גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 100-2004

מועד הדיווח על הכנסה ממחילת חובות

סעיף 2 לתקנות ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) הקלות במס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים), התשנ"א - 1990 קובע כי:

סעיף 2 לתקנות ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) הקלות במס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים), התשנ"א - 1990 קובע כי:

"הכנסה שנצמחת לנישום, בשנות ההסכם, על פי סעיף 3 (ב) לפקודה, כתוצאה מהחלת ההסכם עליו תהא, פטורה ממס"

על פי אישור שנתקבל מנציבות מס הכנסה, לעניין גורמים חקלאיים שחל עליהם חוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, התשנ"ב- 1992, מועד הדיווח על הכנסה שנתקבלה על פי סעיף 3(ב) לפקודת מס הכנסה הוא מועד פסק המשקם שאין עליו ערעור או במועד קבלת תוקף פסק המשקם להסכם בין הגורם החקלאי לנושים.

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות לרו"ח חן שחרור במשרדנו בת"א.