גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 103-2004

שינוי סיווג קיבוץ למושב – עקרונות לבדיקת תוכניות

בישיבת ועדת הפרוגרמות של הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות ההתיישבות והכפר מיום 1.12.2004, אושר סופית מסמך העקרונות לבדיקת תוכניות לשינוי סיווג קיבוץ למושב. למסמך זה חשיבות רבה לקידום מהלך שינוי סיווג הקיבוץ למושב.

כללי

בישיבת ועדת הפרוגרמות של הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות ההתיישבות והכפר מיום 1.12.2004, אושר סופית מסמך העקרונות לבדיקת תוכניות לשינוי סיווג קיבוץ למושב. למסמך זה חשיבות רבה לקידום מהלך שינוי סיווג הקיבוץ למושב.

שינוי סיווג הקיבוץ למושב נועד להתאים את המסגרת ההתיישבותית במיוחד לקיבוץ ששינה את אורחות חייו והטיל את האחריות לפרנסה על חבריו.

מהיבט השמירה על זכויות החברים, לשינוי סיווג הקיבוץ למושב עדיפות על שיוך מגרשים לפי החלטה 979, הצפויה להיחתם בקרוב.

מוצע לקיבוצים שלא לקבל החלטות חפוזות לבחירה בהחלטה 979, שהינה החלטה בלתי הפיכה שמשמעותה ויתור על זכויות משמעותיות במקרקעין שנוצרו במהלך עשרות שנים.

לפרטים ולהרחבה ראו חוזרנו 68/2004 "קיבוץ, מושב, ישוב קהילתי ומה שביניהם".

עקרונות לבדיקת תוכניות

להלן מסמך ועדת הפרוגרמות:

"פתיחה

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מכיר במגמות ובשינויים המהותיים המתרחשים בקיבוצים בישראל, ובמיוחד בכל הקשור למגמות ההפרטה ופירוק המבנה השיתופי. תהליכים אלה, החלים על מרבית הקיבוצים בישראל, לעיתים קשים וכואבים, מתבטאים כיום בעיקר בהתאמות ובשינויים פנימיים תוך שמירה על המסגרת הכוללת הארגונית של הקיבוץ. לפני מספר חודשים קבעה ועדה אשר מונתה ע"י ממשלת ישראל כי יש לאפשר את שינוי המבנה הקיבוצי הבסיסי תוך שמירה על מספר עקרונות בסיס. במסגרת הועדה לסיווג הקיבוצים נקבע כי יתאפשרו שתי הגדרות קיבוציות: הקיבוץ השיתופי והקיבוץ המתחדש. על אף ולאור ממצאי הועדה לשינוי סיווג הקיבוצים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר מכיר וחושב, לאור מגמות השינוי, כי יש לאפשר לקיבוץ לשנות את סיווגו ולחדול מלשמש עוד כקיבוץ. למשרד החקלאות ופיתוח הכפר ברור כי שינוי סיווג למושב עובדים / כפר שיתופי הינו אפשרות ליצירת מסגרת ארגונית חדשה ויציבה ברוח הזמן. מסגרת אשר תמשיך ותקיים את המבנה והחיים הקהילתיים – כפריים – חקלאיים, תוך שמירת אדמות היישוב כחקלאיים.

רקע

קביעת העקרונות לבדיקת תוכניות לשינוי סיווג קיבוץ למושב עובדים / כפר שיתופי נעשתה על בסיס:

  1. לימוד הנושא ברשות לתכנון.

  2. דיון מכין והעלאת דילמות בשיתוף נציגי מחוזות המשרד אצל מנכ"ל משרד החקלאות.

  3. דיון מומחים, אליו הוזמנו נציגים בעלי רקע וניסיון רב במגזר הכפרי.

