גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 107-2004

דמי שימוש חורג במקרקעי המדינה

הנהלת מינהל מקרקעי ישראל בישיבתה מיום 17.11.2004 דנה בסוגיית שיעור דמי השימוש שיש לגבות בגין התקופה שקדמה לאשור עסקה במינהל, בה נעשה שימוש בקרקע ללא אישור המינהל.

החלטת הנהלת המינהל

הנהלת מינהל מקרקעי ישראל בישיבתה מיום 17.11.2004 דנה בסוגיית שיעור דמי השימוש שיש לגבות בגין התקופה שקדמה לאשור עסקה במינהל, בה נעשה שימוש בקרקע ללא אישור המינהל.

הנהלת המינהל קבעה כלהלן: (החלטה מס' 1243)

"מובהר כי תשלום דמי שימוש בגין שימוש בקרקע שלא כדין, ללא הסדר חוזי עם המינהל, לא יכול שיפחת מתשלום דמי שימוש בגין שימוש שאושר והוסדר על ידי המינהל מבעוד מועד.

בגין הקצאת קרקע גובה המינהל תשלום בשיעור 91% (בכפוף להנחות אזורי עדיפות), אשר מהווה היוון של דמי חכירה שנתיים בשיעור 5% מערך הקרקע, בריבית שנתית של 5%.

לפיכך, תשלום דמי שכירות/שימוש ראויים בגין שימוש ללא הסדר חוזי, לא יכול שיפחת מן השיעור המלא לשנה, קרי, 5%.

הנהלת המינהל החליטה על שיעורי דמי השימוש שיגבה המינהל בגין שימוש שנעשה בקרקע שלא כדין בתקופה שקדמה לאישור עסקה במינהל, כלהלן:

באזור קו עימות - 2.0%

באזור עדיפות לאומית א' - 3.2%

באזור עדיפות לאומית ב' - 4.8%

באזור המרכז - 6.0%

באזורי עדיפות מוחל על דמי השימוש תשלום נוסף ("קנס"), אשר מתבטא בהקטנת ההנחה בקרקע בגין אזור העדיפות.

באזור המרכז, מוחל על דמי השימוש תשלום נוסף ("קנס") אשר מתבטא בתוספת של 1% מערך הקרקע לשנה.

תוקף ההחלטה מיום אישורה".

החלטות מועצת מקרקעי ישראל

לדעתנו החלטת הנהלת המינהל שלעיל סותרת את החלטות מועצת מקרקעי ישראל.

מינהל מקרקעי ישראל חייב לנהוג על פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל. החלטות המינהל הסותרות את החלטות המועצה אינן תקפות.

לעצם העניין נציין כי מדובר בהחלטה בלתי סבירה המעלה את דמי שימוש בשיעורים גבוהים שבין עשרות אחוזים למאות אחוזים. בקו העימות מדובר בהעלאת בלתי סבירה בשיעור אין סופי מאחר ודמי השימוש שנקבעו הם אפס.

להלן החלטות מועצה מקרקעי ישראל בעניין שיעור דמי השימוש לפיהן חייב המינהל לפעול:

החלטה 870 – דמי שימוש - תשלום עבור הרשאה זמנית למטרת תעסוקה.

שעור דמי חכירה

שעור דמי השימוש

51%

3%

31% - 26%

2%

16%

1%

0% (קו עימות)

0%

הערות:

א) שיעורי דמי השימוש הנקובים בהחלטה אינם מדויקים מתמטית בהשוואה לשיעורי דמי החכירה המהוונים (ראו חוזרנו 10/2001 דמי חכירה שנתיים מופחתים).

ב) בקיבוצים במרכז הארץ יש לשלם לפי דעתנו, על פי החלטה זו, 2% מאחר ושעור דמי החכירה המלא צריך להיות לפי החלטה 933 – 31%.

החלטה 949 – החכרת קרקע למטרת תעסוקה במשבצת ישובים חקלאיים

 

שיעור דמי השימוש

במרכז הארץ

4.5%

באזור עדיפות ב' ובמרחב התפר

2.5%

באזור עדיפות א'

1.5%

בקו עימות

0%

אנו פועלים לשינוי החלטת הנהלת המינהל המנוגדת הן להגיון הכלכלי והן להחלטות מועצת מקרקעי ישראל לפיהן המינהל חייב לפעול.

לפרטים ולהבהרות נוספים ניתן לפנות לרו"ח חן שחרור במשרדנו בתל אביב.