גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 003-2005

אישור פטור מניכוי מס במקור/ ניהול ספרים

בימים אלה, מנפיקה רשות המיסים אישורי פטור מניכוי מס במקור/אישור ניהול ספרים לשנתיים נוספות לאחר שהאישורים שניתנו לפני כשנתיים עומדים לפוג ביום 31.3.2005.

פטור מניכוי מס במקור ואישור מורחב

בימים אלה, מנפיקה רשות המיסים אישורי פטור מניכוי מס במקור/אישור ניהול ספרים לשנתיים נוספות לאחר שהאישורים שניתנו לפני כשנתיים עומדים לפוג ביום 31.3.2005.

כידוע, אישור הפטור מניכוי מס במקור / ניהול ספרים (להלן: "האישורים") מונפק ע"י רשויות המס לתקופה נוספת של שנתיים עד 31.3.2007.

בחודש הקרוב, יחל מס הכנסה במהלך של הנפקת אישורים באופן אוטומטי לתקופה של שנתיים לנישומים אשר לא קיימים במערך המס שלהם ליקויים כלשהם.

לנישומים אשר במערך המס שלהם קיימים ליקויים כלשהם (חוב במס שבח, ניכויים, מע"מ וכד') לא יוצא פטור באופן אוטומטי ויש להסדיר זאת בטיפול מול פקיד השומה.

נציין כי הרחבת אישורי הפטור לסעיפים מיוחדים (כגון, שכר סופרים ומרצים, עמלות ביטוח, דיבידנד וכד') צריכה להיעשות פרטנית מול משרדי פקיד השומה.

אנו פועלים בקרב לקוחותינו לקבלת אישורי הפטור וניהול הספרים ולהרחבת הפטור הן לסעיפים מיוחדים והן לתאגידי הקיבוץ/ המושב השיתופי.

אישורי פטור וניהול ספרים באיחוד עוסקים

בתיקים הנכללים ב"איחוד עוסקים" במע"מ יחולו הכללים הבאים:

  1. פטור מניכוי מס במקור/ אישור מורחב - הפטור מניכוי מס במקור והאישור המורחב שהונפק לעוסקים נושא את מספר העוסק (... 5700 ) . נבהיר, מספר העוסק של הנישום במע"מ הנו אחד המרכיבים של איחוד העוסקים תחת מספר איחוד העוסקים (...557). יש לשים לב כי המספר המופיע על גבי האישור הוא מספר העוסק (...5700) ולא מספר איחוד העוסקים (...557).

  2. חשבונית מס – מספר העוסק במע"מ חייב להופיע על החשבונית (...5700). יש להוסיף בחשבונית המס של העוסק פיסקה האומרת "מדווח לצורכי מע"מ באיחוד עוסקים מס' (...557).


יש לציין כי לא ניתן להדפיס את מספר תיק "איחוד עוסקים" במע"מ על החשבונית במקום מס' העוסק של הנישום. אי הדפסת מספר העוסק (...5700) על החשבונית נוגד את הוראות החוק (תקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ו-1976, הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות)(מס' 2) התשל"ג-1975).

לפרטים ולהסברים נוספים ניתן לפנות לרו"ח חן שחרור במשרדנו בת"א.