקרקעין שחוק מיסוי מקרקעין חל עליהם, לרבות חידוש חוזה בר רשות ביחס למשבצת קרקע חקלאית.
 1. שטר חוב או שטר חליפין שניתן מאת אגודה שיתופית חקלאית או שניתן לה מאת חבר מחבריה.
 1. איגרת חוב שהוצאה בידי אגודה שיתופית חקלאית.
 1. הסכם משכון שנעשה בידי אגודה שיתופית חקלאית או שנעשה לפקודתה בידי אחד מחבריה.
 1. התחייבות או ערבות שניתנו מאת אגודה שיתופית חקלאית או שניתנו לה מאת חבר מחבריה.
 1. ערבות שניתנה להבטחת חוב של אגודה שיתופית חקלאית.
 1. מסמך נוסף שניתן מאת אגודה שיתופית חקלאית או שניתן לה מאת חבר מחבריה.
 1. הסכם עבודה בין עובד למעביד.
 1. התחייבות או ערבות הניתנים לפי הוראות כל דין.
 1. מסמך שאושר בידי פקיד השומה כקשור במישרין לשינוי מבנה העומד בתנאי חלק ה'2 לפקודת מס הכנסה.
 1. שטר הטעון רישום בפנקסי מקרקעין.

לא יינתן פטור על מסמך מן המסמכים המפורטים לעיל שניתן מאת אגודה שיתופית חקלאית או ניתן לה על ידי חבר מחבריה אם המסמך אינו נושא עליו הודעה חתומה על ידי האגודה המאשרת שהמסמך ניתן לה, על ידיה או ניתן על ידי חבר מחבריה וכי הוא פטור ממס על פי החוק.

נדגיש כי הפטור ממס בולים באגודה שיתופית חקלאית חל אך ורק על סוגי המסמכים שפירטנו לעיל.

מועד הביול

א. מסמך שיש לביילו בבול מוטבע יוגש לביול תוך 30 יום מתאריך חתימתו.

ב. מסמך שיש לביילו או שמותר לביילו בבול דבק, בסימן או בסימן מיוחד יבויל לא יאוחר מעת חתמתו ויראוהו כחתום כשמצויה עליו חתימה אחת לפחות.

ג. מסמך שנתחם מחוץ לישראל יבויל תוך 30 יום מיום קבלתו לראשונה בישראל.

צורת הביול

א. ניתן לבייל מסמך שהמס החל עליו עד 500 ₪ בבולי הכנסה אותן ניתן לרכוש בסניפי רשות הדואר.

ב. מסמך שהמס החל עליו עולה על 500 ₪ יש לביילו במשרדי אגף המכס והמע"מ. סכום זה מתעדכן פעמיים בשנה בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן.

ג. מסמך, למעט שטר חוב והסכם ביטוח, אשר בויל בבולי הכנסה, הבול עליו יבויל לפחות על ידי יחיד מכל צד למסמך שיחתום בדיו את שמו על הבול בשעה שהוא חותם על המסמך ויציין את תאריך חתימה זו ליד החתימה, החתימה תשתרע על פני הבול, לאורכו או לרוחבו, ובלבד שקצותיה יירשמו על גוף המסמך, משני צידו של הבול.

היוון סכומים

בפסק דין "שיכון ובינוי" נפסק כי יש לחשב את מס הבולים לפי ערכו המהוון של נשוא המסמך בנטרול מרכיב המע"מ – רשויות המכס והמע"מ חולקות על קביעה זו והעניין תלוי ועומד בפני בית המשפט העליון.

בחוזר זה הובאו רק חלק מהמסמכים החייבים במס בולים, לגבי הפטורים הוזכרו בעיקר אלה המתייחסים לאגודה שיתופית חקלאית.

לשאלות ולהבהרות נוספות ניתן לפנות לרו"ח דוד רותם במשרדנו בת"א.