הגדרות

ועדת הסיווג – ועדת הסיווג הינה ועדה אשר מונתה ע"י ממשלת ישראל לאור המלצת משרד החקלאות ופיתוח הכפר לבחינת הדרכים לשינוי סיווג קיבוץ למושב עובדים. בראש הועדה עמד מר עוזי קרן, יועץ ראש הממשלה להתיישבות. מצ"ב המלצות הועדה (הערה: ראו חוזרנו 98/2004 "שינוי סיווג קיבוץ למושב – המלצות ועדת עוזי קרן").

ועדת הבחינה – במסגרת ועדת הסיווג נקבע כי תמונה ועדת בחינה בינמשרדית אשר תאשר את שינוי הסיווג העקרוני. הרכב ועדת הבחינה: רשם האגודות השיתופיות, מנכ"ל משרד החקלאות, מנהל מינהל מקרקעי ישראל, יועץ ראש הממשלה להתיישבות וראש המועצה האזורית הרלוונטי.

תהליך

התהליך לאישור תוכניות לשינוי סיווג יכלול שני שלבים:

  1. דיון כהכנה להמלצת מנכ"ל משרד החקלאות בועדת הבחינה מטעם ועדת הסיווג.

  2. דיון לאישור פרוגרמה עדכנית לאחר ובמידה ויתקבל אישור ועדת הבחינה.

עקרונות בסיס

הזכות לשינוי סיווג – משרד החקלאות ופיתוח הכפר מכיר ברצון ישוב לבחור את סיווגו היישובי והארגוני.

פתרון ייחודי – כל יישוב יידרש לפתרון ייחודי בהתאם לתנאיו הייחודיים.

החלטה-אישור הפרוגרמה הסופית של היישוב תידון בועדת הפרוגרמות רק לאחר קבלת החלטה ספציפית לשינוי סיווג בועדת הבחינה.

תוקף ההחלטה- ההחלטה/המלצה לאישור תותנה בהשלמת מסמכים ו/או אישורים בזמן מוגבל.

תנאים מקדמיים

מטרות שינוי הסיווג – תהא העדפה למטרות אשר מקורן בשינוי חברתי ו/או ארגוני ולא למטרות של השבחת הקרקע.

חריגה מתחום תכנית מאושרת – התכנית המעודכנת לשינוי סיווג תתבסס על התכנית המאושרת. החריגה מתחום התכנית המאושרת תתאפשר במידה ויוכח כי הינה הכרחית ובכל מקרה תהיה צמודת דופן לשטח המחנה הקיים. החריגה תתאפשר אך ורק בטחי משבצת היישוב, אך עם זאת ניתן יהיה לבצע המרה בשטחי משבצת במקביל לתהליכים לשינוי סיווג. בהחלטת הועדה יובהר כי שינויים בתכנית המאושרת הינם בכפוף להחלטות מוסדות התכנון.

היקף האוכלוסייה הקיים- לפי החלטת ועדת עוזי קרן נדרשת מסה קריטית של תושבים כבסיס לשינוי סיווג. לגבי ישובים בהם שיעור האיוש נמוך יתקיים דיון נפרד.

התייחסות למיקום הישוב – ועדת הפרוגרמות תביא בחשבון בהחלטותיה את מיקום הישוב.

תנאים תכנוניים ופרוגרמטיים

היקף יחידות הדיור-בעקרון, תכנית לשינוי סיווג לא תחרוג במספר יחידות דיור מהמספר המקסימלי המותר בתמ"א 35, בגרסתה המעודכנת או על פי החלטות מוסד תכנון.

מספר הנחלות-לא תאושר תוספת לתקן מספר הנחלות המתוכננות. ניתן יהיה להפחית את מספר הנחלות ולשנות את גודל תקן הנחלה כחלק מהליך שינוי הסיווג.

אמצעי ייצור-נשמר עקרון ההקצאה בהתאם לתקן מספר הנחלות. לא תעשה תוספת אמצעים (קרקע ומים) במהלך שינוי הסיווג. במקרה בו ישוב מעוניין להפחית את מספר הנחלות ואת אמצעי הייצור בהתאמה, יהווה היבט זה שיקול נוסף במכלול השיקולים לשם קבלת ההחלטה.

