גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 095-2004

אומדן מס לשנת 2004

להערכות מיטבית ועל מנת לבצע פעולות שונות שיקטינו את חבות המס לקראת תום שנת המס 2004 רצ"ב טופס ובו נתונים נדרשים להערכת ההכנסה החייבת וחבות במס.
  1. להערכות מיטבית ועל מנת לבצע פעולות שונות שיקטינו את חבות המס לקראת תום שנת המס 2004 רצ"ב טופס ובו נתונים נדרשים להערכת ההכנסה החייבת וחבות במס.

  2. אם להערכתכם יש להוסיף מידע ונתונים להם השפעה על האומדן, נבקשכם להוסיפם.

  3. נציין כי בנוסף, אנו משתמשים במידע הנמצא בתיקים השוטפים של לקוחותינו ובאינפורמציה המתייחסת ללקוחותינו העומדת לרשותנו,ברישומי מחשב רשויות המס (מס הכנסה, מס שבח, מע"מ וביטוח לאומי).

  4. בקרוב נעביר אליכם הנחיות מפורטות בקשר לתכנון המס לקראת תום השנה.

  5. באם ברצונכם לבצע הערכה של חבות המס על פי האומדן שכבר ביצעתם, או לפי הנחות שונות לגבי רמות שונות של ההכנסה החייבת - נא למלא הנתונים בנספח ב'.

לפרטים והבהרות נוספות ניתן לפנות לרו"ח חן שחרור במשרדנו בתל אביב.