גודל חלקת המגורים-לכל היותר 2.5 ד'. גודל החלקה ייגזר מהאפשרויות התכנוניות לאור מס' הנחלות, שטח המחנה בתוך הקו הכחול, מס' היחידות בנחלה והאפשרויות לפעילות פל"ח בתוך החלקה.

פיצול חלקת המגורים-פיצול חלקה יהיה אפשרי עפ"י החלטות מועצת מקרקעי ישראל.

הרחבה קהילתית-מימוש שינוי הסיווג אפשרי גם על חשבון תוכניות מאושרות להרחבות קהילתיות.

השטחים החקלאיים-נשמרות שתי אופציות: חלוקת השטחים החקלאיים המשותפים לשטחי ב' ו-ג' לחברים, או המשך עיבוד השטחים החקלאיים במשותף.

תעסוקה-התייחסות לזכויות תעסוקה בחלקות א' תהא ביחס למצאי התעסוקתי הקיים.

שיוך דירות- מאחר והליך שיוך דירות אפשרי במשק שיתופי, נדרשת חוו"ד משפטית בנוגע להתייחסות לשיוך דירות בהליך של שינוי סיווג למשק משפחתי (מושב עובדים).

מסמכים ואישורים נדרשים

לקראת דיון בשינוי סיווג יש להמציא את מסמכי הבסיס הבאים:

· פירוט הבקשה – יוגש מסמך המפרט את הבקשה ואת הנימוקים לשינוי המבוקש. (חובה לפני הדיון בועדת הפרוגרמות).

· מפת תב"ע בה מוצע המבנה התכנוני החדש (חובה לפני הדיון בועדת הפרוגרמות).

· פירוט הנכסים המשותפים והיקף הבינוי כולל הזכויות הקיימות בשטחי התעסוקה. (חובה לפני הדיון בועדת הפרוגרמות).

· החלטת אסיפה – נדרשת החלטת אסיפה עקרונית בדבר הפיכת הקיבוץ למושב עובדים והשינוי התקנוני הנדרש.

החלטת האסיפה תכלול התייחסות לחלוקה רב דורית והבטחת האוכלוסייה הקשישה והחלשה בתהליך. ההחלטה תלווה במסמך מחייב בו יפורטו הזכויות והצרכים להבטחת אוכלוסיה זו. המסמך יאושר ע"י גורם מקצועי מוסמך (רו"ח, עו"ד) ויועבר לחוות דעת התנועה המיישבת.

· אישור ברית פיקוח ו/או רשם האגודות לתקפות האסיפה.

· רשם האגודות השיתופיות – נדרשת המלצת הרשם.

· רב דוריות – המבנה המשפחתי ובסיס הותק יהוו שיקול בחלוקת הנחלות. נדרש להתייחס למבנה הדמוגרפי בישוב בהיבט של בתי אב רב דוריים, זאת בדגש על ישובים בהם מס' המשפחות עולה על תקן מס' הנחלות. יוגש מסמך בנושא לועדת הפרוגרמות לקראת דיון בבקשה.

· אישור המועצה האזורית.

· חוו"ד התנועה המיישבת (התנועה האם).

בכל יישוב, בהתאם לבחינה הפרטנית, תשמר האפשרות לבקש מסמכים והבהרות נוספים".

מסמך העקרונות שלעיל מעיד על ההיערכות הרצינית שנעשתה במשרד החקלאות ובראש ובראשונה על התייחסותו העניינית לרצון הקיבוץ לבצע את שינוי הסיווג על פי זכותו המשפטית המעוגנת בחוזה החכירה לדורות מקדמת דנן.

אנו עומדים לרשותכם לייעוץ וטיפול בנושא ככל שנדרש.